Ministrler Kabinetiniň mejlisinde 2017-nji ýylyň birinji çärýeginde ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň netijeleri jemlenildi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 2017-nji ýylyň birinji çärýeginde ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň netijelerine bagyşlanan giňişleýin mejlisini geçirdi. Şunuň bilen baglylykda, hasabat döwründe milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň işiniň netijelerine garaldy, degişli hasabatlar diňlenildi we ýerine ýetirilen işlere baha berildi hem-de döwlet durmuşynyň beýleki ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we guramaçylyk meselelerine seredildi. Mejlise gatnaşmak üçin Mejlisiň wekilleri, welaýatlaryň, şäherleriň we etraplaryň häkimleri, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary çagyryldy. Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibini yglan edip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Hojamämmedowa söz berdi. Wise-premýer şu ýylyň ýanwar-mart aýlarynyň makroykdysady görkezijileri barada hasabat berdi. Wise-premýeriň belleýşi ýaly, geçen döwürde milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň we sebitleriň okgunly ösüşini üpjün etmek, şeýle hem ilatyň durmuş derejesini has-da gowulandyrmak maksady bilen toplumlaýyn çäreler üstünlikli durmuşa geçirildi. Jemi içerki önümiň durnukly ösüşi munuň aýdyň subutnamasydyr. Ol 2016-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 6,2 göterim ýokarlandy. Senagat ulgamynda bu görkeziji 1,8 göterime, gurluşykda 4,4 göterime, ulag-aragatnaşyk toplumynda 10,8 göterime, söwdada 10,4 göterime, oba hojalygynda 3,4 göterime, hyzmatlar ulgamynda 10,8 göterime deň boldy. Ähli ministrlikleriň we pudak edaralaryň jemleýji maglumatlaryna laýyklykda önümçilik möçberleri 2016-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 3,5 göterim ýokarlandy. Şu ýylyň ýanwar-mart aýlarynda bölek satuw haryt dolanyşygy boýunça görkeziji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 17,1 göterim artdy. Sarp ediş harytlaryna, şeýle hem ilata edilýän hyzmatlara bolan bahalar bellenilen çäklerde saklandy. Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalary boýunça 2016-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende aýlyk haklarynyň möçberi 9,1 göterim artdy. Welaýatlary senagat taýdan ösdürmegiň esasy ugurlaryny durmuşa geçirmegiň çäklerinde häzirki zaman kärhanalarynyň gurluşygy alnyp barylýar. Olaryň işe girizilmegi ýurdumyzyň bazarlarynda haryt bolçulygynyň üpjün edilmegini şertlendirýär. Häzirki döwre çenli 219 desga gurlup gutardy, 101-sinde bolsa gurluşyk işleri dowam edýär. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, maliýe-ykdysady toplumyň düzümleriniň öňünde durýan möhüm wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegine ünsi çekdi. Ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň meýilnamalaýyn görkezijileri ýerine ýetirişi, şeýle hem milli ykdysadyýetimiziň mundan beýläk-de sazlaşykly ösüşine, maýa goýum işjeňliginiň artmagyna, ilatyň durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna gönükdirilen milli we döwlet maksatnamalarynyň berjaý edilişi bilen baglanyşykly meseleler bu ulgamyň işiniň esasy ugurlary bolmalydyr. Halk hojalygy toplumynyň ähli pudaklarynyň öňünde durýan wezipeleriň öz wagtynda ýerine ýetirilmegini üpjün edýän çäreleriň meýilnamasyny işläp taýýarlamagyň zerurdygyny belläp, hormatly Prezidentimiz bu babatda wise-premýere degişli tabşyryklary berdi. Soňra Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy A.Öräýewa ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň şu ýylyň üç aýynda gazanan netijeleriniň ykdysady görkezijileri barada hasabat berdi. Hasabat döwründe ähli pudaklarda önüm öndürmegiň ýokary möçberleri göze ilýär. Umuman, senagat önümleriniň önümçilik möçberleri 13,8 milliard manada deň boldy. Olaryň 53,1 göterimi döwlete dahylly bolmadyk edaralara degişlidir. Oba hojalygynda gazanylan görkezijiler barada hasabat bermek bilen, Statistika baradaky döwlet komitetiniň ýolbaşçysy häzirki döwürde ýurdumyzyň welaýatlarynda beýleki agrotehniki çäreler bilen bir hatarda gowaça ekişiniň alnyp barylýandygyny habar berdi. 2016-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende gök önümleriň önümçilik möçberleri 20,9 göterim ýokarlandy. Şol bir wagtyň özünde mallaryň baş sany durnukly artýar. Ulaglaryň ähli görnüşleri bilen ýük daşamagyň möçberleri geçen ýylyň degişli döwründäkä garanyňda 1 göterim, şol sanda awtomobil ulaglarynyňky 9,3 göterim ýokarlandy. Geçen üç aýyň dowamynda ýolagçy gatnatmagyň möçberleriniň ösüşi 2,3 göterime deň boldy. Aragatnaşyk ulgamynda ilata edilýän hyzmatlardan gelýän girdejiniň möçberleri ýokarlandy. Şeýle hem Türkmenistanda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň önümçiliginiň ýokarlanmagyna gönükdirilen anyk çäreler barada habar berildi. Bu babatda öňde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek ugrunda ähli tagallalar edilýär. Şeýlelikde, ýanwar-fewral aýlarynda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň möçberi 2016-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 5,3 göterim peseldi. Hasabat we statistika ulgamy Türkmenistanda ykdysady ösüşiň döwlet dolandyryşynyň möhüm gurallarynyň biri bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. Statistika edaralarynyň işiniň esasy ugrunyň durmuş-ykdysady ösüşiň ýagdaýlaryny öwrenmekden, oňa seljerme bermekden, düzümleýin we maýa goýum işini üýtgetmekden, jemgyýetçilik önümçiligini yzygiderli ösdürmekden, hojalygy dolandyryş ulgamyny we usullaryny kämilleşdirmekden ybaratdygyny belläp, döwlet Baştutanymyz şu ýörelgelerden ugur alyp, işi laýyk derejede gurnamagy tabşyrdy. Işi döwrüň talaplaryna we Türkmenistanyň ösüş strategiýasyna laýyklykda guramagyň möhümdigine ünsi çekip, milli Liderimiz Statistika baradaky döwlet komitetiniň ýolbaşçysyna birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Soňra maliýe ministri M.Muhammedow Döwlet býujetiniň berjaý edilişi, şeýle hem 2017-nji ýylyň birinji çärýeginde maliýe-býujet ulgamynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Ýurdumyzyň baş maliýe meýilnamasynyň girdeji bölegi hasabat döwründe 100,2 göterim, çykdajy bölegi bolsa 88,1 göterim ýerine ýetirildi. Ýanwar-mart aýlarynda durmuş pudagynyň maliýeleşdirilmegine býujet serişdeleriniň 73,3 göterimi gönükdirildi. Ýerli býujetiň girdeji bölegi 2 milliard manat derejesinde, çykdajy bölegi bolsa 1,9 milliard manat derejesinde ýerine ýetirildi. Aýlyk haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talyp haklary öz wagtynda hem-de doly möçberde maliýeleşdirildi. Ministriň habar berşi ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli edaralaryň, kärhanalaryň, guramalaryň we hususy telekeçileriň özara algy-bergileriniň hasaplaşygyny geçirmegiň Tertibi” hakyndaky Kararyna laýyklykda, alnyp barylan işleriň netijesinde şu ýylyň ýanwar-mart aýlarynda umumy möçberi 1 milliard 981,9 million manat möçberinde özara hasaplaşyklar geçirildi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň “Balans toparlarynyň işini kämilleşdirmek hakynda” Kararynyň ýerine ýetirilişi hakynda aýdyldy. Hasabat döwründe merkezi, pudaklaýyn we sebitleýin balans toparlarynyň 36 mejlisi geçirildi. Olaryň barşynda 92 sany ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, şeýle hem iri edara-kärhanalaryň, sebitlerdäki edara-kärhanalaryň 31-siniň maliýe-ykdysady görkezijileri seljerildi. Habar berlişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň maliýe ulgamynyň işini kämilleşdirmek boýunça beren tabşyryklaryny öz wagtynda ýerine ýetirmek maksady bilen, birinji çärýegiň dowamynda Býujet kodeksiniň düzgünlerini amala aşyrmak, gymmatly kagyzlar bazaryny ösdürmek, auditorçylyk işini we ätiýaçlandyrmak işini kämilleşdirmek, şeýle hem buhgalterçilik hasaba alnyşynyň milli standartlaryna, maliýe hasabatyna geçmek, işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça toplumlaýyn çäreler amala aşyryldy. Milli Liderimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň býujet ulgamynda maliýe serişdelerini dolandyrmakda türkmen ykdysadyýetiniň pudaklarynyň ählisiniň öňünde goýlan wezipeleriň ýerine ýetirilişiniň hilini barlamagyň, seljermegiň, baha bermegiň ýagdaýy hökmünde gözegçiligiň möhüm bolup durýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli ähmiýetli çäreleri maliýeleşdirmek üçin goýberilýän Döwlet býujetiniň serişdeleriniň maksadalaýyk ulanylyşyna gözegçilik edilmeginiň hem esasy wezipeleriň hatarynda durýandygyny nygtap, maliýe ministrine bu meseleleri üns merkezinde saklamagy tabşyrdy. Soňra ykdysadyýet we ösüş ministri B.Bazarow gözegçilik edýän düzümlerinde şu ýylyň üç aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Hasabat döwründe maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna milli ykdysadyýetimizi ösdürmäge gönükdirilen maýa goýumlarynyň möçberi 7,8 milliard manat bolup, olardan 51,3 göterimi önümçilik we 48,7 göterimi durmuş we medeni maksatly binalara degişli bolup durýar. Bu görkeziji geçen ýylyň degişli döwrüniň derejesinden 0,2 göterim köpeldi. Ministr "Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etrapdaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň durmuş-ýaşaýyş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen Milli maksatnamasynyň" ýerine ýetirilişi barada hasabat berip, ýanwar-mart aýlarynyň deslapky maglumatlaryna görä, 484,1 million manatlyk maýa goýumlarynyň özleşdirilendigini habar berdi. Hasabat döwründe şu maksatnamanyň çäklerinde bir sany saglyk öýüniň, 281,5 müň inedördül metr ýaşaýyş jaýlarynyň, 150 kilometr inženerçilik ulgamlarynyň we desgalarynyň, 897,3 kilometr aragatnaşyk ulgamynyň gurluşygy tamamlandy. Häzirki wagtda 64 sany durmuş we medeni maksatly binanyň, 30 sany suw we lagym arassalaýjy desganyň, şeýle hem 2150,8 kilometrlik inženerçilik ulgamlarynyň we desgalarynyň, 491,7 müň inedördül metr ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy alnyp barylýar. Şeýle hem Türkmenistanda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek hem-de daşary ýurtlara iberilýän önümleriň möçberlerini artdyrmak boýunça döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişi barada habar berildi. Häzirki wagta çenli 6 desganyň gurluşygy tamamlandy, 65 desganyň gurluşyk işleri alnyp barylýar we 50 desganyň taslama-çenlik resminamalaryny taýýarlamak hem-de guramaçylyk işleri dowam etdirilýär. Hasabat döwründe milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanan “Türkmenistanda döwlet eýeçiligindäki kärhanalary we desgalary hususylaşdyrmagyň 2013-2016-njy ýyllar üçin döwlet maksatnamasyna” laýyklykda we maksatnamadan daşary jemi 20 sany döwlet emlägi hususylaşdyryldy. 2017-nji ýylyň 1-nji apreli ýagdaýyna Türkmenistanyň Edara görnüşindäki taraplarynyň ýeke-täk döwlet sanawyna jemi 154 edara görnüşindäki taraplar hasaba alyndy, olardan 133-si hususy eýeçilikdäki, 16-sy döwlet eýeçiligindäki kärhanalardyr, 4-si jemgyýetçilik birleşikleriniň eýeçiligindäki kärhanalardan ybaratdyr. Şeýle hem birinji çärýekde Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň Intellektual eýeçilik boýunça döwlet gullugynyň umumy patent işinden jemi 2678,95 müň manat serişdesi Döwlet býujetine gelip gowuşdy. Oýlap tapyşlaryň jemi 7 birligi, senagat nusgalarynyň 5 birligi we haryt nyşanlarynyň 182 birligi döwlet reýesterinde bellige alyndy. Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Oba milli maksatnamasyny we “Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň durmuş-ýaşaýyş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasyny” ýerine ýetirmegiň çäklerinde alnyp barylýan işleriň depginlerini ýokarlandyrmagy tabşyrdy. Maksatnamalarda bellenilen wezipeleriň, aýratyn-da, dürli maksatly möhüm desgalaryň gurluşygy bilen baglanyşykly meseleleriň öz wagtynda amala aşyrylmagynyň zerurdygyna ünsi çekip, döwlet Baştutanymyz bu ugurda alnyp barylýan işleri yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Merkezi bankyň başlygy M.Annadurdyýew bu ulgamy ösdürmek boýunça maksatnamalary durmuşa geçirmegiň çäklerinde bank edaralarynyň alyp barýan işleri, “Altyn asyr” plastik kartlary arkaly nagt däl hasaplaşyklary kämilleşdirmek, ýurdumyzyň banklary tarapyndan edilýän hyzmatlaryň gerimini giňeltmek maksady bilen, görülýän çäreler barada hasabat berdi. Habar berlişi ýaly, hasabat döwründe ykdysadyýete, şol sanda daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ýerini tutýan önümçiligi ösdürmäge hem-de eksport önümlerini artdyrmaga gönükdirilen karzlaryň möçberi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 26,6 göterim ýokarlandy. Bu görkeziji ykdysadyýetiň döwlete degişli bolmadyk ulgamy üçin goýberilen serişdeleri boýunça 2016-njy ýylyň şol döwri bilen deňeşdirilende 19,4 göterim artdy, raýatlaryň ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmaga, şol sanda ýaşaýyş jaýlaryny edinmäge goýberilen serişdeler babatda deňeşdirilende 23 göterim, ýaş maşgalalaryň durmuş derejesini gowulandyrmaga goýberilen serişdeler babatda deňeşdirilende 5,3 göterim, oba hojalyk tehnikalaryny satyn almak üçin berlen karzlaryň möçberi geçen ýylyň degişli döwründäkiden 9,5 göterim ýokarlandy. Şeýle hem hususy telekeçiligiň ýeňillikli karzlaşdyrylyşy barada habar berildi. Hususan-da, bu görkezijiniň geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 58,4 göterim köpdügi habar berildi. Maliýeleşdirilen taslamalaryň sany 1332-ä ýetip, geçen ýylyň degişli döwründäkiden 23 göterim ýokary, döredilen iş orunlarynyň sany bolsa 11573-e deň boldy. Ilatyň pul goýumlarynyň möçberi boýunça görkeziji geçen ýylyň şol döwründäki bilen deňeşdirilende 2,1 esse ýokarlandy. Bulardan ilatyň talap edilýänçä goýumlarynyň möçberi 2,3 esse, möhletli goýumlarynyň möçberi 43,8 göterim ýokarlandy. 2017-nji ýylyň 1-nji çärýeginiň jemi boýunça banklaryň jebislendirilen serişdeleriniň möçberi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 20,9 göterim köpeldi. 1-nji apreldäki ýagdaýa görä, merkezleşdirilen hasaba alnan bank kartlarynyň sany 2016-njy ýylyň şol döwründäki bilen deňeşdirilende 1,6 esse, terminallaryň sany 2,3 esse, bankomatlaryň sany 1,9 esseden gowrak ýokarlandy. Şonuň bilen birlikde Merkezi bankyň ýolbaşçysynyň habar berşi ýaly, häzirki wagtda “Internet-bank” we “Mobile-bank” ulgamlarynyň üsti bilen ilata edilýän hyzmatlaryň görnüşlerini artdyrmak boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar. Döwlet Baştutanymyz banklaryň maýa goýum gaznalaryny artdyrmak, bu ulgamyň edaralarynyň işlerini kämilleşdirmek, bank hyzmatlaryny ösdürmek boýunça wezipeleri çözmek maksady bilen, mundan beýläk-de toplumlaýyn çäreleri görmegiň zerurdygyna ünsi çekip, Merkezi bankyň ýolbaşçysyna daşary ýurt pulundaky serişdeleriň gelip gowşuşyny yzygiderli seljermegi tabşyrdy. Ýurduň ätiýaçlyk altyn gaznasynyň üstüniň ýetirilmegi bilen baglanyşykly meseleleri hem oýlanyşmak gerek diýip, milli Liderimiz aýtdy we bu babatda birnäçe anyk görkezmeleri berdi. Milli Liderimiz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, öňde duran esasy wezipeleriň ýurdumyzda öndürilýän önümleriň daşary ýurtlara iberilýän möçberlerini artdyrmakda, daşary ýurt walýutasynda gelip gowuşýan serişdeleriň mukdaryny köpeltmekde möhümdigini belledi. Bu meseläniň Ministrler Kabinetiniň her gezekki mejlisinde garaljakdygyny aýdyp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow degişli tabşyrygy ýerine ýetirmegi başarmadyk ýolbaşçylaryň jogapkärçilik meselesine serediljekdigini ýatlatdy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ý.Kakaýew nebitgaz toplumynyň şu ýylyň birinji çärýeginde ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, nebitiň gaz kondensaty bilen çykarylyşynyň meýilnamasy 109,7 göterim, nebiti gaýtadan işlemegiň meýilnamasy 105,3 göterim ýerine ýetirildi. Tebigy we ugurdaş gazyň çykarylyşy geçen ýylyň derejesinde saklanyldy. Benziniň öndürilişi 4 göterim, dizel ýangyjynyň öndürilişi 3,6 göterim, polipropileniň öndürilişi 3,1 göterim, suwuklandyrylan gazyň öndürilişi 19,1 göterim, çalgy ýaglarynyň öndürilişi 0,9 göterim artdy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende mazudyň öndürilişi 1,9 esse ýokarlandy. Maýa goýumlaryny özleşdirmegiň meýilnamasy 116,5 göterim ýerine ýetirildi. Wise-premýer şeýle hem Türkmenistan –Owganystan- Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň türkmen böleginiň gurluşygynyň barşy barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, bu işleriň bellenen möhletlere laýyklykda alnyp barylýandygy aýdyldy. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasynyň durmuşa geçirilişine gözegçiligiň gowşadylandygyny aýtdy. Hormatly Prezidentimiz şeýle hem nebitgaz toplumynda birnäçe kemçilikleriň bardygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, hasabat bermek üçin Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Ç.Gylyjowa söz berildi. Ol ýurdumyzyň dürli künjeklerinde tebigy gazyň, degişli ölçeýji gurallaryň işiniň netijeli ulanylyşynyň meseleleri boýunça, şeýle hem bu ulgamda ýüze çykarylan birnäçe kemçilikler barada hasabat berdi. Mundan başga-da, edara-kärhanalarda, şahsy hojalyklarda elektrik energiýasyny ulanmak, onuň ýitgilerini azaltmak babatda geçirilen işler barada aýdylyp, hasaplaýjy gurallaryň ulanylyşy boýunça geçirilen barlaglaryň netijesinde birnäçe kemçilikleriň ýüze çykarylandygy habar berildi. Ýokary gözegçilik edarasynyň ýolbaşçysy şeýle hem ýurdumyzyň obasenagat toplumynda alnyp barylýan işlere, agyz suwunyň rejeli peýdalanylyşyna we ýitgileri azaltmak boýunça geçirilýän işlere guralan seljermeleriň netijeleri barada habar berdi. Şeýle hem maliýe-ykdysady ulgamyna gözegçilik edýän Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Hojamämmedowyň hasabaty diňlenildi. Wise-premýer nebitgaz toplumynyň düzümleriniň salgyt borçnamalaryny ýerine ýetirişine geçirilen seljerme barada hasabat berdi. Soňra döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Baş prokurory A.Hallyýewe söz berdi. Ol ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynda bar bolan kemçiliklere geçirilen barlaglaryň netijeleri barada hasabat berdi. Şeýle hem ol dokma pudagynda ýüze çykarylan käbir kemçilikler barada habar berdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, ýolbaşçylyk edýän düzümleriniň işine gözegçiligi gowşadandygy üçin, wise-premýer Ý.Kakaýewi başga işe geçmegi sebäpli eýeleýän wezipesinden boşatdy hem-de onuň tejribesini “Galkynyş” käninden beýleki ugurlar boýunça esasy gaz geçirijileriň täze taslamalaryny işläp taýýarlamak babatdaky işlerde peýdalanmak baradaky karara gelendigini habar berdi. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, bu kän tebigy gazyň ägirt uly gorlaryna eýedir. Munuň özi ol gorlary dürli ugurlar boýunça uly möçberlerde ugratmaga mümkinçilik berýär, şol sanda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň kuwwatyny artdyrmaga şertleri döredýär we mundan başga-da, suwuklandyrylan gazyň önümçilik möçberlerini köpeltmäge ýardam berýär. Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine M.Babaýewi belläp, ony Döwlet ministri - “Türkmengaz” döwlet konserniniň başlygy wezipesinden boşatdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary D.Amangeldiýew gözegçilik edýän gurluşyk, energetika, jemagat hojalygy toplumynyň hem-de Aşgabat şäher häkimliginiň şu ýylyň birinji çärýeginde ýerine ýetiren işleri barada hasabat berdi. Habar berlişi ýaly, ýanwar-mart aýlarynda Aşgabat şäher häkimligi boýunça umumy bahasy 106 million 143 müň 600 manatlyk işler ýerine ýetirildi. Şeýlelikde, hasabat döwründe meýilnama 117,2 göterim ýerine ýetirilip, geçen ýylyň üç aýy bilen deňeşdirilende ösüş depgini 147,3 göterime barabar boldy. Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça şu ýylyň başyndan bäri ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň möçberi 40 million 560 müň manada deň bolup, bellenilen meýilnama 106,6 göterim berjaý edildi. Geçen ýylyň üç aýy bilen deňeşdirilende ösüş depgini 105 göterime deň boldy. Energetika ministrligi boýunça şu ýylyň ýanwar-mart aýlarynda umumy möçberi 277 million 32 müň manatlyk işler we hyzmatlar ýerine ýetirildi. Şunda meýilnama 110,6 göterim amal edilip, ösüş depgini 100,8 göterime barabar boldy. Ministrlik boýunça hasabat döwründe 6 milliard 237 million 295 müň kilowat-sagat elektrik energiýasy öndürildi, bu geçen 2016-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 106,2 göterime deňdir. Türkmenistanyň Jemagat hojalygy ministrligi boýunça ýanwar-mart aýlarynda ýerine ýetirilen işler we hyzmatlar boýunça meýilnama 111,1 göterim berjaý edilip, ösüş depgini geçen ýylyň üç aýy bilen deňeşdirilende 112,3 göterim boldy. “Türkmenawtoýollary” döwlet konserni önüm öndürmek we işleri ýerine ýetirmek boýunça meýilnamany 107,4 göterim ýerine ýetirdi. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 100,7 göterim ösüş depgini üpjün edildi. Şu ýylyň birinji çärýeginde Aşgabat şäherini abadanlaşdyrmak boýunça geçirilen işler hasabatyň aýratyn meselesi boldy. Bellenilişi ýaly, döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklaryndan ugur alnyp, degişli düzümler tarapyndan paýtagtymyzyň ähli düzümleriniň işini kämilleşdirmek, baş şäherimiziň estetiki keşbini gowulandyrmak, aşgabatlylaryň, paýtagtymyza gelýän köpsanly myhmanlaryň, şol sanda daşary ýurtlylaryň aňrybaş derejede amatly ýaşaýyş-durmuş şertlerini döretmek boýunça utgaşykly çäreler geçirilýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýere gözegçilik edýän düzümleriniň işine berk gözegçiligi amala aşyrmagy tabşyrdy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annameredow gözegçilik edýän ulgamlarynda şu ýylyň ýanwar-mart aýlarynda ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi. Wise-premýer hasabat döwründe tutuş ulag-aragatnaşyk toplumynda ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasynyň 101,6 göterim berjaý edilendigini habar berdi. Demir ýol ulaglary ministrligi boýunça ýük dolanyşygynda meýilnama 101,2 göterim ýerine ýetirildi, ýolagçy dolanyşygynda ösüş depgini 106,2 göterime deň boldy. Habar berlişi ýaly, içki demirýollary, inžener-tehniki desgalary, şol sanda demir ýol geçelgelerini döwrebaplaşdyrmak boýunça netijeli işler alnyp barylýar. Türkmenabat-Farap demir ýol köprüsi ulanmaga berildi. Awtomobil ulaglary ministrligi boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmegiň ösüş depgini 100 göterime barabar boldy, ýük dolanyşygynda hem-de ýolagçy gatnatmakda bu görkeziji degişlilikde 103,2 göterime we 100,1 göterime deň boldy. Ýanwar-mart aýlarynda Aragatnaşyk ministrligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň ösüş depgini 100,3 göterime barabar boldy. Hasabat döwründe ilatyň aragatnaşyk hyzmatlaryna bolan isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen, ýurt boýunça 109 müň, şol sanda 102 müň öýjükli belgi we 7 müň ýerli telefon nokady gurnalyp, meýilnama 167 göterim ýerine ýetirildi. “Türkmenhowaýollary” gullugy boýunça geçen üç aýda awiahyzmatlaryň ösüş depgini 123 göterime deň boldy. Bu görkeziji ýük dolanyşygynda 100 göterime hem-de ýolagçy dolanyşygynda 110,4 göterime barabar boldy. Deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugy boýunça şu ýylyň birinji çärýeginde ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasyna 104 göterim amal edildi. Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, bellenilen tabşyryklary ýerine ýetirip bilmeýän Demir ýol ulaglary ministrliginiň, “Türkmenhowaýollary” gullugynyň, Deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugynyň işlerine nägilelik bildirdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şeýle hem Milli kosmos agentliginiň işiniň talaba laýyk ýola goýulmaýandygyny aýdyp, ýüze çykan ýagdaýlary gyssagly seljerip, olary düzetmek boýunça zerur çäreleri görmegi wise-premýere tabşyrdy. Milli Liderimiz wezipe borçlaryny göwnejaý berjaý etmän, ýolbaşçylyk edýän düzümleri boýunça önümçilik tabşyryklarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmändigi üçin, Türkmenistanyň Demir ýol ulaglary ministri D.Bäşimowa, “Türkmenhowaýollary” gullugynyň başlygy D.Saburowa hem-de Türkmenistanyň Deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugynyň başlygy A.Gurdowa käýinç yglan etdi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew söwda toplumynda alnyp barylýan işleriň netijeleri barada hasabat berdi hem-de ýanwar-mart aýlarynda ykdysadyýetiň döwlete dahylly bolmadyk böleginde geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende esasy görkezijiler barada habar berdi. Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça söwda dolanyşygynyň möçberi 1 milliard 171,1 million manada, şol sanda bölek haryt dolanyşygy boýunça 460,4 million manada deň boldy. Binýatlaýyn görkezijä bolan gatnaşykda ösüş depgini 25 göterim boldy. 142,6 million manat möçberinde peýda alyndy. Meýilnama 129,6 göterim ýerine ýetirildi. Hasabat döwründe 21,5 million manat maýa goýumlary özleşdirildi. Şu döwürde Döwlet haryt-çig mal biržasynda 60 gezek söwdalar geçirilip, umumy bahasy 4,8 milliard manatlykdan gowrak şertnamalaryň 2834-si bellige alyndy.Olaryň esasy bölegi eksport-import geleşikleridir. Girdejiniň umumy möçberi 19 million manada deň bolup, meýilnama 165,3 göterim ýerine ýetirildi. Söwda-senagat edarasy boýunça 3,91 million manatlyk hyzmat edildi we 1 million 404 müň manatlyk girdeji alyndy. Meýilnama 151 göterim ýerine ýetirildi. Hasabat döwründe iri sergileriň bäşisi we üç maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça şu ýylyň birinji çärýeginde 120 million manatlyk senagat önümleri öndürildi, onuň möçberi 32,6 göterim artdy, 192 million manatlyk oba hojalyk we azyk önümleri öndürilip, olaryň möçberi 47 göterim ýokarlandy. Ýerine ýetirilen gurluşyk-gurnama işleriniň möçberi 625,5 million manada deň boldy. Söwda dolanyşygynyň möçberi 2,7 milliard manatlykdan gowrak bolup, ösüş depgini 13,9 göterime barabar boldy. Hyzmat ulgamynda 241,1 million manatlyk işler ýerine ýetirilip, ösüş 18,9 göterimden ybarat boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işini tankyt edip, onda alnyp barylýan işleriň netijeliliginiň pesdigine, birža söwdalary resmileşdirilende dürli päsgelçilikleriň ýüze çykýandygyna, eksport söwdalarynyň möçberleriniň kanagatlanarsyzdygyna hem-de gelip gowuşýan walýuta serişdeleriniň azalýandygyna, bu edaralaryň ýolbaşçylarynyň iş başarnyklarynyň gowşakdygyna, DHÇMB-nyň işini ýokarlandyrmak boýunça çäreleriň geçirilmeýändigine ünsi çekdi. Wezipe borçlaryny göwnejaý berjaý etmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, hormatly Prezidentimiz Döwlet haryt-çig mal biržasynyň başlygy A.Işanowa berk käýinç yglan etdi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmegi oňa soňky gezek duýdurdy. Döwlet Baştutanymyz birža söwdalaryny işjeňleşdirmek we giňeltmek boýunça anyk çäreleri görmegi talap etdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Ereşow öz gözegçilik edýän ulgamlarynda şu ýylyň birinji çärýeginde geçirilen işleriň jemleri barada hasabat bilen çykyş etdi. Türkmenistanyň Senagat ministrligi boýunça ýanwar-mart aýlarynda öndürilen önümleriň möçberiniň meýilnamanyň 125,6 göterimine deň bolandygy aýdyldy. Sement we gurnama demir-beton serişdeleriniň önümçiliginde görkezijiler geçen ýylyň degişli döwründäkä deň boldy. Keramzit önümçiligi boýunça ösüş depgini 5,8 göterimden ybarat boldy. Hasabat döwründe Dokma senagaty ministrligi boýunça önümleri öndürmegiň meýilnamasy 114,1 göterim ýerine ýetirilip, ösüş depgini 6,4 göterime deň boldy. “Türkmenhaly”döwlet birleşiginiň kärhanalarynda hasabat döwründe öndürilen önümleriň ösüş depgini 1,8 göterime deň bolup, meýilnamalaýyn borçnamalar 102,3 göterim ýerine ýetirildi. “Türkmenhimiýa” döwlet konserni boýunça üç aýyň dowamynda öndürilen önümleriň meýilnamasy 111,9 göterim ýerine ýetirilip, ösüş depgini 1,8 göterim derejede üpjün edildi. Hususan-da, tehniki ýod önümçiliginde meýilnama 110,2 göterim berjaý edilip, natriý sulfatyny öndürmegiň ösüş depgini 2,4 göterime deň boldy. Döwlet balyk hojalygy komiteti boýunça hasabat döwründe meýilnama 100,1 göterim ýerine ýetirildi. Balyk tutmak boýunça ösüş depgininiň görkezijileri 5,9 göterime, gaýtadan işlenilen we gaplanan balyk önümleri boýunça 6 göterime deň boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe senagat pudaklarynyň milli ykdysadyýetimiziň esasy ugurlary bolup durýandygyny belledi. Innowasiýa ýokary öndürijilikli enjamlar bilen üpjün edilen hem-de içerki bazarda bolşy ýaly, daşarky bazarlarda hem uly islege eýe bolan we bäsleşige ukyply önümleri öndürmäge gönükdirilen täze senagat kärhanalaryň işleriniň netijeliliginiň özümiziň örän baý tebigy serişdelerimiziň hasabyna artdyrylmalydygyny belledi. Ol kärhanalarda täze müňlerçe iş orunlary döredildi, degişli ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak işleri alnyp barylýar. Muňa Merkezi Aziýa sebitinde örän iri Garlyk dag-magdan baýlaşdyryjy toplumynyň işe girizilmegi hem aýdyň şaýatlyk edýär, onuň ýyllyk kuwwaty 1 million 400 müň tonna kaliý dökünlerini öndürmäge deňdir, toplumyň dabaraly açylyşy şu ýylyň 31-nji martynda geçirildi. Döwlet Baştutanymyz bu iri senagat toplumynyň işe girizilmeginiň ýurdumyzyň himiýa senagatyny ösdürmegiň, has takygy, ýurdumyz üçin täze magdan çykaryjy pudagynyň kemala gelmeginiň ýolunda möhüm ädim bolandygyny belläp, “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň işgärleriniň bu şanly waka mynasybetli şol güni pudagyň işgärleriniň hünär baýramy hökmünde esaslandyrmak baradaky başlangyjyny goldady. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow pudagyň işgärleriniň halal we tutanýerli zähmetini dabaralandyrmak maksady bilen, “Himiýa senagaty işgärleriniň gününi döretmek hakynda” Permana gol çekdi. Garlyk känini işläp taýýarlamagyň we onuň binýadynda ýokary hilli hem-de dünýä bazarlarynda uly isleg bildirilýän kaliý dökünleriň önümçiliginiň ýola goýulmagy Türkmenistanyň bu ugurda iri önümçilik ýurdy hökmünde öňe çykmagyny, ýurdumyzyň ykdysady we azyk howpsuzlygyny üpjün etmegini şertlendirýär diýip, milli Liderimiz belledi we R.Hamraýewi dag-magdan baýlaşdyryjy täze toplumyň baş direktory wezipesine bellemek hakyndaky Karara gol çekdi. Şeýle hem milli Liderimiz Garlyk dag-magdan baýlaşdyryjy toplumyň açylan senesi mynasybetli guralan taryhy wakanyň şanyna ol ýerde ýadygärlik ýazgynyň oturdylmagynyň maksada laýyk boljakdygyny belledi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew gözegçilik edýän bilim, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynda şu ýylyň başyndan bäri ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Habar berlişi ýaly, hasabat döwründe okuw kitaplarynyň we gollanmalaryň golýazmalarynyň 204-si taýýarlanyldy we çapa berildi, olardan 34-si neşir edildi. Ýanwar-mart aýlarynda ýurdumyzyň mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerine gatnaşyp, bäş bürünç medala, internet bäsleşiklerinde 2 altyn, 3 kümüş hem-de 194 sany dürli derejeli diplomlara mynasyp boldular. Türkmen talyplary halkara matematika bäsleşiklerinde hem tapawutlandylar: olar Makedoniýa Respublikasynyň Ohrid şäherinde geçirilen bäsleşikde bäş bürünç medala, şeýle hem internet bäsleşiginde baýrakly orunlaryň birnäçesine mynasyp boldular. Orta hünär okuw mekdepleriniň talyplary hem halkara internet bäsleşiklerine gatnaşyp, 6 altyn, 3 kümüş medala mynasyp boldular. Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy tarapyndan hasabat döwründe golýazmalaryň 200-sine seredilip, olaryň 187-si tassyklanyldy. Akademiýanyň institutlary tarapyndan birnäçe gurluşyk, önümçilik ähmiýetli tehnologiki taslamalar işlenip düzüldi we önümçilige ornaşdyryldy. Döwlet meýletin saglygy goraýyş ätiýaçlandyrmasyndan gelip gowşan serişdeleriň möçberi 101,4 göterim, ýerlenen önümlerden we hyzmatlardan alnan girdeji 111 göterim, derman senagatynda öndürilen önümiň möçberi 103 göterim artdy. Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna giňden taýýarlyk görülýär. Ýanwar-mart aýlarynda Türkmenistanda içerki ýaryşlaryň 61-si we köpçülikleýin sport çäreleriniň 32-si geçirildi. Türgenlerimiz halkara sport ýaryşlarynyň 36-syna gatnaşdylar we jemi 219 medal (93 altyn, 56 kümüş we 70 bürünç medal) gazandylar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere bilim we saglygy goraýyş ulgamlarynyň bäsleşige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, aň-bilimli, beden hem-de ruhy taýdan ösen nesli kemala getirmek, ylmyň ýurdumyzyň ykdysadyýetini ösdürmäge uly goşant goşmagyny üpjün etmek babatda anyk tabşyryklary berip, durmuş ulgamynyň pudaklaryny ösdürmegiň türkmenistanlylaryň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmagyň möhüm guralydygyny belledi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Garajaýew şu ýylyň birinji çärýeginde gözegçilik edýän ulgamlarynda geçirilen işler, şeýle hem aprel aýynda milli baýramçylyklar, milli hem-de halkara senenamasynyň şanly wakalary mynasybetli geçirilmegi meýilleşdirilen medeni çäreleriniň maksatnamalary, olara gabatlanyp açyljak medeni-durmuş maksatly desgalar hakynda hasabat berdi. Ýylyň başyndan bäri Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni, Halkara zenanlar güni, Milli bahar baýramy bolan Halkara Nowruz güni hem-de täze desgalaryň işe girizilmegi mynasybetli dabaralar ýokary guramaçylyk derejesinde geçirildi. Medeniýet ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek, halklaryň arasynda doganlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmak maksady bilen, Aşgabatda Eýran Yslam Respublikasynyň Medeniýet günleri, Katar Döwletinde Türkmenistanyň Medeniýet günleri geçirildi. Özbegistan Respublikasynyň wekiliýetiniň sapary mahalynda Lebap welaýatynda ýurdumyzyň we Özbegistanyň medeniýet işgärleriniň gatnaşmagynda çäreler geçirildi. Halkara çäreleriniň hatarynda Koreýa Respublikasy we Meksika bilen diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan döredijilik çärelerini –Koreýanyň aýdym we tans toparynyň Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynda geçirilen konsertini we Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýinde guralan Meksikanyň surat sergisini görkezmek bolar. Hasabat döwründe döwrüň talabyna laýyklykda teatrlaryň, muzeýleriň, kitaphanalaryň we medeniýet ulgamynyň beýleki edaralarynyň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini kämilleşdirmek, ýurdumyzyň medeni mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak boýunça yzygiderli işleriň alnyp barlandygy bellenildi. Teatrlarda 856 sahna oýny görkezildi, olara 201 müň 196 adam tomaşa etdi. Türkmenistanyň Döwlet sirkinde ýurdumyzyň hem-de daşary ýurtlaryň sirk artistleriniň çykyşlary guraldy. Şu ýylyň birinji çärýeginde Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan 30 million 371 müň manatlyk önüm öndürilip, meýilnama 116,4 göterim ýerine ýetirildi. 5 million 659 müň 233 nusgada kitap önümleriniň 71 görnüşi neşir edildi. Syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti boýunça ýylyň başyndan bäri alnyp barlan maliýa-hojalyk işlerinden alnan umumy girdejiniň möçberi 8 million 2 müň manada deň boldy, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende meýilnama 101,1 göterim berjaý edildi. Ýylyň başyndan bäri Türkmen telewideniýesiniň hünärmenleri hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça iň täze maglumatlar tehnologiýalar ulgamynda öňdebaryjy tejribäni öwrenmek maksady bilen, daşary ýurtlaryň birnäçesinde gulluk saparlarynda boldular. Şu aýda guraljak medeni çäreleriň maksatnamasyna ýurdumyzda giňden bellenilýän Bütindünýä saglyk güni, Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli dabaralar girizildi, bu çäreler bilim edaralarynda, ministrliklerde we pudak edaralarynda, Ylymlar akademiýasynyň institutlarynda, Döwlet sirkinde, sport we sagaldyş merkezlerinde, paýtagtymyzyň we ýurdumyzyň welaýatlarynyň medeniýet edaralarynda geçiriler. Aprel aýynda şeýle hem ýaşajyk zehinleriň arasynda “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” bäsleşiginiň Aşgabat şäher we welaýat tapgyrlaryny geçirmek meýilleşdirildi. 7-nji aprelde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda “Aziada-2017: Parahatçylygyň we ösüşiň ugrunda halkara sport hyzmatdaşlygy” atly halkara sport kongresiniň we serginiň açylyş dabarasy bolar, figuralaýyn typmak boýunça görkezme çykyşlary, şeýle hem ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň konserti geçiriler. Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli Aşgabatda dürli çäreleriň geçirilmegi göz öňünde tutuldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň innowasiýa taýdan ösüşini nazara almak bilen, medeniýet ulgamynyň edaralarynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň aýratyn möhümdigini nygtap, giň halkara derejesinde milli medeniýetimizi wagyz etmegiň, medeniýetleriň gatnaşyklaryny işjeňleşdirmegiň möhümdigine ünsi çekdi. Milli Liderimiz şeýle hem medeniýet we köpçülikleýin habar beriş serişdeleri ulgamy üçin ýokary derejeli işgärleri taýýarlamak, şol sanda zehinli ýaşlary ýüze çykarmak hem-de hünär taýdan ösdürmek boýunça işleriň depginini ýokarlandyrmagyň zerurdygyny nygtady. Döwlet Baştutanymyz öňde boljak çäreler barada aýtmak bilen, olaryň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek boýunça wise-premýere birnäçe tabşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa söz berildi. Wise-premýer ýurdumyzyň daşary syýasat ugrunyň 2017-2023-nji ýyllar üçin Konsepsiýasynyň durmuşa geçirilmegi, döwlet Baştutanymyzyň beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi hem-de öňde goýlan degişli wezipeleriň çözülişi babatda ýanwar-mart aýlarynda DIM-niň alyp baran işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. Nygtalyşy ýaly, Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan ikitaraplaýyn görnüşde bolşy ýaly, köptaraplaýyn görnüşde hem, abraýly sebit we halkara guramalarynyň çäklerinde netijeli hyzmatdaşlygy üstünlikli ösdürýär. Şunda ýokary derejedäki saparlara, duşuşyklara hem-de gepleşiklere möhüm orun berilýär. Ine, agzalan döwürde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Pakistan Yslam Respublikasyna hem-de Katar Döwletine iş we döwlet saparlary boldy. Biziň ýurdumyza döwlet we resmi saparlary bilen degişlilikde Özbegistan Respublikasynyň hem-de Belarus Respublikasynyň Prezidentleri geldiler. Şunuň bilen birlikde, Belarus Respublikasynyň Milli ýygnagynyň Respublika Geňeşiniň Başlygynyň, Ermenistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň, birnäçe iri halkara düzümleriň, şol sanda Energetika Hartiýasynyň, ŞHG-nyň, GDA-nyň ýolbaşçylarynyň hem-de beýleki resmi adamlaryň Türkmenistana saparlary boldy. Umuman, hasabat döwründe DIM-niň üsti bilen dürli derejedäki daşary ýurt wekiliýetleriniň 108-si ýurdumyzda saparda boldular. Şol bir wagtda-da türkmen wekiliýetleriniň 201-si daşary ýurtlara ugradyldy. Maslahatlaryň, duşuşyklaryň hem-de umumy abadançylygyň maksatlaryna laýyk gelýän netijeli özara gatnaşyklary pugtalandyrmaga ýardam eden beýleki çäreleriň 40-sy geçirildi. Halkara resminamalarynyň 41-sine gol çekildi. Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky ikitaraplaýyn geňeşmeler yzygiderli häsiýete eýe bolýar. Ýylyň başyndan bäri bu ugurda 8 duşuşyk geçirildi. Hasabat döwründe hökümetara türkmen-özbek, türkmen-täjik, türkmen-ermeni, türkmen-slowen, türkmen-rus toparlarynyň nobatdaky mejlisleri geçirildi. Olaryň işleri söwda-ykdysady hem-de ynsanperwer- medeni ulgamlarda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara hereket etmegiň bar bolan mümkinçiliklerini durmuşa geçirmäge gönükdirilendir. Şeýle hem türkmen-eýran, türkmen-ysraýyl we türkmen-katar işewür maslahatlary geçirildi. Hasabatyň dowamynda 7-nji aprelde "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda geçirilmegi meýilleşdirilen «Aziada-2017: Parahatçylygyň we ösüşiň ugrunda halkara sport hyzmatdaşlygy» atly halkara sport kongresine taýýarlyk görlüşi barada habar berildi. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy geçiriljek forumyň maksatnamasy barada aýtdy. Kongresiň işiniň netijeleri boýunça Jemleýji resminamanyň kabul edilmegi göz öňünde tutulýar. Mundan başga-da, Maksatnama Aziada-2017-niň tanyşdyrylyş dabarasyny, daşary ýurtly myhmanlary paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjigi bilen tanyşdyrmagy hem-de birnäçe beýleki çäreleri, şol sanda "Awaza" sport toplumynyň açylyş dabarasyny, medeniýet we sungat ussatlarynyň uly konsertini özünde jemleýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň sebit we dünýä möçberinde parahatçylygyň, abadançylygyň hem-de durnukly ösüşiň bähbitlerine laýyk gelýän oňyn bitaraplyk we giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanyp saýlanyp alnan daşary syýasat ugruna mundan beýläk-de yzygiderli eýerjekdigini nygtady. Bu baradaky gürrüňini dowam edip, milli Liderimiz ýurdumyzyň abraýly halkara guramalarynyň we düzümleriniň ugry boýunça netijeli hyzmatdaşlygy has-da pugtalandyrmagy, ählumumy gün tertibiniň möhüm meseleleriniň sazlaşykly çözgütlerini işläp taýýarlamaga işjeň gatnaşmagy maksat edinýändigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz BMG-niň Baş Assambleýasynyň hem-de beýleki wekilçilikli halkara forumlarynyň münberinden beýan edilen Türkmenistanyň netijeli başlangyçlaryny öňe ilerletmegiň we iş ýüzünde durmuşa geçirmegiň wajypdygyny nygtady. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki anyk ýagdaýlary we geljegi nazara alyp, özara bähbitli hyzmatdaşlygy yzygiderli artdyrmak üçin bar bolan köptaraplaýyn mümkinçiligi has doly peýdalanmagyň zerurdygyny belläp, wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna daşary syýasat edarasynyň hem-de ýurdumyzyň diplomatik toplumynyň öňünde goýlan ileri tutulýan wezipeleriň çözülmegine degişli anyk tabşyryklary berdi. Milli Liderimiz Halkara sport kongresiniň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegiň wajypdygyny nygtap, geçiriljek forumyň dünýäniň sport jemgyýetçiligini Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny geçirmäge taýýarlyk görlüşi bilen giňden tanyşdyrmaga we umuman gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň ählisi bilen özara peýdaly gatnaşyklary pugtalandyrmaga ýardam bermäge gönükdirilendigini belledi. Bedenterbiýäniň we sportuň höweslendirilmegi hem-de ösdürilmegi döwlet syýasatynyň hemişe ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar we şunuň bilen baglylykda, «Aziada-2017” halkara sport hereketiniň ösdürilmegine ýurdumyzyň anyk goşandy bolar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady. Mejlisiň Başlygy A.Nurberdiýewa milli parlamentiň şu ýylyň üç aýynyň netijeleri boýunça ýerine ýetirilen işleri barada habar berdi. Bellenilişi ýaly, deputatlar tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylyk-hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça yzygiderli işler alnyp barylýar. Ol ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň maksatnamalaryny üstünlikli durmuşa geçirmäge, onuň demokratik esaslaryny pugtalandyrmaga gönükdirilendir. Hasabat döwründe Mejlisiň maslahatlarynyň 2-si geçirildi, olarda Türkmenistanyň Kanunlarynyň 33-si, şeýle hem Mejlisiň kararlarynyň 24-si kabul edildi. Häzirki wagtda Mejlisde döredilen iş toparlarynda degişli hünärmenleriň we pudak edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda birnäçe kanunlaryň taslamalary işlenip taýýarlanylýar. Olaryň hatarynda alyjylar jemgyýetlerini hem-de ýaşaýyş jaýlarynyň eýeleriniň bileleşigini döretmegiň, hossarlyk we howandarlyk babatdaky wezipeleri durmuşa geçirmegiň, haýyr-sahawat işini guramagyň hukuk esaslaryny üpjün edýän, şeýle hem ýurdumyzyň suw serişdelerini goramak, ekologiýa howpsuzlygy, konsullyk gulluklarynyň işini kadalaşdyrmak bilen baglanyşykly meseleleri öz içine alýan kanunlaryň taslamalary bar. Ýola goýlan halkara gatnaşyklary berkidilýär we ösdürilýär. Ikitaraplaýyn parlamentara gatnaşyklary giňeltmek, kanun çykaryjylyk işinde tejribe alyşmak maksady bilen, deputatlar ýurdumyzda hem-de daşary ýurtlarda geçirilýän halkara duşuşyklara we maslahatlara işjeň gatnaşýarlar. Şeýle hem Ahal welaýatynda geçiriljek Türkmenistanyň Ýaşulularynyň maslahatyna taýýarlyk görmek boýunça alnyp barylýan işler, türkmen jemgyýetiniň bu gadymy demokratik institutynyň ornuny has-da pugtalandyrmak üçin onuň işini kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada habar berildi. Mundan başga-da, şu ýylyň 21-nji maýynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň, welaýatlaryň dolandyryş-çäk gurluşynyň üýtgemegi bilen baglylykda täze dörän şäherde halk maslahatynyň, täze dörän şäherçelerde we käbir geňeşliklerde Geňeş agzalarynyň saýlawlaryny geçirmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow kanunçylyk taýdan goldamagyň döwletimiziň durmuş-ykdysady ösüşiniň wezipelerini çözmekde netijeli gural bolup durýandygyny aýdyp, Mejlisiň türkmenistanlylaryň abadançylygyny ýokarlandyrmaga, raýat edaralaryny pugtalandyrmaga hem-de jemgyýetimizde demokratik ýörelgeleri berkarar etmäge gönükdirilen işiniň esasy meselelerine ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Ýaşulular maslahatynyň her ýylda geçirilýän mejlisiniň ähmiýetini belläp, ýurdumyzyň öňünde durýan giň möçberli wezipeleriň oňyn çözülmeginde ýaşulularyň durmuş tejribesiniň we paýhasly ýörelgeleriniň möhümdigine ünsi çekdi. Halkara hyzmatdaşlygynyň dürli ugurlary boýunça özara gatnaşyklary hemmetaraplaýyn giňeltmegiň we çuňlaşdyrmagyň zerurdygy barada aýdyp, milli Liderimiz beýleki ýurtlaryň döwlet işgärlerini, ministrlikleriň hem-de kompaniýalarynyň ýolbaşçylaryny we ýönekeý raýatlaryny sylaglamak üçin, döwlet sylaglaryny işläp taýýarlamaga we tassyklamaga milli parlamentiň ýolbaşçysynyň ünsüni çekdi. Soňra Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde çykyş eden içeri işler ministri I.Mulikow häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli künjeklerinde bolşy ýaly, “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda ýol-ulag düzüminiň işini kämilleşdirmek boýunça taýýarlanan maksatnamanyň üstünlikli ýerine ýetirilýändigini habar berdi. Bellenilişi ýaly, Hazaryň kenarynda dynç alýanlar üçin ýokary amatlyklary döretmek maksady bilen, Türkmenbaşynyň Halkara howa menzilinden we demir ýol menzilinden ýörite ýolagçy awtoulaglarynyň gatnawy ýola goýuldy, şeýle hem “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda döredilen awtoduralgada ulaglaryň dürli görnüşleri boýunça ýolagçy gatnatmagyň düzgünleri işlenip taýýarlanyldy. Içeri işler ministri “Awaza” milli syýahatçylyk zolagyna dynç almaga gelýänleriň ulaglaryny şol ýerde bina edilen döwrebap awtoduralgada goýup, deňziň kenary boýunça ýörite dürli görnüşdäki awtoulaglaryň hyzmatyndan peýdalanyp bilinjekdigine, diňe dynç alyş möwsüminde hyzmatlar bilen baglanyşykly zerurlyk sebäpli käbir ulaglara degişli düzüm tarapyndan ýörite rugsatnamanyň beriljekdigini aýtdy. Munuň özi bu künjegiň ekologiýa derejesiniň ýokary derejede saklanylmagyna, adamlaryň ýokary derejeli dynç alşyna oňaýly täsir eder. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda durmuş ulgamynyň kämilleşdirilmegi, adamlar, aýratyn-da, dynç alýanlar üçin ähli amatlyklaryň üpjün edilmegi, daşky gurşawyň degişli derejede saklanmagy Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarydygyny belledi. Mejlisiň barşynda ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleri welaýatlarda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy we ozal berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdiler. Döwlet Baştutanymyz hasabatlary diňläp, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça giň möçberli özgertmeler maksatnamasyny, hususan-da, Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmäge örän jogapkärçilikli çemeleşmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. Türkmenistanlylaryň bagtyýar we abadan durmuşyny üpjün etmek wezipesi döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolmagynda galýandygyny belläp, milli Liderimiz bu ugurda alnyp barylýan işleriň yzygiderli häsiýete eýe bolmalydygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz sebitleriň ösmeginde möhüm orun eýeleýän senagat we durmuş-medeni maksatly binalaryň gurluşygynyň bellenilen möhletlerde tamamlanmagynyň we olarda ýokary hil derejesiniň üpjün edilmeginiň hemişe gözegçilikde saklanmagy babatda birnäçe tabşyryklary berdi. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz ekerançylyk meýdanlarynda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň we agrotehniki çäreleriň öz möhletinde we ýokary derejede geçirilmegi babatda welaýatlaryň häkimlerine anyk görkezmeleri berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary R.Bazarow özüniň gözegçilik edýän pudaklarynda geçen üç aýyň dowamynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Umuman, obasenagat toplumy boýunça önümçilik möçberleriniň, ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň ösüş depgini 106,1 göterime deň boldy. Oba we suw hojalyk ministrligi boýunça bu görkeziji 108,9 göterime, Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komiteti boýunça 104,5 göterime, Azyk senagaty döwlet birleşigi boýunça 100,2 göterime, “Türkmen atlary” döwlet birleşigi boýunça bolsa 106,1 göterime deň boldy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende unuň, unaş önümleiniň, çöregiň we çörek-bulka önümleriniň, süýdüň, ýumurtganyň, gök önümleriniň önümçilik möçberi ýokarlandy. Ministrliklerde we pudak edaralarynda maýa goýumlary özleşdirmegiň meýilnamasy 116,1 göterim berjaý edildi. Möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy baradaky hasabatyň çäklerinde welaýatlarde gowaça ekişiniň depginleriniň gün-günden ýokarlanýandygy barada aýdyldy. Dänelik ekinlere ideg işleri, şol sanda ösüş suwuny bermek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we haşal otlara garşy göreşmek çäreleri dowam edýär. Şonuň bilen birlikde, däne kabul ediş bölümlerini, kombaýnlary, awtoulaglary we beýleki tehnikalary galla oragyna taýýarlamak işleri alnyp barylýar. Döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada aýtmak bilen, wise-premýer ilatyň gök, miwe önümleri, üzüm bilen üpjünçiligini gowulandyrmak, ýurdumyzda öndürilýän oba hojalyk önümleriniň eksport möçberlerini artdyrmak, şeýle hem dürli görnüşli bag nahallaryny we üzümleri ösdürip ýetişdirmek maksady bilen, durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiziň garamagyna welaýat merkezleriniň ýakynynda ýerleşýän daýhan hojalyklarynyň düzümini üýtgetmek, olaryň binýadynda ýöriteleşdirilen hojalyklary döretmek bilen baglanyşykly teklipler hödürlendi. Şeýle hem häzirki döwürde degişli ministrlikleriň we pudak edaralarynyň tejribeli hünärmenleriniň, alymlaryň we welaýat häkimlikleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda obasenagat toplumynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýyna syn berilýändigi we oba hojalygynda amala aşyrylýan özgertmeleri işjeňleşdirmek, ýerleri netijeli peýdalanmak boýunça teklipleriň işlenip taýýarlanylýandygy barada aýdyldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýer R.Bazarowyň, häkimleriň we tutuş obasenagat toplumynyň düzümleriniň ýolbaşçylarynyň işine nägilelik bildirdi. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, oba hojalygynda henize çenli Ýer kadastry döredilmedi. Munuň özi ýer gaznasyny has netijeli we talabalaýyk ulanmaga, oba hojalyk önümleriniň önümçilik möçberlerini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berer. Pagtadan alynýan hasylyň (ortaça her gektardan 20,2 sentner hasyl alynýar), pagta arassalaýjy kärhanalarda pagta süýüminiň önümçilik möçberleriniň (ortaça 29,1 göterime) pesligi ýurdumyzyň dokma senagatynyň işinde bökdençlik döredýär. Bugdaýyň hasyllylygyny ýokarlandyrmak boýunça alnyp barylýan işler hem talabalaýyk däl. Munuň özi ýeterlik mineral dökünleriň we suw serişdeleriniň bardygyna garamazdan, ýurdumyzyň birnäçe welaýatlarynda agrotehniki düzgünler berjaý edilmeýär we kärhanalaryň enjamlary könelişipdir. Ylmy-barlag institutlarynyň işiniň netijesizligi barada anyk bellikler aýdyldy. Obasenagat toplumy üçin ýokary hünärli işgärleriň zerurdygy barada aýtmak bilen, döwlet Baştutanymyz Oba hojalyk uniwersitetiniň we institutyň köpsanly uçurymlarynyň başga pudaklarda zähmet çekýändiklerini belledi. Şunuň bilen birlikde, Ýokary gözegçilik edarasynyň ýolbaşçysynyň hasabatyndan belli bolşy ýaly, ýerlerde salgyt meseleleri we suwdan rejeli peýdalanmak wezipeleri çözülmeýär diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, munuň özi oba hojalyk pudagynda bar bolan meseleleriň diňe käbirleridir. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz wise-premýer R.Bazarowy eýeleýän wezipesinden boşadyp, ony başga işe geçirmek hakynda çözgüt kabul edendigini aýtdy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz başga-da birnäçe guramaçylyk meselelerine seretdi we olar boýunça degişli resminamalara gol çekdi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary wezipesine E.Orazgeldiýewi belläp, hormatly Prezidentimiz ony Ahal welaýatynyň häkimi wezipesinden boşatdy. Türkmenistanyň Prezidenti Ahal welaýatynyň häkimi wezipesine öň şu welaýatyň häkiminiň orunbasary wezipesinde işlän T.Atahallyýewi belledi. Oňa işinde üstünlik arzuw edip, milli Liderimiz welaýatyň häkiminiň orunbasary wezipesine mynasyp adamyň teklibini taýýarlamagy tabşyrdy. Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, mejlisiň gün tertibinde ara alnyp maslahatlaşylan meseleleri jemledi we ýurdumyzy mundan beýläk-de durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça möhüm wezipeleri kesgitledi.

Ministrler Kabineti şu ýylyň geçen iki aýynda ykdysadyýetde alnyp barlan işleriň jemlerini jemledi

03.03.2017 Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň geçen iki aýynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlendi, şeýle hem döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy. Mejlise harby we hukuk goraýjy edaralaryň, käbir ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, welaýatlaryň käbiriniň we Aşgabat şäheriniň häkimleri hem gatnaşdylar. Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibini yglan edip, 2017-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda gazanylan makroykdysady görkezijiler barada hasabat bermek üçin Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Hojamämmedowa söz berdi. Wise-premýer hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda görülýän çäreleriň netijesinde ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşiniň üpjün edilýändigini hem-de halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has-da ýokarlanýandygyny belledi. Hasabat döwründe jemi içerki önüm 6,2 göterim artdy, şol sanda ösüş depgini senagat pudagynda 0,6 göterim, gurluşykda 4,6 göterim, ulag we aragatnaşyk pudagynda 11,4 göterim, söwdada 11 göterim, oba hojalygynda 3,2 göterim we hyzmatlar ulgamynda 10,8 göterim ýokarlandy. Ähli ministrlikler we pudak edaralary boýunça hasabat maglumatlaryna laýyklykda, şu ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önüm 3,2 göterim artdy. Iki aýyň jemleri boýunça 2016-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende bölek satuw haryt dolanyşygy 17,1 göterim artdy. Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda ortaça aýlyk zähmet haky 9,6 göterim ýokarlandy. Wise-premýer Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi barada hasabat berip, onuň girdeji böleginiň 2,8 milliard manada we çykdajy böleginiň 2,7 milliard manada deň bolandygyny aýtdy. Hasabat döwründe býujetden maliýeleşdirilýän we hojalyk hasaplaşygyndaky döwlet kärhanalarynda zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talyp haklary öz wagtynda maliýeleşdirilýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli künjeklerinde milli özgertmeler maksatnamalarynyň çäklerinde önümçilik we durmuş-medeni maksatly desgalaryň gurluşygy alnyp barylýar. Maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen düýpli maýa goýumlarynyň möçberi 3,9 milliard manada deň boldy. Rejelenen görnüşindäki Oba maksatnamasynyň çäklerinde ýurdumyz boýunça 512,4 kilometr inženerçilik, aragatnaşyk ulgamlarynyň, 27,1 müň inedördül metr ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy tamamlandy hem-de 63 sany durmuş maksatly binanyň we desganyň, 28 sany suw we lagym arassalaýjy desganyň, 763,4 müň inedördül metrden gowrak ýaşaýyş jaýlarynyň, şeýle-de, inženerçilik ulgamlarynyň we desgalarynyň gurluşyk işleri alnyp barylýar. Jemi 156,6 million manat möçberde düýpli maýa goýumlary özleşdirildi. Şeýle hem sebitlerde senagaty ösdürmegiň esasy ugurlaryny durmuşa geçirmegiň çäklerinde amala aşyrylýan işleriň barşy barada habar berildi. Häzirki wagtda binalaryň we desgalaryň 216-synyň gurluşygy tamamlandy hem-de 104-sinde gurluşyk işleri dowam etdirilýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, iki aýyň netijeleri boýunça ykdysadyýetiň görkezijileriniň oňyn ösüşini kanagatlanma bilen belledi. Döwlet Baştutanymyz ýöne, heniz üstünde işlemeli, çözülmeli meseleleriň hem bardygyny aýdyp, häzirlikçe döwlete degişli kärhanalary hususylaşdyrmak, paýdarlar jemgyýetlerine öwürmek, gymmatly kagyzlaryň bazaryny guramak işleriniň haýal alnyp barylýandygyny belledi. Milli Liderimiz daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek hem-de ýurdumyzda öndürilýän önümleriň beýleki döwletlere iberilýän möçberlerini artdyrmak boýunça kabul edilen döwlet maksatnamalaryny ýerine ýetirmegiň üstünde tutanýerli işlemegiň wajypdygyna ünsi çekip, wise-premýere bu babatda anyk tabşyryklar berdi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ý.Kakaýew ýurdumyzyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça şu ýylyň iki aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Hasabat döwründe nebitiň gaz kondensaty bilen çykarylyşynyň meýilnamasy 108 göterim, nebiti gaýtadan işlemegiň meýilnamasy 103,8 göterim, daşary ýurtlara tebigy gazy ugratmagyň meýilnamasy 100,7 göterim ýerine ýetirildi. Nebit önümleriniň birnäçe görnüşlerini çykarmak boýunça meýilnama artygy bilen berjaý edildi, şol sanda dizel ýangyjynyň öndürilişi 3,7 göterim, polipropileniň öndürilişi 4,1 göterim, çalgy ýaglarynyň öndürilişi 1,5 göterim, suwuklandyrylan gazyň öndürilişi 3,8 göterim artygy bilen ýerine ýetirildi. Guýulary burawlamagyň meýilnamasy 119,6 göterim ýerine ýetirildi. Wise-premýer şeýle hem Türkmenistan –Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň türkmen böleginiň gurluşygynyň hasabat döwründe meýilnama laýyklykda alnyp barlandygyny habar berdi. Mundan başga-da, turbageçirijiniň Owganystanyň çäginden geçjek böleginde ýerine ýetiriljek tehniki işlere badalga berildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýere mundan beýläk hem garamagyndaky düzümleriniň işine berk gözegçiligi amala aşyrmagy, nebiti we tebigy gazy çykarmak hem-de gaýtadan işlemek, milli ykdysadyýetimiziň esasy pudagynyň kuwwatyndan netijeli peýdalanmaga gönükdirilen iri maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmek meselelerine aýratyn üns bermegi tabşyrdy. Şeýle hem wise-premýere TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygyny ilerletmek babatda anyk tabşyryklary berdi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annameredow ulag we aragatnaşyk ulgamlarynyň 2017-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. Wise-premýer hasabat döwründe ulag-aragatnaşyk toplumy boýunça ýerine ýetirilen hyzmatlaryň meýilnamasynyň 100,4 göterim berjaý edilendigini, şunda ösüş depgininiň 101,8 göterime barabar bolandygyny aýtdy. Demir ýol ulaglary ministrligi boýunça ýük daşamagyň ösüş depgini 100,4 göterime, ýolagçy gatnatmagyň ösüş depgini bolsa 100,1 göterime deň boldy. Awtomobil ulaglary ministrligi boýunça hyzmatlaryň meýilnamasy 121,5 göterime deň bolup, 100 göterim ösüş depgini üpjün edildi. Ýük daşamagyň ösüş depgini 100,5 göterime, ýolagçy gatnatmakda bolsa 101,3 göterime deň boldy. Aragatnaşyk ministrligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň ösüş depgini 102,3 göterime barabar boldy. Hasabat döwründe ilatyň aragatnaşyk hyzmatlaryna isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen, ýurt boýunça 75 müň, şol sanda 71 müň öýjükli belgi we 4 müň ýerli telefon nokady gurnalyp, meýilnama 173 göterim ýerine ýetirildi. “Türkmenhowaýollary” döwlet milli gullugy boýunça hasabat döwründe awiahyzmatlarynyň ösüş depgini 113 göterim üpjün edildi. Bu görkeziji ýük daşamakda we ýolagçy gatnatmakda degişlilikde 100 we 102,3 göterime barabar boldy. Deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugy boýunça şu ýylyň iki aýynda ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 112 göterim ýerine ýetirildi. Port hyzmatlarynyň ösüş depgini 104 göterime deň boldy. Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda, ýurdumyzyň ulag we aragatnaşyk ulgamyny ösdürmek, demir ýol pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak boýunça degişli tabşyryklary berdi. Milli Liderimiz sebit we halkara ähmiýetli iri taslamalary işläp taýýarlamaga hem-de durmuşa geçirmäge aýratyn üns bermegi talap etdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ulag-aragatnaşyk toplumynda giň möçberli işleri ýerine ýetirmegiň we köpsanly çäreleri geçirmegiň meýilleşdirilýändigini aýdyp, Amyderýanyň üstünden çekilen Türkmenabat-Farap demir ýol köprüsini ulanmaga bermek dabarasyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek babatda görkezme berdi. Döwlet Baştutanymyz Demir ýol ulaglary ministri D.Bäşimowa hem-de “Türkmenhowaýollary” döwlet milli gullugynyň ýolbaşçysy D.Saburowa ýüzlenip, bu pudaklaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmagyň wajypdygyny belledi. Milli Liderimiz demir ýol we howa gatnawlarynyň howpsuzlygyny hem-de bökdençsizligini üpjün etmek, ýükleri daşamak we ýolagçylary gatnatmak boýunça hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmagy tabşyrdy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary D.Amangeldiýew gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň iki aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Hasabat döwründe Aşgabat şäher häkimligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 102 göterim berjaý edildi. Şunlukda, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende ösüş depgini 129,9 göterime deň boldy. Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň umumy möçberi 27 million 655 müň manada deň bolup, meýilnama 109,1 göterim ýerine ýetirildi. Şunlukda, bu görkezijiler boýunça 2016-njy ýylyň iki aýynyň jemleri bilen deňeşdirilende ösüş depgini 102,7 göterime deň boldy. Energetika ministrligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň umumy möçberi 184 million 200 müň manat bolup, bu baradaky meýilnama 109,1 göterim ýerine ýetirildi. Şeýlelikde, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 100,7 göterim ösüş depgini gazanyldy. Şu ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda elektrik energiýasynyň önümçiligi geçen ýylyň degişli döwründäkä garanyňda 105,1 göterim ýerine ýetirildi. Onuň eksportunyň ösüş depgini bolsa 101,8 göterime deň boldy. Jemagat hojalygy ministrligi boýunça hasabat döwründe ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 110,3 göterim berjaý edildi. Şunlukda, şu ýylyň iki aýynda 2016-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende ýerine ýetirilen işleriň ösüş depgini 112,1 göterime deň boldy. “Türkmenawtoýollary” döwlet konserni boýunça önümçiligiň we ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 104,4 göterim berjaý edildi. Bu bolsa geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende ösüş depgininiň 103,7 göterime deň bolandygyny aňladýar. Özygtyýarly Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň giň möçberli maksatnamasyny gyşarnyksyz ýerine ýetirmegiň wajypdygyna ünsi çekip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gözegçilik edýän düzümleriniň toplumlaýyn esasda ösdürilmegi babatda alnyp barylýan işleri berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Sazlaşykly ösüşi üçin bolsa döwletimiz ähli zerur şertleri üpjün edýär. Ýurdumyzda ýol-ulag düzümini ösdurmek, hususan-da, häzirkizaman ýokary hilli köprüleri gurmak işlerine ägirt uly ähmiýet berilýändigini belläp, döwlet Baştutanymyz D.Amangeldiýewe we “Türkmenawtoýollary” döwlet konserniniň başlygy A.Öwezowa öňde durýan wezipeleriň bellenilen möhletlerde ýerine ýetirilmegi ugrunda zerur tagallalary etmek boýunça birnäçe anyk görkezmeleri berdi. Giň möçberli şähergurluşyk maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegine, aýratyn-da ýurdumyzyň baş şäheriniň gaýtalanmajak keşbiniň döredilmegine möhüm üns berilmelidir. Şunuň bilen baglylykla, wise-premýere we Aşgabat şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewe şäheriň mundan beýläk-de ösdürilmegi we abadançylygy bilen baglanyşykly meseleleri berk gözegçilikde saklamak tabşyryldy. Bu işler ähli görkezijiler babatda paýtagtymyzyň ösen derejesine laýyk gelmelidir. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew gözegçilik edýän söwda toplumynda şu ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda alnyp barlan işleriň netijeleri hem-de ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz ulgamyndaky esasy görkezijiler barada hasabat berdi. Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça söwdanyň dolanyşygy jemi 702,5 million manada barabar bolup, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 0,5 göterim artdy. Ministrligiň kärhanalary boýunça umumy peýdanyň möçberi 95,5 million manada barabar boldy we bu baradaky meýilnama 130,1 göterim ýerine ýetirildi. Hasabat döwründe 21 million manat maýa goýumlary özleşdirildi. Döwlet haryt-çig mal biržasy boýunça hasabat döwründe birža söwdalarynyň 40-sy geçirilip, umumy bahasy 3,4 milliard manatdan gowrak bolan 1674 sany şertnama hasaba alyndy. Olaryň esasy bölegi eksport-import boýunça şertnamalardyr (3,2 milliard manatdan gowrak) umumy girdejiniň möçberi 10,8 million manada barabar bolup, bu baradaky meýilnama 144,6 göterim ýerine ýetirildi. Söwda-senagat edarasy boýunça 3,06 million manatlyk hyzmat işleri amala aşyrylyp, onuň möçberi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 12,1 göterim artdy. Edaranyň kärhanalary boýunça jemi 1 million 157 müň manat peýda gazanylyp, bu baradaky meýilnama 149,5 göterim ýerine ýetirildi. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça 80 million manada barabar senagat önümleri, 120 million manatlyk oba hojalyk we azyk önümleri öndürilip, olaryň möçberi degişlilikde 38,9 göterim we 38,1 göterim artdy. Ýerine ýetirilen gurluşyk-gurnama işleriniň möçberi 261,6 million manada deň bolup, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 2 göterim artdy. Söwda haryt dolanyşygy 1,8 milliard manatdan gowrak bolup, 5,6 göterim artdy. Hyzmat ulgamynda bolsa 158,6 million manatlyk işleri ýerine ýetirilip, 6,2 göterim ösüş gazanyldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň daşary söwda işini kämilleşdirmek we haryt dolanyşygyny artdyrmak bilen baglanyşykly tabşyryklary berip, ylmy çemeleşmelere daýanmak arkaly, milli ykdysadyýetimiziň ösüşine täsiri bolan ählumumy ýagdaýlara yzygiderli gözegçiligi alyp barmagy, ýurdumyzyň eksporta ugradylýan harytlarynyň möçberlerini artdyrmak üçin zerur çäreleri görmegi, önümlere bolan islegleri seljermegi hem-de ugradylýan harytlaryň bazarlary giňeltmegi we täze bazarlary gözlemegi berk talap etdi. Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri D.Orazmyradowa daşary bazarlardaky ýagdaýlary öwrenmek babatda anyk tabşyryklar berildi. Döwlet Baştutanymyz Ahal welaýatynyň häkimi E.Orazgeldiýewe sebiti ykdysady taýdan ösdürmek babatda çäreleri görmek bilen baglanyşykly tabşyryklary berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Ereşow gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, Senagat ministrligi boýunça hasabat döwründe önüm öndürmegiň meýilnamasy 126,3 göterim ýerine ýetirildi. Şunlukda, ösüş depgini geçen ýylyň degişli döwründäki derejesinde saklandy. Dokma senagaty ministrligi boýunça hasabat döwründe önümçiligiň meýilnamasy 110,8 göterim ýerine ýetirilip, onuň ösüş depgini 2,6 göterime deň boldy. Dokma önümlerini ýerlemekden alnan girdeji 201 million 800 müň manada deň bolup, netijede 9 million 100 müň manatlyk peýda gazanyldy. “Türkmenhaly” döwlet birleşigi boýunça şu ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda öndürilen umumy önümleriň meýilnamasy 102 göterim ýerine ýetirildi. Şunlukda, 2,0 göterim ösüş depgini gazanyldy. Şu döwürde pudagyň kärhanalarynda 6 müň 570 inedördül metr haly önümleri dokalyp, ösüş depgini geçen ýylyň degişli döwründäki bilen deňeşdirilende 0,8 göterime deň boldy. “Türkmenhimiýa” döwlet konserni boýunça geçen iki aýda önümçilik meýilnamasy 103,9 göterim ýerine ýetirildi. Hususan-da, tehniki ýoduň önümçiliginde bu görkeziji 113,8 göterime deň boldy. Tehniki uglerodyň önümçiligi boýunça ösüş depgini geçen ýylyň degişli döwründäki derejesine, sulfat-natriniň önümçiliginiň ösüş depgini bolsa 2,1 göterime deň boldy. Döwlet balyk hojalygy komiteti boýunça hasabat döwründe öndürilen umumy önümleriň meýilnamasy 115,2 göterim ýerine ýetirilip, onuň ösüş depgini 0,3 göterime deň boldy. Balyk tutulyşy boýunça ösüş depgini 3,5 göterime, gaýtadan işlenilen hem-de gaplanan balyk önümleriniň önümçiliginiň ösüş depgini 7,3 göterime deň boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, senagat toplumynyň kuwwatlyklaryny mundan beýläk-de pugtalandyrmagyň we artdyrmagyň, degişli düzümleri toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmagyň, pudagyň kärhanalarynyň düşewüntliligini ýokarlandyrmagyň milli ykdysadyýetimiziň ösüşiniň we ony hil taýdan täze derejä çykarmagyň möhüm ugry bolup durýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, ösüş depginlerini artdyryp, kabul edilen we ýokary hilli köp görnüşli önümleriniň önümçilik möçberleriniň artdyrylmagyna, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek, Türkmenistanyň eksport mümkinçiliklerini artdyrmak boýunça öňde durýan wezipeleriň üstünlikli çözgüdine gönükdirilen döwlet maksatnamalarynyň yzygiderli durmuşa geçirilmeginiň möhümdigini belläp, milli Liderimiz bu babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Lebap welaýatynyň durmuş-ykdysady ösüşi bilen baglanyşykly meselelere ünsi çekip hem-de ýerlerde Milli özgertmeler we beýleki kabul edilen maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişi barada aýdyp, döwlet Baştutanymyz welaýata gözegçilik edýän wise-premýere hem-de mejlise çagyrylan Lebap welaýatynyň häkimi Ç.Çarlyýewe degişli tabşyryklary berdi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew gözegçilik edýän bilim, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynda şu ýylyň iki aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Hususan-da, şu döwürde Bilim ministrliginiň buýurmasy boýunça 600 orunlyk orta mekdebiň, 160 orunlyk çagalar bagynyň we 72 öýli ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy alnyp baryldy. Ýanwar-fewral aýlarynda okuw kitaplarynyň we gollanmalaryň golýazmalarynyň 201 sanysy taýýarlanyldy we çapa berildi. 2017-nji ýylda geçirilen halkara ders bäsleşiklerinde ýurdumyzyň mekdep okuwçylary bäş bürünç medala, internet bäsleşiklerinde bolsa iki altyn we üç kümüş medala mynasyp boldular. Ýurdumyzyň orta hünär okuw mekdepleriniň talyplary halkara Internet bäsleşiklerinde 9 baýrakly orna, şol sanda 6 altyn, 3 kümüş medala mynasyp boldular. Aziada-2017-ä taýýarlyk görmegiň çäklerinde meýletinçiler bilen elektron hasaba almak bilen bagly okuw-türgenleşik sapaklary, amaly maslahatlar, bäsleşikler geçirildi. Hasabat döwründe döwlet meýletin saglygy goraýyş ätiýaçlandyrmasyndan gelip gowşan serişdeleriň möçberi 103 göterim, ýerine ýetirilen hyzmatlarda we ýerlenen önümlerde 106 göterim, derman önümçiliginde 102 göterim artdy. Wise-premýer şeýle hem türkmen wekiliýetiniň Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň Ýerine ýetiriji komitetiniň Ýaponiýanyň Sapporo şäherinde geçirilen 69-njy mejlisine gatnaşandygyny habar berdi. Hasabat döwründe ýurdumyzda jemi 34 sany içerki ýaryş we 21 sany köpçülikleýin sport çäreleri geçirildi. Türgenlerimiz halkara sport ýaryşlarynyň 22-sine gatnaşdylar we jemi 136 medal, şol sanda 59 altyn, 34 kümüş we 43 bürünç medal gazandylar. Hormatly Prezidentimiz wise-premýere gözegçilik edýän ulgamlarynyň işini guramaga täzeçe çemeleşmek babatda görkezme berdi. Döwlet Baştutanymyz ähli durmuş pudaklarynyň toplumlaýyn ösdürilmegini üpjün etmegiň ýokary hilli bilim, bermegiň, ylmy işläp taýýarlamalary işjeň ilerletmegiň, sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmegiň, jemgyýetçilik başlangyçlaryna goldaw bermegiň wajypdygyny belledi. Milli Liderimiz şeýle hem bedenterbiýe we sport ulgamynda döwlet syýasatyny durmuşa geçirmäge toplumlaýyn çemeleşmeleri kemala getirmek, çagalar-ýetginjekler sportunyň köpçülikleýin häsiýete eýe bolmagyny üpjün etmek hem-de türgenleri taýýarlamagyň hilini ýokarlandyrmak boýunça anyk tabşyryklary berdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmegiň birnäçe ugurlary boýunça işleriň netijeliligini ýokarlandyrmagy talap edip, bu ugurda işleýän edaralaryň tagallalaryny birleşdirmegiň wajypdygyny belledi hem-de Aziada-2017-ni geçirýän ýurt hökmünde ýurdumyzyň üstüne uly jogwpkärçiligiň düşýändigini nygtady. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Garajaýew gözegçilik edýän düzümlerinde şu ýylyň iki aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Şeýle hem mart aýynda giňden bellenilýän hem-de milli we halkara senenamasynda möhüm orun eýeleýän baýramçylyklar we olar mynasybetli gurlup ulanmaga berilýän durmuş medeni-maksatly binalaryň açylyş dabaralaryna görülýän taýýarlyk barada habar berildi. Medeniýet ulgamynda gol çekilen resminamalara laýyklykda, daşary ýurtlar bilen medeni hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça ägirt uly işler ýerine ýetirildi. Paýtagtymyzda we ýurdumyzyň welaýatlarynda amerikan hem-de hindi kinofilmleriniň görkezilişi boldy. Hytaýyň we Hindistanyň sungat ussatlarynyň konsert çykyşlary guraldy. Aşgabatda Eýran Yslam Respublikasynyň Medeniýet günleri üstünlikli geçdi. Ýurdumyzyň medeniýet işgärleri birnäçe daşary döwletlerde iş saparlarynda boldular we sungat ussatlarymyz Belarusuň paýtagtynda konsert bilen çykyş etdiler. Teatrlaryň, muzeýleriň, kitaphanalaryň we medeniýet ulgamynyň we beýleki medeniýet edaralarynyň işini kämilleşdirmek çäreleri dowam edýär. Hasabat döwründe Türkmen döwlet neşirýat gullugynda 19 million 34 müň manatlyk önüm öndürilip, bu baradaky meýilnama 109,4 göterim ýerine ýetirildi, 43 görnüşli kitap önümleriniň 4 million 373 müň 986 nusgasy neşir edildi. Ýurdumyzyň köpülikleýin habar beriş serişdelerinde dürli pudaklarda gazanylýan üstünlikleri giňden beýan etmek işleri alnyp barylýar. Milli telewideniýäniň hünärmenleri şu ýylyň başyndan bäri halkara maslahatlaryna gatnaşmak, täze maglumat tehnologiýalary ulgamynda öňdebaryjy tejribäni öwrenmek, şeýle hem türkmen türgenleriniň dürli ýaryşlara gatnaşyşyny beýan etmek maksady bilen, birnäçe daşary ýurtlarda iş saparlarynda boldular. Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň maliýe-hojalyk işinden gazanylan umumy girdeji 4,8 million manatdan gowrak boldy, 17,5 müňe golaý adama hyzmat edildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, baýramçylyk dabaralaryny hem-de meýilleşdirilen çäreleri ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek babatda wise-premýere medeniýet ministri G.Orazmuhammedowa hem-de Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy N.Garlyýewe anyk tabşyryklar berdi. Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň işine ünsi çekip, döwlet Baştutanymyz pudagyň alyp barýan işleriniň netijelerine nägilelik bildirdi. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, syýahatçylyk bütin dünýäde iň girdejili pudaklaryň biri bolup durýar. Ýurdumyzda täsin taryhy we medeni desgalaryň bardygyna garamazdan, syýahatçylary giňden çekmek boýunça işler pes derejede alnyp barylýar. Bu barada aýtmak bilen, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere meseleleri seljermegi hem-de ýagdaýy üýtgetmek, kemçilikleri düzetmek boýunça teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary R.Bazarow gözegçilik edýän düzümlerinde şu ýylyň iki aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Obasenagat toplumy boýunça önümçilik möçberleriniň, ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň ösüş depgini 105 göterime barabar boldy. Oba we suw hojalyk ministrligi boýunça bu görkeziji 106,7 göterime, Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komiteti boýunça 102,7 göterime, Azyk senagaty döwlet birleşigi boýunça 100,5 göterime, “Türkmen atlary” döwlet birleşigi boýunça 105,1 göterime deň boldy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, unuň, unaş, çörek we bulka önümleriniň, etiň, süýdüň, ýumurtganyň we gök ekerançylygyň önümçilik möçberleri ýokarlandy. Maýa goýumlary özleşdirmek baradaky meýilnama ministrlik we pudak edaralary tarapyndan 123,1 göterim ýerine ýetirildi. Wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada aýtmak bilen, obasenagat toplumynda durmuşa geçirilýän özgertmeleri işjeňleşdirmek, ýer-suw serişdelerini netijeli peýdalanmak, ýerleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmak maksady bilen, alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Ylmy-barlag institutlarynyň we synag ylmy-önümçilik merkezleriniň ýolbaşçylary bilen maslahatlar geçirilip, oba hojalyk toplumyny mundan beýläk-de ylmy esasda ösdürmek, toplumda ylmy-tehniki gazanylanlary, täzeçil usullary we tehnologiýalary işjeň ulanmak boýunça öňde durýan wezipeler ara alnyp msalahatlaşyldy. Oba hojalyk pudagynda ylmy işiň esasy ugurlary boýunça iş meýilnamasy taýýarlanyldy. Şeýle hem möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy we gowaça, gök, bakja hem-de ot-iýmlik ekinleriň ekişine taýýarlyk barada hasabat berildi. Taýýarlygyň çäklerinde sürüm, meýdanlary tekizlemek, suwarmak we beýleki agrotehniki işler alnyp barylýar. Wise-premýer hormatly Prezidentimizden ýaz ekişiniň başlamaly möhletini kesgitläp bermegi haýyş etdi. Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna “Bag ekmek boýunça ählihalk ýowaryny geçirmek hakyndaky” Kararyň taslamasy hödürlenildi. 2017-nji ýylda tutuş ýurdumyzda ministrlikler, pudaklaýyn edaralary we häkimlikler tarapyndan paýtagtymyza hem-de onuň töwereklerinde hem-de welaýatlarynda 3 million bag nahallaryny, şol sanda miweli agaçlary oturtmak meýilleşdirildi. Bu gezekki ýowar geçiriljek ýerler kesgitlenildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzir ýurdumyzyň ekerançylary üçin jogapkärli möwsümiň—gowaça ekişiniň ýetip gelendigini aýtdy. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, ekişiň ýokary hilli geçmegi geljekki bol hasylyň girewidir. Şonuň üçin hem ony öz wagtynda we ähli zerur bolan agrotehniki kadalara laýyk derejede geçirmek möhümdir. Hormatly Prezidentimiz Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynda gowaça ekişine 25-nji martda, Daşoguz welaýatynda bolsa 29-njy martda guramaçylykly girişmäge ak pata berdi. Hormatly ýaşulular asylly däbe görä bu möhüm möwsüme başlap bererler. Sagdynlyk we bagtyýarlyk ýylynda edermen daýhanlaryň döwlet goldawyndan netijeli peýdalanyp, pagtanyň bol hasylyny ýetişdirjekdigine we täze zähmet ýeňşini gazanjakdyyna ynam bildirip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň pagtaçylaryna we ähli oba hojalyk işgärlerine berk jan saglyk, abadan we bagtyýar durmuş, olaryň ýeňil bolmadyk işinde üstünlik arzuw etdi. Ýurdumyzyň bagy-bossanlyga bürenmeginde möhüm orun eýeleýän “Türkmenistanyň milli tokaý maksatnamasynyň” durmuşa geçirilmeginiň möhümdigini belläp, döwlet Baştutanymyz 18-nji martda ählihalk ýowaryny geçirmek hakyndaky Karara gol çekdi we köpçülikleýin bag nahallaryny oturtmak boýunça ýaýbaňlandyryljak işleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi. Şeýle hem bu günki mejlise gatnaşýan “Türkmen atlary” döwlet birleşiginiň baş direktory Ý.Annaýewe degişli tabşyryklar berildi. Ýurdumyzyň daşary syýasat ugrunyň 2017-2023-nji ýyllar üçin Konsepsiýasyny durmuşa geçirmek we döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek ugrunda şu ýylyň iki aýynda Daşary işler ministrliginde alnyp barlan işleriň netijeleri barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow hasabat berdi. Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan ikitaraplaýyn bolşy ýaly, köptaraplaýyn esasda dostluk we özara bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny işjeň ösdürýär. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň daşary ýurtlar we abraýly halkara guramalary bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmeginde ýokary derejede guralýan saparlara möhüm ornuň degişlidigi bellenildi. Hasabat döwründe Daşary işler ministrliginiň üsti bilen Türkmenistana daşary ýurtlaryň dürli derejedäki wekiliýetleriniň 64-si sapar bilen geldiler. Şol bir wagtyň özünde daşary döwletlere ýurdumyzyň 120 wekiliýeti ugradyldy. Ýurdumyzda daşary ýurt hyzmatdaşlary bilen bilelikde 19 maslahat we duşuşyk geçirildi. Gol çekilen resminamalaryň 7-si Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlygynyň kadalaşdyryş-hukuk binýadynyň üstüni ýetirdi. Şeýle hem wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy şu ýylyň 6-7-nji martynda Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana boljak saparynyň maksatnamasy barada habar berdi. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Bitarap Türkmenistanyň mundan beýläk-de ähli gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen işjeň gatnaşyklary ösdürmek ugruna eýerjekdigini, häzirki zamanyň möhüm meseleleriniň we wezipeleriniň deňeçer çözgüdini işläp taýýarlamaga gatnaşjakdygyny, ählumumy parahatçylygyň, howpsuzlygyň we abadançylygyň üpjün edilmegine mynasyp goşant goşjakdygyny belledi. Bu barada aýtmak bilen, döwlet Baştutanymyz wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna ýokarda agzalan Konsepsiýany yzygiderli durmuşa geçirmek, şeýle hem ýurdumyzyň durnukly ösüşiň Ählumumy maksadyna ýetilmegine gönükdirilen halkara başlangyçlaryny iş ýüzünde durmuşa geçirmek boýunça degişi tabşyryklary berdi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Özbegistan bilen ýola goýulýan hyzmatdaşlygyň ähli ugurlar boýunça sazlaşykly ösdürilmeginiň, medeni we ruhy umumylyklary bolan iki halkyň arasyndaky dostluk ýörelgeleriniň işjeňleşdirilmeginiň zerurdygyna ünsi çekdi. Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy A.Nurberdiýewa ýurdumyzyň kanunçylygyny has-da kämilleşdirmek boýunça şu ýylyň iki aýynda milli parlament tarapyndan alnyp barlan işleriň netijeleri barada habar berdi. Parlamentiň şu ýylyň iki aýynda geçirilen maslahatlarynda kanunçylyk resminamalarynyň birnäçesi, şol sanda Türkmenistanyň Kanunlary we Mejlisiň Kararlary kabul edildi. Döwlet Baştutanymyz habary diňläp, türkmen jemgyýetini mundan beýläk-de demokratiýalaşdyrmagyň, milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny ösdürmegiň bähbidine ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny yzygiderli kämilleşdirmegiň zerurdygyny belledi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň kanunçylygyna laýyklykda, Mejlise Türkmenistanda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil bolup durýan Adalatçynyň wezipesine hödürlenýän adamlaryň maglumatlaryny iberýändigini, bu meselä we beýleki guramaçylyk meselelerine parlamentiň nobatdaky mejlisinde garalmalydygyny aýtdy. Soňra ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu günki mejlise çagyrylan ýolbaşçylaryna ýüzlenip, asudalygyň, parahatçylygyň üpjün edilmegi ugrunda alnyp barylýan sazlaşykly işleriň mundan beýläk-de üstünlikli dowam etdirilmelidigini belledi. Munuň özi döredijilikli zähmetiň berkarar bolmagynda, ähli başlangyçlaryň üstünlikli ýerine ýetirilmeginde has-da möhümdir. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabatlary jemläp, şu ýylyň iki aýynda alnyp barlan işleriň netijeleriniň Garaşsyz döwletimiziň Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda hem depginli ösmegini dowam edýändigine şaýatlyk edýändigini belledi. Kanunda bellenen möhletlerde täze Hökümet düzüldi. Ýurdumyzyň ykdysadyýetinde jemi içerki önümiň ösüşiniň ýokary görkezijileri saklap galyndy. Geçen iki aýda bu görkeziji 6,2 göterime barabar boldy. Beýleki pudaklar hem ýokary depginler bilen ösýär. Mysal üçin, oba hojalygynda 7,8 göterim, söwda ulgamynda 16,9, ulag we aragatnaşykda 14,2, hyzmatlar ulgamynda hem 10,3 göterim ösüş gazanyldy. Häzirki döwürde ýurdumyzda umumy bahasy 48 milliard amerikan dollaryndan hem geçýän dürli desgalaryň gurluşygy alnyp barylýar. Bularyň köpüsi durmuş maksatly desgalardyr. Alnyp barylýan gurluşyklaryň umumy bahasynyň 17 milliard amerikan dollaryna golaýynyň öz gurluşyk-gurnama guramalarymyz tarapyndan ýerine ýetirilýändigi aýratyn guwandyrýar. Bu görkeziji geçen ýylyň şu döwri bilen deňeşdireniňde 20 göterim köpdür diýip, döwlet Baştutanymyz kanagatlanma bilen belledi. Şunuň bilen birlikde, birnäçe meseleler hem çözülmän gelýär diýip, milli Liderimiz aýtdy we wise-premýerlerden, aýratyn-da, welaýatlar boýunça jogapkär edilip bellenenlerden häkimler bilen bilelikde bu meseleleri, alnyp barylýan özgertmeleri hem-de gözegçilik edýän pudaklaryndaky desgalaryň gurluşygyny hemişe berk gözegçilikde saklamagy talap etdi. Aşgabat şäherini abadanlaşdyrmak hem-de ilaty ýaşaýyş jaýlary bilen üpjün etmek boýunça kabul edilen maksatnamalaryň ýerine ýetirilişine, umuman, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini mundan beýläk-de ýokarlandyrmak bilen bagly ähli meselelere aýratyn üns bermek zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we paýtagtymyza gözegçilik edýän wise-premýer D.Amangeldiýewiň bu ugurda edilen işler barada Ministrler Kabinetiniň her gezekki mejlisinde hasabat bermegini talap etdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini tamamlap, hemmelere eziz Watanymyzyň abadançylygynyň we rowaçlygynyň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikler, özygtyýarly ýurdumyzyň halkyna bolsa Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda gülläp ösüş arzuw etdi.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň resmi taýdan işe girişmek dabarasynda eden çykyşy

17.02.2017 Eziz watandaşlar! Hormatly myhmanlar! Hanymlar we jenaplar! Şu gün ajaýyp Ruhyýet köşgüniň mejlisler zalynda men hormatly ýaşulularymyza, abadan we bagtyýar geljegi gurmak wezipesi öňünde duran merdana ýaşlarymyza, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna, Milli parlamentiň deputatlaryna, şeýle hem köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň we diplomatik korpusyň wekillerine berk jan saglyk, uly üstünlikler, bagtyýarlyk we abadançylyk baradaky iň gowy arzuwlarym bilen ýüzlenýärin! Biziň çakylygymyzy kabul edip, Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine girişmegim mynasybetli geçirýän şu dabaraly çärämize gatnaşýandygyňyz üçin, siziň ähliňize tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýärin!!! Häzir biz örän dabaraly we ýatdan çykmajak, şol bir wagtyň özünde hem aýratyn jogapkärli pursady başdan geçirýäris. Şu pursatdan başlap, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň taryhynda Prezident dolandyryşynyň täze möhleti başlanýar. Şu tolgundyryjy pursatda, men Garaşsyz Watanymyzyň parasatly we merdana halkyna kalbymyň töründen çykýan minnetdarlyk sözlerimi aýdasym gelýär. Mähriban halkym meni Türkmenistanyň Prezidentiniň belent wezipesine täze möhlete saýlap, maňa örän uly ynam bildirdi. Mümkinçilikden peýdalanyp, Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna dalaşgär hökmünde gatnaşan adamlara hem tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýärin! Olaryň ählisi saýlawlarda ýeňiş gazanmak üçin köp yhlas etdiler. Saýlawlaryň öň ýanyndaky bäsleşik döwrüniň ähli tapgyrlaryny medeniýetli we ýokary tutanýerlilik görkezip geçdiler. Netijede, özleriniň ýolbaşçy bolmaga mynasypdygyny görkezdiler. Olar şu döwürde has-da taplandylar we durmuş tejribesini topladylar. Saýlawlaryň öňýanynda toplan tejribeleriniň geljekde alyp barjak işlerinde olara örän peýdaly boljakdygyna berk ynanýaryn! Hormatly dabara gatnaşyjylar! Eziz watandaşlar! Gadyrly myhmanlar! Garaşsyz Türkmenistan şu gün öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basýar. Biz bu döwri ýurdumyzda yzygiderli ösüşiň we giň gerimli özgertmeleri mundan beýläk-de üstünlikli amala aşyrmagyň döwri hökmünde kesgitledik. Biz mähriban halkymyzyň ägirt uly döredijilik mümkinçiliklerine daýanyp, bereketli topragymyza Allatagalanyň eçilen tebigy baýlyklaryny netijeli ulanyp, jemgyýetimiziň gymmatly hazynasy bolan, ýurdumyzyň yzygiderli ösüşini üpjün eden jebislige, asudalyga we agzybirlige esaslanyp, ýeten belent sepgitlerimizden, gazanan ajaýyp üstünliklerimizden ruhlanyp, öz öňümizde täze, has uly wezipeleri goýduk. Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär hökmünde men geçen ýylyň 25-nji dekabrynda telewideniýe boýunça eden maksatnamalaýyn çykyşymda Garaşsyz Bitarap Watanymyzy mundan beýläk-de ösdürmegiň ýolunda öňümizde durýan örän jogapkärli we belent wezipeler barada öz garaýyşlarymy giňden beýan etdim. Amala aşyrmaly, innowasion ösüşe, ylmyň iň täze gazananlaryna esaslanýan giň gerimli işlerimiziň ileri tutulýan ugurlaryny anyk kesgitledim. Bu wezipeleriň esasy maksady Türkmeniň sarsmaz döwletiniň binýadyny öňküden-de berkitmekden, halkara abraýyny mundan beýläk-de ýokarlandyrmakdan, ykdysady kuwwatyny has-da artdyrmakdan ybaratdyr. Hormatly adamlar! Biziň Garaşsyz döwletimiz indi 21 ýyldan gowrak wagt bäri halkara gatnaşyklarynda hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýerip gelýär. Dünýäniň döwletleri we halklary bilen dost-doganlyk, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny alyp barýar. Ähli meseleleri parahatçylykly ýollar bilen çözmegi öňe sürýär. Bu ýörelgeler mähriban halkymyzyň milli bähbitlerine, berkarar döwletimiziň daşary syýasy ösüş ugurlaryna doly laýyk gelýär. Şonuň üçin hem, döwletimiziň Bitaraplyk hukuk ýagdaýyndan gelip çykýan esasy ýörelgeleri, ýagny Ýer ýüzünde parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmek, hoşniýetli goňşuçylyk hem-de dost-doganlyk gatnaşyklaryny giňeltmek, durnukly ösüşi üpjün etmek geljekde hem Garaşsyz Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary bolmagynda galar. Biz dünýäniň ähli döwletleri we halklary bilen söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer hem-de ylym-bilim ulgamlaryndaky gatnaşyklarymyzy mundan beýläk-de yzygiderli ösdüreris. Hormatly watandaşlar! Siziň bilşiňiz ýaly, ata Watanymyzy senagat taýdan ösen, dünýäniň öňdebaryjy döwletleriniň birine öwürmegi biz öz öňümizde belent maksat edip goýduk. Şoňa görä-de, ýurdumyzyň tebigy baýlyklaryny raýatlarymyzyň abadan we bolelin durmuşda ýaşamagyna gönükdirmek üçin, uglewodorod serişdelerini häzirki zaman tehnologiýalary esasynda düýpli gaýtadan işläris. Benzin, polipropilen, polietilen we suwuklandyrylan gaz ýaly dünýäde köp isleg bildirilýän ýokary hilli önümleri öndüreris. Türkmenistan ýangyç-energetika babatda goňşy döwletler, şeýle hem giň gerimli ykdysady gatnaşyklary alyp barýan beýleki ýurtlary bilen ysnyşykly hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de dowam eder. Bu ugurda «Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan» gaz geçirijisiniň gurluşygynyň taslamasyny amala aşyrmagyň örän möhüm ähmiýeti bardyr. Bu bolsa, ýurdumyza köp möçberde girdeji bermekden başga-da, goňşy halklaryň ojaklaryna ýylylyk we ýagtylyk getirer. Türkmenistan uglewodorod serişdelerinden başga-da, beýleki baýlyklaryň hem ägirt uly gorlaryna eýedir. Ýurdumyzyň ýerasty känlerinde Mendeleýewiň elementler ulgamyna girýän metallaryň ählisi diýen ýaly bar. Ýurdumyzyň geosyýasy taýdan amatly ýerleşmegi, awtomobil we demirýol ulgamlarynyň bolmagy bu känleri özleşdirmegi, tebigy baýlyklary gazyp almagy we gaýtadan işlemegi ýeňilleşdirýär. Şundan ugur alyp, biz ägirt uly ykdysady we tebigy mümkinçiliklerimizi halkymyzyň häzirki we geljekki nesilleriniň eşretli durmuşda ýaşamagynyň hatyrasyna netijeli peýdalanmak boýunça alyp barýan işlerimizi dowam ederis. Şonuň esasynda, bäsleşige ukyply, ýokary hilli harytlaryň halkara bazarlaryna çykarylýan möçberlerini artdyrmagyň ykdysady usullaryny giňden ornaşdyrarys. Daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri giň gerim bilen öndüreris. Kabul eden maksatnamalarymyza laýyklykda, elektron senagatyny döretmek boýunça alyp barýan işlerimizi dowam ederis. Biz elektrik energetikasyny ösdürmek, täze elektrik stansiýalaryny işe girizmek boýunça işleri hem alyp bararys. Häzirki döwürde ýurdumyzda öndürilýän elektrik energiýasynyň möçberleri özümizi we daşary ýurtlara iberilýän şu mahalky bar bolan ugurlary üpjün etmäge doly mümkinçilik berýär. Ýurdumyzda öndürilýän elektrik energiýasy bu energiýa mätäçlik çekýän goňşy döwletleriň halklarynyň durmuş derejesine hem oňyn täsirini ýetirer. Bu bolsa, biziň halkymyzyň gadymdan gelýän ynsanperwer ýörelgelerini ösdürmegi üpjün eder. Energiýa çeşmeleriniň adaty däl görnüşlerini – gün we ýel energiýasyny netijeli peýdalanmak maksady bilen, biz bu ulgamlaryň ösüşine uly goldaw bereris. Ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda telekeçiligi we bazar gatnaşyklaryny goldamaga we ösdürmäge ýardam bermegi men öz esasy wezipelerimiň biri diýip hasap edýärin. Hormatly watandaşlar! Geljek 7 ýylda biz: «Bilimli nesil – kuwwatly Watan!», «Medeniýet halkyň kalbydyr»!», «Il saglygy – ýurt baýlygy!» – diýen şygarlary goldanyp işläris. Häzirki wagtda ylmy-bilimi ösdürmezden, çylşyrymly tehnologiýalardan baş çykarýan ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamazdan, dünýäniň okgunly ösüşine goşulmak, döwür bilen aýakdaş gitmek asla mümkin däl. Şonuň üçin hem, «Bilimli nesil - kuwwatly Watan!» diýen ýörelgeden ugur alyp, biz geljekde hem ýurdumyzda ylmy we bilimi giňden ösdürmek üçin ähli çäreleri göreris. Döwrebap çagalar baglaryny, orta we ýokary okuw mekdeplerini yzygiderli gurarys. Bilim-terbiýeçilik edaralary üçin ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlarys. Bu edaralary häzirki döwrüň öňdebaryjy enjamlary bilen üpjün ederis. Täze ýokary okuw mekdeplerini açmaga we ýaşlaryň daşary ýurt dillerini düýpli özleşdirmegine aýratyn üns bereris. Biz hemişe «Medeniýet halkyň kalbydyr!» diýen ajaýyp ýörelgä eýerip gelýäris. Medeniýeti we sungaty ösdürmäge uly üns berýäris. Nesip bolsa, bu ugurda alyp barýan işlerimizi geljekde hem dowam ederis. Baý ruhy we milli medeni mirasymyza daýanyp, halkymyzyň dörediji we gurujy milletdigini bütin dünýä has giňden tanadarys. Hormatly watandaşlar! «Il saglygy — ýurt baýlygy!» diýen ýörelgäni goldanyp, biz «Saglyk» döwlet maksatnamasyna laýyklykda raýatlarymyza lukmançylyk hyzmatlarynyň häzirki döwrüň ösen talaplaryna görä guralmagyny üpjün ederis. Eneligi we çagalygy goramagyň düýpli meselelerini üstünlikli çözmäge ýardam bereris. Ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmäge, raýatlarymyzyň işjeňligini artdyrmaga hem-de saglygyny berkitmäge hemişe uly üns bereris. Häzirki zamanyň ösen talaplaryna doly laýyk gelýän Saglyk öýlerini we merkezlerini, hassahanalary, bejeriş-sagaldyş merkezlerini gurmak, şypahanalarymyzy giňeltmek, Hazar deňziniň ekologiýa taýdan arassa kenarynda döredilen «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyny dünýäniň meşhur dynç alyş we sagaldyş merkezleriniň birine öwürmek boýunça alnyp barylýan giň gerimli işleri dowam ederis. Biziň owadan daglarymyz, ümmülmez sähralarymyz, ajaýyp derýalarymyzdyr köllerimiz bar. Bu baýlyklarymyzy biz aýawly we netijeli ulanmalydyrys. Şu maksatdan ugur alyp, Köpetdagyň we Köýtendagyň, Sumbaryň gözel jülgelerinde, Bathyzyň goraghanaly ýaýlalarynda, Amyderýanyň, Murgap hem-de Garagum derýalarynyň boýlarynda köp sanly dynç alyş merkezlerini gurup, adamlaryň syýahat edip, oňat dynç almaklary üçin ähli şertleri dörederis. Welaýat merkezlerine barýan ýollaryň ugrunda her 40–50 kilometrden, ähli şertleri bolan dynç alyş merkezlerini — gür baglyga bürenen çaýhanalary, özboluşly kempingleri - çaklaň myhmanhanalary, awtoulaglara hyzmat edýän döwrebap merkezleri gurarys. Hormatly watandaşlar! Siziň bilşiňiz ýaly, maşgala jemgyýetiň esasy binýady bolup durýar. Biz maşgalany maddy taýdan goldamak, onuň ýaşaýyş-durmuş meselelerini çözmek üçin zerur serişdeleri goýbereris. Şäherlerde we etraplarda maşgalalary ýokary ýaşaýyş-durmuş şertleri bilen üpjün etmek biziň öňümizde esasy wezipeleriň biri bolup durýar. Obalarda hem şäheriňkiden birjik-de kem bolmadyk mümkinçilikleri dörederis. Şoňa görä-de, Oba Milli maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek, oba adamlarynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak esasy wezipelerimiziň biridir. Şu wezipeden ugur alyp, biz her bir maşgalany döwrebap ýaşaýyş jaýy bilen üpjün etmek boýunça alyp barýan işlerimizi ýurdumyzyň sebitlerinde hem gowşamaýan depginde dowam ederis. Ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaý toplumlarynyň, döwrebap obadyr şäherçeleriň gurluşygyny giň gerim bilen alyp bararys. Ilatly ýerlerde durmuş taýdan hyzmat edýän kiçi merkezleri açyp, zerur bolan gulluklaryň, halk senetçilik önümçiliginiň, şeýle hem ulaglara tehniki taýdan hyzmat edýän bölümleriň işini talabalaýyk ýola goýarys. Nesip bolsa, «Altyn asyr» Türkmen kölüne barýan akabalaryň boýunda adamlaryň abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagy, talabalaýyk dynç almagy we öndürijilikli zähmet çekmegi üçin ähli amatly şertleri dörederis. Ýurdumyzyň ilatynyň girdejilerini yzygiderli artdyrmak biziň hemişe öňümizde duran möhüm wezipedir. Şu maksatdan ugur alyp, biz ilatyň jan başyna düşýän girdejini öňdebaryjy döwletleriň derejesine ýetirmek üçin zerur işleri geçireris. Zähmet haklaryny, pensiýalary, talyp haklaryny we döwlet kömek pullaryny köpeltmegi, şeýle hem beýleki ýaşaýyş-durmuş ýeňilliklerini hiç wagt ünsden düşürmeris. Hiç bir maşgalanyň gün-güzeranynyň pese düşmegine ýol bermejekdigimize, ilatymyzyň hemişe döwletimiz tarapyndan goragly boljakdygyna siziň ähliňizi ynandyrasym gelýär. Bu işler bilen birlikde, biz oba hojalygyna – ekerançylyk ýerleriniň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmaga, oba hojalyk ekinleriniň hasyllylygyny artdyrmaga we daýhanlaryň zähmetini ýeňilleşdirmäge hem ilkinji nobatdaky wezipeler hökmünde serederis. Suw gorlarymyzy tygşytly we netijeli ulanmaga hemişe üns bereris. Ýurdumyzyň ilatyny arzan azyk önümleri bilen üpjün etmek hem biziň esasy wezipelerimiziň biri bolar. Şundan ugur alyp, ýokary hilli gök önümler hem-de miweler ýetişdirilýän ekerançylyk hem-de bagçylyk meýdanlaryny dörederis. Bazarlarymyzda we dükanlarymyzda harytlaryň bolçulygyny hemişe üpjün ederis, hyzmatlaryň gerimini giňelderis. Dowarlaryň we iri şahly mallaryň, guşlaryň baş sanyny yzygiderli artdyrarys. Ata Watanymyzda aragatnaşyk ulgamyny ösdürmäge uly üns bereris. Älem giňişligini özleşdirmek, täze emeli hemralary älem giňişligine çykarmak boýunça işleri dowam ederis. Bu bolsa, aragatnaşyk we teleradio ulgamlarynyň işini kämilleşdirmäge, halk hojalygynyň zerurlyklary üçin işleri ýerine ýetirmäge ýardam berer. Yklymlary birleşdiren Beýik Ýüpek ýoluny täze derejede dikeltmäge mümkinçilik döreder. Tutuş adamzat üçin uly ähmiýeti bolan bu işe biziň ýurdumyz hem öz mynasyp goşandyny goşmalydyr. Netijede, biz halkara ykdysady we söwda gatnaşyklaryny giňeltmäge ýardam bereris. Orta asyr türkmen alymlary ýurdumyzda güneşli günleriň köp bolýandygyndan peýdalanyp, Älemi öwrenmekde täsin açyşlary edip, dünýä ylmynyň ösmegine uly goşant goşdular. Şoňa görä-de, biz hem älem giňişligini öwrenmek üçin ýurdumyzda dünýä derejeli obserwatoriýalar merkezini dörederis. Biz jemgyýetimiziň syýasy ulgamynyň işini yzygiderli kämilleşdireris. Möhüm çözgütler kabul edilende, ilkinji nobatda, hökmany tertipde ýaşulular bilen maslahatlaşmak biziň halkymyzyň gadymdan gelýän demokratik däbidir. Şundan ugur alyp, men döwletimiziň durmuşynda Ýaşulular maslahatynyň ornuny mundan beýläk hem pugtalandyrmagy göz öňünde tutýaryn. Şu maksat bilen, şu ýyl Ahal welaýatynda geçiriljek Ýaşulular maslahatynda biz Maslahat hakyndaky Düzgünnama Ýaşulular maslahatynyň ähmiýetini ýokarlandyrmak barada giriziljek düzedişlere serederis we olary Türkmenistanyň Mejlisiniň garamagyna hödürläris. Men geljekde içeri we daşary syýasata degişli Türkmenistanyň Mejlisi ýa-da Ministrler Kabineti tarapyndan kabul edilýän islendik möhüm çözgüdiň Ýaşulular maslahatynyň makullan ýagdaýynda güýje girjekdigini göz öňünde tutýaryn. Biz ýerli ýerine ýetiriji häkimiýet edaralaryny pugtalandyrarys. Jemgyýetçilik durmuşyny mundan beýläk-de demokratiýa ýoly bilen ösdürmek esasy wezipelerimiziň birine öwrüler. Saýlawly ýerli wekilçilikli häkimiýet edaralarynyň – welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň işiniň netijeliligini artdyrmaga ýardam bereris. Ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň – Geňeşleriň jemgyýetçilik-syýasy ulgamdaky ornuny has-da ýokarlandyrarys. Täze döredilen partiýalaryň işini kämilleşdirmek üçin mundan beýläk-de ähli zerur işleri geçireris. Ilatyň durmuş we hukuk taýdan goragly bolmagyny mundan beýläk-de berkitmek biziň esasy wezipelerimiziň biridir. Sebäbi, biz «Döwlet adam üçindir!» diýen syýasaty alyp barýarys. Şonuň üçin hem, ilaty hukuk taýdan goldamagyň dürli usullaryny ulanarys. Raýatlarymyzyň Konstitusiýada kepillendirilen hukuklaryny goramak boýunça işler dowam etdiriler. Şu maksat bilen, ýurdumyzda ýakyn wagtda adam hukuklary boýunça ygtyýarly edilen adalatçy (ombudsmen) öz işine başlar. Adalatçy raýatlaryň hukuklaryny we bähbitlerini ýerine ýetiriji häkimiýet edaralarynyň hem-de wezipeli adamlaryň berjaý edişine gözegçilik eder. Hormatly watandaşlar! Size mälim bolşy ýaly, biz şu ýylyň güýzünde gözel paýtagtymyz Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny geçireris. Nesip bolsa, bu Oýunlary örän ýokary derejede we guramaçylykly geçirmek üçin ähli tagallalary ederis. Hormatly watandaşlar! Siziň bilşiňiz ýaly, häzirki zaman dünýäsinde çylşyrymly wakalar ýüze çykyp dur. Terrorçylyk we neşe serişdeleriniň giňden ýaýramagy bütin adamzada we umumynsan gymmatlyklaryna uly howp bolup abandy. Şoňa görä-de, biz ýurdumyzyň abadançylygyny hem-de halkymyzyň asuda durmuşyny üpjün etmäge aýratyn üns bermelidiris. Şu maksat bilen, geljekde hem halkara terrorçylygyna, ekstremizme, serhetüsti guramaçylykly jenaýatçylyga, neşeleriň bikanun dolanyşygyna garşy aýgytly göreş alyp bararys. Bu ugurda halkara guramalary bilen ysnyşykly hyzmatdaşlygy dowam ederis. Milli goşunymyz, Harby-howa hem-de Harby-deňiz güýçlerimiz we serhet birikmelerimiz halkymyzyň parahat we asuda durmuşyny goramagyň ygtybarly kepilidir. Şonuň üçin hem, diňe goranmak häsiýetli Harby doktrinamyzdan ugur alyp, Ýaragly Güýçlerimiziň kuwwatyny yzygiderli artdyrarys. Hukuk goraýjy edaralaryň işini has-da kämilleşdirmäge ýardam bereris. Eziz watandaşlar! Hormatly saýlawçylar! Beýik akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň:«Döwlet gonsa bolajagyň başynda,Hemaýaty — ili gerek daşynda» — diýip, jaýdar belleýşi ýaly, men mähriban halkym bilen, hormatly adamlar, siziň bilen el-ele berip, yhlasly zähmet çekip, öňümizde goýan şu belent wezipelerimizi üstünlikli amala aşyrjakdygymyza, eziz Watanymyzy dünýäniň gülläp ösýän döwletleriniň birine öwürjekdigimize berk ynanýaryn! Şeýlelikde, ýakyn ýyllarda ata Watanymyz Garaşsyz, Bitarap Türkmenistana we mähriban halkyma beýik üstünlikler, nurana geljek garaşýar. Nesip bolsa, biz taryhy öçmejek gahrymançylyga beslenen merdana ata-babalarymyzdan miras galan medeni gymmatlyklarymyzy yzygiderli baýlaşdyryp, şeýle hem ajaýyp däp - dessurlarymyzy dowam edip, türkmen topragynyň gülläp ösmegini, raýatlarymyzyň ruhy galkynyşyny gazanyp, ösüşleriň täze belentliklerine tarap ynam bilen öňe, öňe, diňe öňe gideris! Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna agzybirlik bilen, işjeň gatnaşyp, maňa öz seslerini beren saýlawçylaryň ählisine ýene-de bir gezek tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýärin! Siziň maňa bildiren bu uly ynamyňyza men ýokary baha berýärin. Bu ynamy eziz Watanymyzyň gülläp ösmeginiň hem-de mähriban halkymyzyň asuda, abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagynyň hatyrasyna amala aşyrýan işlerim bilen ödemek üçin, ähli gujur-gaýratymy, bilimimi, tejribämi we ukyp-başarnygymy gaýgyrmajakdygyma sizi ynandyrýaryn!!! Ata-babalarymyzyň «Ýoly ýörän ýeňer!» – diýen ajaýyp pähimi bar. Merdana halkymyzyň köp asyrlyk däplerinden gözbaş alýan çuň manyly bu sözleri bäş ýyl mundan ozal hem aýdypdym. Asyrlaryň synagyndan geçen bu dürdäne sözleri men şu ýerde ýene-de bir gezek gaýtalamagy makul bildim. Biz merdana halkymyzyň çäksiz beýikdigine, ata Watanymyzy başymyza täç edip ýaşaýandygymyza buýsanmaga doly haklydyrys!!! Men mähriban halkyma, onuň ägirt uly döredijilik kuwwatyna, egsilmez mümkinçiliklerine, bagtyýar hem-de nurana geljegine berk ynanýaryn!

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: saýlawlarda özümiň goldanylmagymy gazanan üstünliklerimiziň netijesi hökmünde kabul edýärin

15.02.2017 Döwlet Baştutanynymyz Prezident saýlawlarynyň jemlerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisinde çykyş edip, saýlaw uçastoklaryna gelip ses berenleriň ählisine minetdarlygyny beýan etdi geçirdi. Bu saýlawlarda mähriban halkymyň maňa bildiren uly ynamy meni galkyndyrýar. Geçirilen saýlawlaryň netijeleri soňky bäş ýylyň dowamynda amala aşyrylan oňyn özgertmeleri halkymyzyň doly goldaýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. “Bu saýlawlarda meni halkymyzyň giňden goldamagy soňky ýyllarda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesinde amala aşyran işlerimiziň, gazanan üstünliklerimiziň netijesi diýip pikir edýärin” diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Geçirilen saýlawlaryň netijeleri soňky bäş ýylyň dowamynda amala aşyrylan oňyn özgertmeleri halkymyzyň doly goldaýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. Bu bolsa, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ýokary depginler bilen durnukly ösýändigini, döwletimiziň daşary syýasatda oňyn netijeleri gazanýandygyny, ilatymyzyň hal-ýagdaýynyň yzygiderli ýokarlanýandygyny görkezýär. Gazanylan bu üstünlikler berkarar Watanymyzyň kuwwatyny has-da pugtalandyrdy. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz geljek ýedi ýylda hem mähriban halkymyzyň bagtyýar durmuşda ýaşamagy, Garaşsyz Watanymyzyň mundan beýläk-de yzygiderli ösmegi ugrunda yhlas bilen, tutanýerli zähmet çekjekdigine, ýurdumyzyň Hökümetiniň we Howpsuzlyk geňeşiniň, şeýle hem Türkmenistanyň Mejlisiniň netijeli we üstünlikli işlemegi üçin ähli zerur çäreleri amala aşyrjakdygyna ynandyrdy. Hormatly Prezidentimiz Ýurdumyzda neşekeşligi we beýleki ýaramaz endikleri düýp-teýkary bilen ýok etmek üçin barlyşyksyz göreş alyp barmagyň ilkinji nobatda durýan möhüm wezipelerdigini belledi. Alyp barýan daşary syýasatymyzda hem hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýymyza esaslanyp, dünýä bileleşiginde Garaşsyz Watanymyzyň milli bähbitlerini yzygiderli gorap çykyş ederis diýip, döwlet baştutanymyz aýtdy. Şunuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda senagaty yzygiderli ösdürmek, öňdebaryjy, täze tehnologiýalary önümçilige giňden ornaşdyrmak, milli ykdysadyýetimizi durnukly ösdürmek üçin geljekde hem ähli zerur çäreleriň görüljekdigini belledi. Biziň tagallalarymyzyň baş maksady halkymyzyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilendigini aýdyp, milli Liderimiz öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetiriljekdigine ynam bildirdi.

Merkezi saýlaw toparynyň mejlisinde saýlawlaryň gutarnykly jemleri jemlenildi: Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine Gurbanguly Berdimuhamedow saýlandy

14.02.2017 Paýtagtymyzda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Onda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça saýlaw möwsüminiň gutarnykly jemleri jemlenildi. Ozal habar berlişi ýaly, üç aýdan gowrak mundan öň badalga berlen hem-de geçen dynç güni-12-nji fewralda üstünlikli tamamlanan bu möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäre açyklyk we aýdyňlyk ýagdaýynda, giň bäsdeşlik esasynda geçip, türkmen jemgyýetinde demokratik özgertmeleriň ýaýbaňlanandygyny, ilatyň aň-düşünjesiniň artandygyny aýdyň görkezdi. Mejlisiň başynda häzirki döwrüň ýylýazgysyna aýdyň sahypalaryň biri hökmünde giren wakanyň şanly bolandygy bellenildi. Türkmen halky mizemes agzybirligini we jebisligini, ata-babalarymyzyň mukaddes wesýetlerine wepalylygyny nobatdaky gezek görkezip, döwlet ösüşiniň, ene topragymyzda halk häkimiýetliligi ýörelgelerini berkarar etmegiň ýolunda möhüm ädim ätdi. Merkezi saýlaw toparynyň mejlisinde bellenilişi ýaly, döwlet Baştutanynyň saýlawlary ýokary guramaçylyk derejesinde, milli saýlaw kanunçylygynda hem-de halkara hukugynyň kadalaryna laýyklykda geçirildi. Ses bermäge saýlawçylaryň 97, 28 göterimi ýa-da 3 million 163 müň 692 adam gatnaşdy. Bu görkeziji ýurdumyzyň ilatynyň raýat işjeňligine, onuň ýurdumyzda demokratik özgertmelere gatnaşmaga ymtylýandygyna şaýatlyk edýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary we onuň bilen bagly wakalar halkara bileleşiginde hem-de dünýäniň habar beriş serişdelerinde uly gyzyklanma döretdi. Şol günler ýurdumyzda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan Synçylar topary, BMG-niň we beýleki halkara guramalarynyň wekilleri, daşary ýurtly žurnalistler bolup saýlaw möwsüminiň barşy bilen ýerinde tanyşmaga, saýlawlaryň açyklygyna we aýanlygyna göz ýetirmäge mümkinçilik aldylar. MST-nyň başlygy mejlisiň gün tertibiniň esasy meselesine—saýlawlaryň gutarnykly jemlerini jemlemek meselesine geçmek bilen, Merkezi saýlaw toparynyň welaýat, etrap, şäher we uçastok saýlaw toparlarynyň teswirnamalaryna seredip, saýlawçylaryň sesleriniň köp sanlysyny alan Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanan diýip hasaplamak hakynda Karar kabul edendigini habar berdi. Bu baradaky çözgüt ýörite Karar bilen berkidildi. Şeýle hem MST-nyň Karary bilen ýurdumyzyň täze saýlanan Prezidentiniň wezipesine girişmek dabarasynyň geçiriljek güni kesgitlenildi. Mejlisiň ahyrynda Merkezi saýlaw toparynyň ýolbaşçysy bu ýere ýygnananlara hem-de saýlaw möwsümine gatnaşanlaryň hemmesine, şol sanda habar beriş serişdeleriniň wekillerine Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça tutuş möwsümiň ýokary derejede beýan edilendigi, onuň ýokary derejede guralandygy hem-de oňa jogapkärli çemeleşilendigi, döwletimiziň demokratik sütünlerini has-da berkitmäge hemmetaraplaýyn ýardam edilendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy saýlawlarda gazanan ýeňişi bilen döwlet baştutanlary gutladylar

13.02.2017 Ses bermeleriň jemleri Siziň ýokary syýasy abraýyňyzyň, Siziň döwlet Baştutany wezipesinde bitiren işleriňiziň giňden ykrar edilmeginiň, şeýle hem Siziň Türkmenistanyň milli ykdysadyýetini mundan beýläk-de berkitmäge hem-de raýatlarymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen syýasatyňyzyň giňden goldanylýandygynyň subutnamasydyr, diýip Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin belleýär. Siziň ýolbaşçylygyňyzda Türkmenistanyň mundan beýläk hem täze üstünlikler gazanjakdygyna ynanýaryn.Men Hytaý-türkmen gatnaşyklaryny ösdürmäge uly üns berýärin hem-de biziň şahsy dostlugymyzyň sarpasyny belent tutýaryn. Siziň bilen birlikde iki ýurduň we onuň halklarynyň bähbitlerine ikitaraplaýyn strategik hyzmatdaşlygy täze derejä çykarmaga taýýar, diýlip Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň gutlagynda aýdylýar. Saýlawlaryň netijeleri halkyňyzyň Size bolan ynamyny hem-de demokratik ýoldaky erk-islegini ýene bir gezek tassyklady. Geljek ýyllarda hem iki doganlyk ýurt—Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyndaky dostluk gatnaşyklarynyň has-da pugtalanjakdygyna ynanýaryn. Türkmenistanyň Siziň parasatly we öňden görüjilikli baştutanlygyňyzda abadançylyk we ösüş ýoly bilen ynamly öňe gadam urjakdygyna berk ynanýaryn, - diýip Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan gutlagynda belleýar. Siziň Alyhezretiňiziň bu ýokary döwlet wezipesine üçünji gezek saýlanmagy Türkmenistanyň dostlukly halky tarapyndan Siziň maksatnamalaryňyzyň goldanylýandygyna şaýatlyk edýäris. Siziň Alyhezretiňiz, jenap Prezident, Siziň baştutanlyk edýän döwrüňizde Owganystan bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň täze tapgyry açyldy. Owganstanyň we Türkmenistanyň maksatnamalary hem-de sebitleýin taslamalary amala aşyrmakda bilelikdäki tagallalary biziň ýurtlarymyzyň arasynda sebitiň ösdürilmegi hem-de abadançylygy babatynda goşulyşmagyň we garaýyşlaryň umumylygynyň alamatydyr. Owganystanyň geljekde-de bilelikdäki maksatnamalary ýerine ýetirmek üçin ähli tagallalary etjekdigine Sizi ynandyrýaryn, biziň doganlyk ýurtdarymyzyň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryny, ykdysady hyzmatdaşlygy has-da giňeltmäge taýýardygymyzy beýan edýärin, diýip Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani öz gutlagynda nygtaýar. Gazagystanyň halkynyň adyndan we hut öz adymdan Sizi Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynda gazanan ynamly ýeňişiňiz bilen gutlaýaryn. Saýlawlaryň netijeleriniň Türkmenistanyň halky tarapyndan Siziň raýatlaryň abadançylygynyň ýokarlanydyrydmagya hem-de ýurduňyzyň halkara derejesinde abraýynyň artydyrylmagyna gönükdirilen syýasatyňyza ýokary ynam bildirýändiginiň we goldanylýandygynyň subutnamasy diýip hasap edýärin. Gazagystanda Siziň türkmen jemgýyetini jebisleşdirmek işine goşan ägirt uly goşandyňyza, şeýle hem ýurdy syýasy we ykdysady ösüş ýoly bilen öňe alyp barýandygyňyza ýokary baha berilýär. Mümkinçiliklen peýdalanyp, Sizi ýakyn wagtda sapar bilen Gazagystan Respublikasyna gelip görmäge çagyrýaryn, diýlip Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Nursultan Nazarbaýewiň gutlagynda aýdylýar. Türkmenistanyň Prezidentligine ählihalk saýlawlarynda ynamly ýeňiş gazanmagyňyz mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymy we iň oňat arzuwlarymy kabul ediň. Bu saýlawlaryň netijeleri Siziň öňdengörüjilikli ýolbaşçylygyňyzda Türkmenistanyň abadan durmuşyny, batly depginler bilen gülläp ösüşini, ýurduň hemmetaraplaýyn oýlanyşykly daşary syýasy ugruny üpjün etmäge gönükdirilen, netijeli jemgyýetçilik-syýasy we durmuş-ykdysady özgertmeleriň türkmen halky tarapyndan doly goldawa eýe bolýandygynyň ýene bir aýdyň subutnamasy boldy. Biz Özbegistanda Siziň paýhasly syýasatyňyz we tagallalaryňyz netijesinde özbek halky üçin duldegşir we ygtybarly goňşy bolan doganlyk Türkmenistanyň durmuşyň dürli ulgamlarynda gazanýan üstünliklerine tüýs ýürekden guwanýarys. Biz syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, maýa goýum, ulag-aragatnaşyk, medeni-ynsanperwer we beýleki ulgamlarda köpugurly hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin bar bolan ägirt uly kuwwaty we mümkinçilikleri peýdalanmaga gyzyklanma bildirýäris, diýlip Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň gutlagynda bellenilýär. Siziň bu jogapkärli döwlet wezipesine gaýtadan saýlanmagyňyz Siziň ýolbaşçylygyňyzda durmuşa geçirilýän ýurduň yzygiderli gülläp ösmegine we halkyň abadançylygyna gönükdirilen ugra halkyň ýokary ynamynyň aýdyň görkezijisi bolup durýar. Siziň Prezidentligiňiziň täze döwründe Täjigistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň we özara bähbitli hyzmatdaşlygyň mundan beýläk hem iki döwletiň we onuň halklarynyň bähbidine ösdüriljekdigine ynanýaryn, diýip Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmon öz gutlagynda belleýär. Bu gün Türkmenistanyň halky özüniň Size we döwletiň döredijilikli syýasy we durmuş-ykdysady ösüşini gazanmak üçin saýlap alan ugruňyza bolan uly ynamyny ýene-de tassyklady. Gyrgyz Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň we özara bähbitli hyzmatdaşlygyň mundan beýläk hem biziň halklarymyzyň bähbitlerine güýçli depginlerde ösdüriljekdigine ynanýaryn, diýlip Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Almazbek Atambaýewiň gutlagynda bellenilýär. Saýlawlarda Siziň gazanan ýeňişiňiz siziň halkyňyzyň Size ynamyny hem-de Siziň alyp barýan ynsanperwer syýasatyňyzyň aýdyň subutnamasyny alamatlandyrýar. Biziň geljekde hem Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasyndaky däp bolan dost-doganlyk gatnaşyklaryny ösdürmek üçin bilelikdäki tagallalarymyzy yzygiderli dowam etdirjekdigimize ynanýaryn. Size berk jan saglyk, bagt we dostlukly Türkmenistanyň halkynyň bähbidine ýokary döwlet wezipesinde täze üstünlikler arzuw edýärin, diýlip Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ylham Aliýewiň gutlagynda aýdylýar. Saýlawlara ýokary işjeňlikde gatnaşan raýatlaryň agzybirligi halkyň durnuklylygy we Türkmenistanyň mundan beýläk hem hemmetaraplaýyn ösüşi üçin ses bermegi bilen şertlendirilendir. Siziň syýasy we döwlet işgäri hökmünde baý tejribäňizi göz öňünde tutmak bilen, Siziň ýolbaşçylygyňyzda ählumumy we sebit boýunça ykdysady wehimleriň bu ýeňil bolmadyk döwründe Türkmenistanyň täze belent sepgitlere we ösüşlere eýe boljakdygyna ynam bildirýärin, diýlip Gruziýanyň Prezidenti Giorgiý Margwelaşwiliniň gutlagynda nygtalýar.

Milli ykdysadyýetiň ýanwar aýynda ýeten sepgitleriniň netijeleri jemlenildi

07.02.2017 Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine bagyşlanan nobatdaky mejlisini geçirdi. Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibini yglan edip, taryhy waka - Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 12-nji dekabry Halkara Bitaraplyk güni diýip yglan etmek hakyndaky Çözgüdi mynasybetli ýurdumyzyň halkyna ýüzlenme bilen çykyş etdi. Watandaşlarymyzy bu şanly waka bilen tüýs ýürekden gutlap, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 71-nji mejlisinde 2017-nji ýylyň 2-nji fewralynda kabul edilen Rezolýusiýa Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň umumyadamzat ähmiýetiniň bardygyny ýene-de bir gezek tassyklandygyny belledi. Soňra döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň agzalaryna ýüzlenip, bu şanly wakadan gelip çykýan tabşyryklary yglan etdi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryna Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Rezolýusiýasy esasynda halkara maslahatyny taýýarlamak we geçirmek tabşyryldy. Bu resminamada bellenip geçilişi ýaly, milli bitaraplyk syýasaty degişli sebitlerde halkara parahatçylygyny we howpsuzlygyny berkitmäge ýardam edip biler. Ählumumy derejede hem dünýäniň ýurtlarynyň arasynda parahatçylykly, dostlukly we özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmekde möhüm orny eýeläp biler. Mejlisiň barşynda Türkmenistanyň 2016-njy ýylda durmuş-ykdysady ösüşiniň gutarnykly netijeleri yglan edildi: jemi içerki önümiň ösüş depgininiň 6,2 göterime deň bolandygyny, şol sanda senagatda—1,1 göterime, gurluşykda—4,3 göterime, ulag-aragatnaşyk pudagynda—10,7 göterime, söwdada—14,1 göterime, oba hojalygynda 9,9 göterime, hyzmatlar ulgamynda—10,4 göterime barabar bolandygyny habar berdi. Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalary boýunça aýlyk iş haky 2015-nji ýyl bilen deňeşdirilende 9,2 göterim ýokarlandy. Ýurdumyzyň ähli sebitlerinde önümçilik hem-de medeni-durmuş maksatly binalaryň we desgalaryň gurluşygy alnyp barylýar. 2016-njy ýylda maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen maýa goýumlarynyň möçberi 59,5 milliard manada deň boldy hem-de öňki ýyl bilen deňeşdirilende, ösüş depgini 0,4 göterim boldy. Şu ýylyň ýanwar aýynda öndürilen önümiň ösüş depgini geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 3,1 göterime barabar boldy. Bölek satuw haryt dolanyşygynyň möçberi geçen ýylyň degişli görkezijileri bilen deňeşdirilende 16,9 göterim artdy. Sarp ediş harytlarynyň we ilata edilýän hyzmatlaryň nyrhlary bellenilen çäklerde saklanyldy.

BILDIRIŞ

Hormatly adamlar, özüňize we maşgala agzalaryňyza açylan Visa we Mastercard halkara bank kartlarynyň hasabyny, nagt we nagt däl milli pula bir aýyň dowamynda 1.000 (bir müň) ABŞ-nyň dollarynyň çäginde doldurmaga, şeýle hem Western Union halkara pul geçirimleri ulgamy boýunça maşgala agzalaryňyza 1.000 (bir müň) ABŞ-nyň dollarynyň çäginde pul serişdelerini geçirmek boýunça bankymyzyň şahamçalaryna ýüz tutup bilersiňiz.

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde ýanwar aýynda harby we hukuk goraýjy edaralarynyň alyp baran işleriniň netijeleri seljerildi

02.02.2017 Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine 2017-nji ýylyň birinji aýynda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň alyp baran işleriniň netijeleri hem-de olaryň işini has-da kämilleşdirmek bilen bagly möhüm meseleler girizildi. Mejlisiň çäklerinde döwlet Baştutanymyz harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarynyň hasabatlaryny diňledi. Olar ýolbaşçylyk edýän düzümlerinde işleriň ýagdaýy hem-de türkmen topragynda parahatçylygy we asudalygy saklamak, kanunylygy we düzgün-tertibi üpjün etmek boýunça wezipeleri üstünlikli çözmek maksady bilen, Belent Serkerdebaşymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdiler. Ilki bilen Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri Ý.Berdiýew hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda işlenip taýýarlanan giň gerimli harby özgertmeleri üstünlikli amala aşyrmak babatda şu ýylyň ýanwar aýynda geçirilen işler barada hasabat berdi. Ýurdumyzyň goranyş ukybyny hemmetaraplaýn berkitmäge gönükdirilen Harby doktrina türkmen halkynyň gadymdan gözbaş alýan däplerini özünde jemleýär. Parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk, beýleki döwletleriň içerki işlerine goşulmazlyk, islendik jedelli meseleleri diňe syýasy-diplomatik usullar arkaly çözmek hemişe milli häsiýetiň tapawutly aýratynlygy boldy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyza geçirilen ýörite tälimler barada habar berildi. Jenaýatçylary ele salmak, şeýle hem partlaýjy maddalary ýüze çykarmak boýunça geçirilen okuw tälimlerinde häsiýetli aýratynlyklaryny görkezen meşhur türkmen alabaýlary ulanyldy. Döwlet Baştutanymyz halkymyzyň asuda durmuşynyň we döredijilikli zähmetiniň kepili bolup durýan Ýaragly Güýçlerimiziň kuwwatyny artdyrmagyň möhümdigini belläp, Garaşsyz Watanymyzyň Bitaraplyk derejesine hemişe ygrarly bolup galýandygyny aýtdy. Bu bolsa ikitaraplaýyn esasda—aýry-aýry döwletler, şeýle hem iri halkara guramalarynyň we sebit düzümleriniň çäklerinde dostluk, deňhukukly hem-de özara bähbitli hyzmatdaşlyk nukdaýnazaryndan guralýan daşary syýasy strategiýany üstünlikli durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär. Hormatly Prezidentimiz milli goşunymyzyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmaga we döwrebaplaşdyrmaga, hünärli harby işgärleri taýýarlamaga, harby gullukçylaryň netijeli gulluk etmegi hem-de amatly durmuşy üçin zerur şertleri döretmäge gönükdirilen düýpli özgertmeleriň amala aşyrylmagynyň barşyna kanagatlanma bildirip, edermen serkerdeleriň ýaş nesliniň söweşjeň taýýarlygyny kämilleşdirmegiň hem-de watançylyk ruhunda terbiýelemegiň möhümdigine ünsi çekdi. Alabaýlar hem edil ahalteke bedewlerimiz ýaly asyrlarboýy türkmeniň wepaly dostlary we üýtgewsiz ýoldaşlary bolup geldiler, milli baýlygymyza öwrüldiler. Bu ajaýyp itleriň gadymy uruşlarda we ýowuz söweşlerde taplanan söweşjeň häsiýetine garamazdan, bu daýaw itler öz eýesine wepaly dost bolup galýarlar. Öz tohumynyň arassalygyny saklap galan bu itiň güjüginiň Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň nyşany hökmünde saýlanyp alynmagy hem tötänden däldir. Bu gün ençeme asyrlar geçenden soň, güýçli we gaýduwsyz, akylly, çydamly, wepaly alabaýlar maşgala agzasyna deňelýär hem-de ozalkysy ýaly sakçy we awçy itler hökmünde öz meşhurlygyny saklap, biziň özboluşly medeniýetimiziň aýrylmaz bölegine öwrüldi diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow alabaýlary gullukda ulanmak boýunça ýöriteleşdirilen merkezleri döretmegi tabşyrdy. Soňra şol itleri hukuk goraýjy edaralarynyň degişli düzümlerine gullukda ulanmak üçin paýlap bolar. Soňra Döwlet serhet gullugynyň başlygy B.Gündogdyýew şu ýylyň ýanwar aýynda geçirilen işler hem-de eziz Watanymyzyň edermen serhetçileri tarapyndan ygtybarly goralýan ýurdumyzyň dost-doganlyk serhetlerinde işleriň ýagdaýy hem-de täze döwrebap serhet galalarynyň gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy eziz Watanymyzyň serhetlerini eserdeň goraýan serhetçileriň üstüne örän möhüm we jogapkärli wezipäniň ýüklenendigini belläp, döwletimiziň geljekde hem serhet gullugynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak meselelerine uly üns berjekdigini aýtdy. Belent Serkerdebaşymyz Döwlet serhet gullugynyň öňünde durýan möhüm wezipeler barada aýdyp, bina edilýän döwrebap serhet galalarynda harby gullukçylaryň netijeli gulluk etmegi, ýaşamagy we dynç almagy üçin ähli şertleriň bolmalydygyny belledi. Soňra içeri işler ministri I.Mulikow garamagyndaky düzümlerde işleriň ýagdaýy, düzgün bozmalaryň öňüni almak, ýurdumyzda jemgyýetçilik tertibini saklamak boýunça çäreler, ýangyna garşy howpsuzlygy üpjün etmek, ýol-ulag hadysalarynyň öňüni almak boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi. Saglyk üçin ýaramaz endikleri ýok etmekde saglygy goraýyş edaralary, jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde alnyp barylýan işler görülýän çäreleriň aýratyn ugry bolup durýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow düzgün bozmalaryň islendik görnüşiniň öňüni almak boýunça içeri işler edaralarynyň işgärleriniň alyp barýan işleriniň möhümdigini belläp, olaryň döwletimiziň Garaşsyzlygynyň sütünlerini berkitmek, kanunylygy we düzgün-tertibi saklamak boýunça işe goşýan goşantlaryny belledi. Bu şertler jemgyýetde raýat asudalygynyň we milli ylalaşygyň esasy bolup hyzmat edýär. IIM-niň ýolbaşçysyna ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmek hem-de ýol-ulag hadysalarynyň öňüni almak boýunça geçirilýän işleri kämilleşdirmek bilen bagly birnäçe tabşyryklar berildi. Döwlet Baştutanymyz ynsan saglygyna täsir edýän ýaramaz endikleriň garşysyna göreşmekde tagallalary birleşdirmegiň we utgaşdyrmagyň döwrüň talabydygyna ünsi çekip, bu babatda anyk görkezmeleri berdi hem-de döwlet Baştutanymyz jemgyýetçilik düzgün-tertibiniň saklanmagyna gözegçiligi güýçlendirmegiň möhümdigini aýratyn belledi. Ýurdumyzyň Baş prokurory A.Hallyýew gözegçilik edýän düzüminde işleriň ýagdaýy hem-de milli kanunçylygyň takyk we birkemsiz berjaý edilmegine gözegçilik edýän prokuratura işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak maksady bilen şu ýylyň birinji aýynda görlen anyk çäreler barada hasabat berdi. Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy prokuratura edaralarynyň öňünde goýlan jogapkärli wezipeleri çözmäge örän düýpli çemeleşmegiň möhümdigine ünsi çekip, geljekde hem kanunyň doly ýerine ýetirilmegini üpjün etmek hem-de ony döwlet we hususy düzümleriň wekilleriniň berjaý etmegi üçin ähli çäreleri görmegi talap etdi. Soňra Ýokary kazyýetiň başlygy B.Çaryýew ýurdumyzyň kazyýet ulgamynyň işini kämilleşdirmek boýunça hasabat döwründe geçirilen işler, halkara hukugynyň hereket edýän kadalaryna laýyklykda görülýän çäreler barada hasabat berdi. Döwlet Baştutanymyz demokratik hukuk döwleti bolan Türkmenistanda kanunyň hemişe ileri tutulýandygyny nygtap, geljekde hem hereket edýän kanunlary halkara tejribesini nazara almak arkaly döwrebaplaşdyrmak hem-de kazyýet ulgamyny döwrüň talabyna laýyk has-da kämilleşdirmek boýunça anyk tabşyryklary berdi. Soňra Milli howpsuzlyk ministri D.Baýramow ýurdumyzda milli howpsuzlygyň sütünlerini berkitmek hem-de jemgyýetçilik-syýasy ýagdaýy saklamak boýunça ýanwar aýynda maksada gönükdirilen çäreler barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiz milli bähbitleri goramakda hem-de döwlet Garaşsyzlygynyň sütünlerini pugtalandyrmakda Milli howpsuzlyk ministrliginiň kesgitleýji ornuny belledi. Döwlet Baştutanymyz geljekde hem täze taryhy döwrüň gazananlaryny tutanýerli işleri bilen artdyrýan türkmenistanlylaryň asuda we abadan durmuşyny üpjün etmek üçin ähli çäreleri görmegi tabşyrdy. Döwlet gümrük gullugynyň başlygy M.Çakyýew ýolbaşçylyk edýän düzüminde işleriň ýagdaýy hem-de gümrük gözegçiligini güýçlendirmek boýunça döwlet Baştutanymyzyň kesgitlän wezipeleri babatda geçen aýda geçirilen işler barada hasabat berdi. Döwlet Baştutanymyz gümrük gullugynyň öňünde durýan esasy wezipeler barada aýdyp, işgärleri seçip almagyň we ýerli-ýerinde goýmagyň, gadagan edilen önümleriň ýurdumyza getirilmegine ygtybarly böwet goýýan gümrük terminallarynyň işini döwrebap guramagyň möhümdigini belläp, bu babatda degişli tabşyryklary berdi Soňra Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy M.Nobatow ýolbaşçylyk edýän gullugynda işleriň ýagdaýy, iş hem-de tanyşlyk sapary bilen ýurdumyza gelýän daşary döwletleriň raýatlarynyň sanynyň artmagyny nazara almak bilen, döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow geçirilýän işleri kämilleşdirmek boýunça anyk tabşyryklary berip, Migrasiýa gullugynyň işgärleriniň ýurdumyza gelýän daşary döwletleriň raýatlarynyň takyk hasaba alynmagyny üpjün etmek bilen çäklenmän, eýsem, “açyk gapylar” we netijeli özara bähbitli hyzmatdaşlyk syýasatyny ýöredýän Türkmenistanyň myhmansöýer ýurt hökmünde abraýyny saklamalydygyny belledi. Adalat ministri B.Muhammedow ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny hemmetaraplaýyn kämilleşdirmek, ony halkara hukugynyň kadalaryna laýyk getirmek boýunça ýanwar aýynda geçirilen işler barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiz demokratik, hukuk döwletiniň esaslaryny hemmetaraplaýyn pugtalandyrmaga tarap ugur bilen ynamly gadam urýan Türkmenistanyň uly üstünliklerini belläp, dünýäniň iň gowy kanunçykaryjylyk tejribesini içgin öwrenmegiň hem-de ony täze kanunçylyk namalaryny işläp taýýarlamakda we hereket edýän kanunlaryň üstüni ýetirmekde işjeň ulanmagyň zerurdygyny aýtdy. Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, geljekde hem harby we hukuk goraýjy edaralaryň ähli düzümlerinde düzgün-nyzamy berk berjaý etmek, harby gullukçylaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak bilen bagly meseleleri üns merkezinde saklamagy tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz bu işiň wajypdygyna ünsi çekip, harby we hukuk goraýjy edaralaryň işiniň Türkmenistanyň durmuş ugurly syýasatyna gabat gelmelidigini belledi. Adamyň bagtyýarlygy we abadançylygy şol syýasatyň esasy ugrudyr. Belent Serkerdebaşymyz döwletimiziň geljekde hem Ýaragly Güýçlerimiziň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmäge we döwrebaplaşdyrmaga, hünärli harby işgärleri taýýarlamaga, harby gullukçylaryň netijeli gulluk etmegi we olaryň maşgala agzalarynyň amatly durmuşy üçin zerur şertleri döretmäge örän uly üns berjekdigini aýratyn nygtady. Mejlisiň barşynda başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, bagtyýarlyk hem-de jogapkärli wezipeleri ýerine ýetirmekde täze üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Prezidenti Daşoguz welaýatynyň durmuş-ykdysady taýdan ösdürilişine bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi

25.01.2017 Hormatly Prezidentimiz Daşoguz şäherinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň birnäçesiniň ýolbaşçylarynyň hem-de Daşoguz welaýatynyň häkiminiň gatnaşmagynda Daşoguz welaýatyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge bagyşlanylan iş maslahatyny geçirdi. Ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşoguz welaýaty boýunça jogapkär bellenilen R.Bazarowa söz berildi. Wise-premýer welaýatda ilatyň, durmuş derejesini ýokarlandyrmak, milli ykdysadyýeti ösdürmek, halk hojalyk toplumynyň esasy pudaklarynyň işini kämilleşdirmek üçin amatly şertleri döretmek boýunça döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, ilatly ýerleri agyz suwy bilen üpjün etmegiň Baş meýilnamasynyň çäklerinde welaýatda täze kärhanalar we suw geçiriji ulgamlar gurulýar, bar bolan kommunikasiýalaryň durky täzelenýär we häzirki döwrüň talaplaryna laýyk getirilýär. Oba milli maksatnamasynyň çäklerinde durmuş-medeni maksatly desgalaryň onlarçasynyň gurluşygy dowam edýär. Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Oba milli maksatnamasyny amala aşyrmak, welaýatyň senagat, durmuş we medeni düzümini has-da ösdürmek boýunça wezipeleri çözmäge toplumlaýyn çemeleşmegiň möhümdigini belledi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz adamlaryň durmuş derejesini ýokarlandyrmak, olaryň möhüm meselelerini öz wagtynda çözmek bilen bagly meseleleri üns merkezinde salmagy tabşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Hojamämmedow döwlet Baştutanymyzyň welaýaty durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, kärendeçileriň, daýhanlaryň işini höweslendirmek boýunça ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi şeýle hem welaýatyň maliýe-ykdysady düzüminiň işini kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Döwlet Baştutanymyz tutuş ýurdumyzda bolşy ýaly, Daşoguz welaýatynda hem ykdysadyýetiň ähli ugurlary boýunça işleriň netijeliligini üpjün etmek üçin degişli düzümleriň işini utgaşdyrmagyň zerurdygyna ünsi çekdi. Welaýatyň çäklerinde hereket edýän önümçilik düzümleriniň, aýratyn-da hususy kärhanalaryň maliýe işiniň kämilleşdirilmeginiň möhümdigini belläp, hormatly Prezidentimiz bu ugurda durmuşa geçirilýän çäreleriň hemişe gözegçilikde saklanmalydygyny aýtdy we bu babatda wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi. Wise-premýer Ý.Kakaýew ýurdumyzyň ähli sebitlerinde bolşy ýaly, Daşoguz welaýatynyň çäklerinde bar bolan çig mal serişdelerini ylmy esasda özleşdirmek, sebitiň gaýtadan işleýän pudagyny ösdürmek boýunça döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklaryny üstünlikli ýerine ýetirmek ugurda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Hususan-da, hasabatyň çäklerinde nebit-gaz önümçiligini köp ugurly esasda ösdürmek bilen baglanyşykly meseleler barada aýdyldy. Dünýäniň energetika döwletleriniň hataryna girýän Türkmenistanyň ägirt uly nebitgaz serişdeleriniň netijeli ulanylmagy, bu babatda alnyp barylýan işleriň köpugurly esasda ösdürilmegi milli ykdysadyýetimiziň kuwwatyny amala aşyrmaga, türkmen halkynyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga, şeýle hem energiýa howpsuzlygyny üpjün etmegiň meselelerini çözmäge ýardam eder. Munuň özi sebitde we dünýäde sazlaşykly durmuş-ykdysady ösüşiň möhüm şerti bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Daşoguz welaýatynyň häkimi O.Gurbannazarow sebitiň obasenagat toplumynda işleriň ýagdaýy, hususan-da, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, tehnikalary we ýerleri ýazky ekiş möwsümine taýýarlamak bilen bagly işler, maldarçylyk pudagynda işleriň ýagdaýy, şol sanda mallaryň baş sanyny artdyrmak, ilatyň süýt we beýleki önümlere bolan islegini kanagatlandyrmak maksady bilen alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şeýle hem gurluşygy dowam edýän desgalarda işleriň barşy, ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça görülýän çäreler barada habar berildi. Döwlet Baştutanymyz oba hojalyk pudagynda meýilleşdirilen toplumlaýyn işleri, şol sanda ekin meýdanlarynyň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak, oba hojalyk ekinleriniň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, ýerleriň şorlaşmagynyň öňüni almak hem-de şorlan ýerleri dikeltmek boýunça işleri öz wagtynda ýerine ýetirmegiň möhümdigini belledi. Hormatly Prezidentimiziň aýdyşy ýaly, demirgazyk sebitiň şäherleriniň we obalarynyň ilatyny agyz suwy, elektrik energiýasy bilen üpjün edilişine, döwrebap maldarçylyk toplumlarynyň hem-de öňdebaryjy tehnologiýalar bilen üpjün edilen gaýtadan işleýän kärhanalaryň döredilmegine aýratyn üns bermegi tabşyrdy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Daşoguzdaky Oba hojalyk institutynyň mugallymlary hem-de alymlary bilen bilelikde ýerleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, topragyň şorlaşmagynyň öňüni almak boýunça zerur işleriň alnyp barylmalydygyny tabşyrdy. Soňra iş maslahatynyň dowamynda ýurdumyzyň mukaddes çäkleriniň ygtybarly goragyny, ony dost-doganlyk serhedine öwürmek boýunça döwlet Baştutanymyzyň beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada aýdyldy. Şeýle hem ähli ulgamlarda tertip-düzgüni ýola goýmak, ýangyn howpsuzlygyny, ýol-ulag hereketiniň sazlaşygyny üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi.Hasabatyň dowamynda ýurdumyzda kanunçylygyň berk berjaý edilmegi, bu babatda ilat arasynda guralýan wagyz-nesihat çäreleri bilen baglanyşykly meseleler öz beýanyny tapdy. Mundan başga-da, hormatly Prezidentimiz sagdyklyk we ruhubeletlik ýylynda köpçülikleýin bedenterbiýäniň we sportuň ösdürilmegi, sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkidilmegi, şahsy düzümleriň ýokary netijeli sporta işjeň çekilmegi bilen bagly meselelere örän jogapkärçilikli çemeleşmek babatda birnäçe tabşyryklary berdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge, halkymyzyň hal-ýagdaýyny gowulandyrmaga gönükdirilen wezipeleri çözmekde täze üstünlikleri arzuw etdi we bu ýerden ugrady.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Lebap welaýatyna iş sapary başlandy

22.01.2017 Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Lebap welaýatyna ugrady. Ýurdumyzyň gündogar welaýatynyň dolandyryş merkeziniň howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar garşyladylar. Bu ýerde, Türkmenabat şäheriniň howa menzilinde döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň birnäçe orunbasarlarynyň, harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylarynyň käbiriniň hem-de Lebap welaýatynyň häkiminiň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onda Türkmenistanyň ähli ugurlar boýunça sazlaşykly ösüşine gönükdirilen maksatnamalaryň çäklerinde welaýaty durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, onuň senagat, tebigy-serişdeler hem-de üstaşyr-ulag mümkinçiliklerini amala aşyrmak bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Ilki bilen Lebap welaýaty boýunça jogapkär bellenilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Ereşow welaýaty durmuş-ykdysady taýdan has-da ösdürmek, halk hojalyk toplumynyň esasy pudaklarynyň işini kämilleşdirmek, hususan-da, welaýatyň tebigy baýlyklaryny nazara almak bilen, himiýa senagatyny ösdürmek barada döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi hakynda hasabat berdi. Gürrüň Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynda Kaliý dökünlerini öndürýän Garlyk dag-magdan baýlaşdyryjy toplumy gurmak boýunça bilelikdäki türkmen-belarus taslamasynyň amala aşyrylmagy hakynda barýar. Kaliý duzlarynyň iri ýataklary binýat bolup hyzmat etjek bu himiýa kärhanasynyň aýratyn möhümligi barada aýtmak bilen, döwlet Baştutanymyz milli ykdysadyýetimiz üçin strategik desgada gurluşyk işlerini çaltlandyrmagyň möhümdigini belledi. Kärhananyň işe girizilmegi himiýa senagatyny has-da ösdürmek, onuň eksport kuwwatyny artdyrmak üçin täze mümkinçilikleri açar. Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ç.Çarlyýewe welaýatda işleriň ýagdaýy hem-de ilatyň durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak, welaýatda gurulýan senagat we durmuş-medeni maksatly desgalarda gurluşyk işleriniň depginlerini artdyrmak, sebitiň senagat düzümlerini ösdürmek boýunça çäreleri görmek, obany özgertmek boýunça milli maksatnamany yzygiderli amala aşyrmak boýunça döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe öňde goýlan ähli wezipeleriň Garaşsyz Watanymyzy durmuş-ykdysady taýdan has-da sazlaşykly ösdürmäge gönükdirilendigini aýtdy we olary çözmek boýunça toplumlaýyn çäreleri görmegiň möhümdigini belledi. Munuň özi welaýatlary hemmetaraplaýyn ösdürmäge, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmaga ýardam eder. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli künjeklerinde bolşy ýaly, Lebap welaýatynda dürli döwletler bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin halkara ähmiýetli awtomobil hem-de demir ýol köprüleriň bina edilmegi bilen döreýän giň mümkinçilikleri peýdalanmak boýunça işlenip taýýarlanan maksatnamadan gelip çykýan wezipeleri amala aşyrmak boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi. Ýurdumyzda durnukly ulag ulgamy boýunça ählumumy maslahatyň üstünlikli geçirilmegi Türkmenistanyň halkara logistik merkezi hökmünde ykrar edilmeginiň ýolunda möhüm ädime öwrüldi diýip, wise-premýer sözüni dowam etdi. Halkara ähmiýetli ulag ýollarynyň, köprüleriň gurulmagy bu ugurda alnyp barylýan işleriň netijeli häsiýete eýe bolýandygynyň subutnamasydyr. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkara logistik merkezine öwrülmeginde möhüm ähmiýeti bolan üstaşyr- ulag geçelgeleriniň uly ähmiýetini bellemek bilen, bu ugurda durmuşa geçirilýän çäreleriň netijeli häsiýete eýe bolmagy üçin zerur tagallalaryň görülmelidigini nygtady. Wise-premýer B.Atdaýew söwda we hyzmatlar ulgamynda dürli döwletler bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilýändigini aýdyp, gurulýan möhüm desgalary peýdalanmak arkaly halkara söwda dolanyşygyny ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, Lebap welaýatynyň çäklerinde gurulýan desgalaryň ähmiýetini belledi. Olaryň işe girizilmegi söwda we hyzmatlar ulgamynyň ösüşine oňyn täsir etmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy. Demir ýol we awtomobil ýollarynyň hem-de köprüleriniň, üstaşyr düzümiň mümkinçilikleriniň netijeli peýdalanylmagy halkara derejesindäki haryt dolanyşygynyň artdyrylmagyny, ýurdumyzyň eksport mümkinçilikleriniň ösdürilmegini şertlendirer diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Soňra ýurdumyzyň goranmak ministri, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ý.Berdiýew Türkmenistanyň goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrinasyndan gelip çykýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek hem-de Watan goragçylarynyň gününi mynasyp garşylamak ugrunda görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. Iş maslahatynyň barşynda Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy M.Nobatow ýurdumyzda ulag-üstaşyr geçelgeleriniň işjeň häsiýete eýe bolmagy bilen ýurdumyza gelýän daşary ýurt raýatlaryny, syýahatçylary degişli derejede hasapba almagyň tertibi we bu ugurdaky işleri kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Döwlet gümrük gullugynyň başlygy M.Çakyýew öz nobatynda soňky ýyllarda halkara hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleriniň artýandygyny, ýurdumyzda, hususan-da, Lebap welaýatynda ulag-üstaşyr geçelgeleriniň işjeňleşýändigini nazara alyp, Gümrük gullugynyň alyp barýan işleri barada hasabat berdi. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň ähli düzümlerinde harby gullukçylar üçin zerur şertleri üpjün etmek, olaryň hünär derejesini kämilleşdirmek boýunça işleriň yzygiderli alnyp barylmalydygyny, ýurdumyzda giňden bellenilýän Watan goragçylarynyň gününiň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigini aýtdy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň başlangyçlaryny amala aşyrmak, iri sebit we halkara üstaşyr-ulag we logistik merkezi hökmünde onuň derejesini berkitmek bilen baglylykda awtomobil ýollaryny ösdürmek boýunça görülýän çäreleriň möhümdigini belledi. Türkmenistanyň Prezidenti bu ýere ýygnananlara ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça bellenilen meýilnamalary amala aşyrmakda üstünlikleri arzuw edip, maslahaty jemledi hem-de bu ýerden ugrady.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

26.12.2016 Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Täze ýyl baýramynyň öň ýanynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Mejlise welaýatlaryň häkimleri hem çagyryldy. Hormatly Prezidentimiz mejlisiň barşynda şu ýyl alnyp barlan işleriň gysgaça jemlerini jemledi. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, häzirki döwürde dünýä ykdysadyýetinde çylşyrymly ýagdaýlar bolup geçýär. Halkara pul gaznasynyň berýän maglumatlaryna görä, ösýän ýurtlaryň köpüsinde ykdysadyýetiň ösüş depgini haýallady. Bu ösüş häzir pes bolmagynda galýar. Bu bolsa daşarky ýagdaýlaryň ýaramazlaşmagy, abadançylykly ösüş döwründe pul, býujet we karz syýasatynyň örän pes derejede alnyp barylmagy netijesinde emele geldi. Şeýle hem, köplenç dürli görnüşdäki döwlet maýasynyň peýdasyna bazar özgertmelerinden ýüz öwrülmegi bilen ykdysadyýetiň gowşamagy zerarly ýüze çykdy. Ilki bilen köp mukdardaky hususy we döwlet bergileriniň bolmagy çykdajylaryň, aýratyn-da, ykdysadyýetiň ösmegine ýardam bermeli düýpli maýa goýum çykdajylarynyň möçberlerini çäklendirýär. Onuň möçberleri (jemi içerki önüm babatda) dünýädäki maliýe çökgünliginden soň pese düşdi hem-de häzirlikçe çökgünlige çenli döwürdäki derejesine ýetip bilmeýär. Maýa goýumlarynyň möçberleriniň azalmagy hem zähmet öndürijiliginiň ösüşiniň peselmegine getirýär. Şunuň bilen baglylykda, bolup geçýän özgertmeleri göz öňünde tutup, biz kabul eden maksatnamalarymyzy öz wagtynda ýerine ýetirmek we mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň pese düşmegine ýol bermezlik üçin zerur bolan çäreleri gördük diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Hormatly Prezidentimiz sözüni dowam edip, şu ýyl Ministrler Kabinetiniň 52 mejlisiniň, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 13 mejlisiniň, döwlet derejesindäki dürli maslahatlaryň 44-siniň geçirilendigini belledi. Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlislerinde hem-de halkara derejesindäki duşuşyklarda çylşyrymly syýasy, ykdysady we durmuş meselelerine seredildi. Şol meseleler boýunça ýurdumyzyň bitaraplyk hukuk ýagdaýyndan ugur alnyp, degişli çözgütler kabul edildi we resminamalara gol çekildi. Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň öz wagtynda hem-de dogry kararlary we çözgütleri kabul etmegi, şeýle hem biziň sazlaşykly, netijeli we maksada okgunly işleri alyp barandygymyz, mähriban halkymyzyň giňden goldamagy ykdysadyýetde hem-de daşary syýasatda oňyn netijeleri gazanmagymyzyň girewi boldy. Halkara pul gaznasynyň ýakynda ýurdumyzda bolan wekiliýeti biziň bu ugurda alyp barýan işlerimize oňyn baha berdi. Ykdysady ulgamda kabul eden çözgütlerimiziň we saýlap alan ýolumyzyň dogrudygyny tassyklady diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Netijede, çylşyrymly şertlere garamazdan, Garaşsyzlygymyzyň çärýek asyrlyk şanly baýramynyň bellenen ýylynda bize örän köp işleri bitirmek we köp sanly meseleleri çözmek başartdy diýip, hormatly Prezidentimiz sözüni dowam etdi. Biz ýubileý bilen bagly çäreleri ýokary derejede geçirdik. 2016-njy ýylda göz öňünde tutan ähli işlerimiz diýen ýaly üstünlikli amala aşyryldy. Garaşsyz döwletimiziň rejelenen görnüşdäki Konstitusiýasy hem-de indiki ýyl üçin oýlanyşykly düzülen Döwlet býujeti kabul edildi. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, ilat üçin ähli durmuş ýeňillikleri saklanyp galdy. Halkymyz tebigy gazdan, elektrik energiýasyndan mugt peýdalanýar. Jemagat hojalygy hyzmatlarynyň nyrhlary hem ujypsyz bolmagynda galýar. Harytlaryň nyrhlarynyň ýokarlanmagyna ýol bermezlik üçin hem zerur çäreler görüldi. Zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talyp haklary ýene-de 10 göterim köpeldildi. Aýlyk zähmet haklaryny tölemek bilen bagly hem hiç hili mesele ýok. Biz şu ýyl umumy bahasy 5 milliard amerikan dollaryndan hem geçýän 202 sany desgany işe girizdik diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Şol desgalaryň hatarynda Aşgabatdaky Halkara howa menzilini, «Türkmenistan–Owganystan–Täjigistan» demir ýolunyň öz güýjümiz bilen gurlan birinji tapgyryny, «Türkmenistan–Owganystan–Pakistan–Hindistan» halkara gaz geçirijisiniň gurluşygynyň dowam etdirilmegini, Lebap welaýatyndaky kuwwatly elektrik stansiýasyny, Oguzhan adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň binalar toplumyny görkezmek bolar. Şu ýyl ýurdumyz boýunça umumy meýdany 1 million 700 müň inedördül metrden hem geçýän ýaşaýyş jaýlarynyň, köpsanly çagalar baglarynyň, mekdepleriň, lukmançylyk edaralarynyň we «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda myhmanhanalaryň ulanylmaga berilmegi aýratyn şatlyk duýgularyny döredýär diýip, döwlet Baştutanymyz guwanç we buýsanç bilen belledi. Hormatly Prezidentimiz alnyp barlan halkara işleriniň netijelerini jemläp, şu ýyl ýurdumyzyň Hökümet wekiliýetiniň daşary ýurtlara 8 saparynyň amala aşyrylandygyny belledi. Şeýle hem daşary ýurtlaryň döwlet we hökümet Baştutanlarynyň döwletimize 10 sapary bolup geçdi. 2016-njy ýylda Türkmenistanyň Prezidenti bilen daşary ýurtlaryň we halkara guramalarynyň resmi wekilleriniň, ministrler derejesindäki resmi adamlaryň, halkara hem-de sebit guramalarynyň ýolbaşçylarynyň, ýurdumyzda ýerleşýän diplomatik wekilhanalaryň baştutanlarynyň şeýle-de dürli halkara korporasiýalarynyň hem-de kompaniýalarynyň ýolbaşçylarynyň köpsanly duşuşyklary geçirildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, şu ýyl Bitarap döwletimiz indi bäşinji gezek Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň wise-başlyklygyna, bu guramanyň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň (EKOSOS-yň) üç sany toparyna saýlandy. Paýtagtymyzda Durnukly ulag ulgamy boýunça birinji Ählumumy maslahatyň ýokary derejede geçirilmegini hem-de şu mesele boýunça Aşgabat Jarnamasynyň kabul edilmegini, ýaňy-ýakynda bolsa Türkmenistanyň 2017-nji ýylda Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň başlyklygyna saýlanmagyny biziň diplomatiýamyzyň uly üstünligi hasaplap bolar. Döwlet Baştutanymyz bu wakalaryň Bitarap Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllyk baýramynyň uly dabaralara beslenip bellenen ýylynda aýratyn şan-şöhrata eýe bolandygyny aýtdy. Şeýlelikde, Bitarap Türkmenistan sebitde parahatçylygy we durnukly ösüşi berkitmäge, hoşniýetli goňşuçylyk hem-de hyzmatdaşlyk ýagdaýyny döretmäge uly goşant goşdy we goşmagyny dowam edýär. Umuman, 2016-njy ýylda syýasy we ykdysady häsiýetli köpsanly dürli ýaramaz hem-de oňyn ýagdaýlaryň bolandygyna, şu ýylyň ähli döwletler üçin örän kynçylykly gelendigine garamazdan, biz ýurdumyzda jemi içerki önümiň ösüş depgininiň ýokary, ýagny 6,2 göterim bolmagyna garaşýarys. Ýubileý ýylynyň jemlerine baha berenimizde, umuman, 2016-njy ýyl kynçylykly bolsa-da, Garaşsyz Watanymyz we mähriban halkymyz üçin oňat ýyllaryň biri boldy diýip, ynam bilen aýdyp bileris diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady. Döwlet Baştutanymyz çykyşyny dowam edip, mejlise gatnaşyjylara geljek ýyl biziň üçin örän möhüm bolan iki sany çäräniň bardygyny ýatlatdy. Bu çäreler Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary hem-de V Aziýa oýunlary bolup durýar. Bu çäreler hem örän ýokary derejede we guramaçylykly geçirilmelidir. Ata-babalarymyzyň müňlerçe ýyl mundan ozal binýadyny goýan demokratiýanyň esaslary ýolbaşçylaryň saýlawlylygyny, häzirki aýanlyk şertlerinde aýdylyşy ýaly, her bir adamyň erk-islegini erkin beýan etmegini aňladýar. Bu meseleleriň ählisi biziň däp-dessurlarymyzda we kada - kanunlarymyzda öz beýanyny tapdy. Şonuň üçin hem, Prezident saýlawlary ýurdumyzyň ähli ýerinde guramaçylykly we tertip-düzgüne laýyklykda geçirilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady. Döwlet Baştutanymyz öňde boljak V Aziýa oýunlary barada aýdyp, dünýä derejesindäki şeýle örän uly sport çäresini ilkinji gezek geçirýändigimizi belledi. Soňa görä-de, Berkarar Watanymyzyň at-abraýy hem, ýurdumyzda geljekki ýokary derejeli ähli sport çäreleriniň geçirilmegi hem biziň bu Oýunlary nähili geçirendigimize bagly bolar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow biz her ýyl üçin belli bir şygary öňe sürýändigimizi, munuň bolsa, bellän belent maksatlarymyza tarap okgunly öňe gitmäge bize ýardam berýändigini belläp, geçiriljek öňde duran çäreleri göz öňünde tutup, geljek ýyly «Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly!» diýip atlandyrmagy teklip etdi. Döwlet Baştutanymyz wise-premýerler G.Mämmedowa, S.Toýlyýewe ýüzlenip, geljek ýylyň iň oňat nyşanyny döretmek ugrunda bäsleşik yglan etmegi tabşyrdy. Bäsleşikde iň gowy diýlip saýlanyp alnan nyşany metbugatda we telewideniýede ýerleşdirmeli. Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryna gözegçilik edýän ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary bilen maslahat geçirip, Täze ýyl baýramynyň bellenilýän günlerinde nobatçylygy guramak bilen bagly meselä seretmegi, şol sanda nobatçylyk etmegiň tertibini işläp taýýarlamagy hem-de degişli maglumatlary wise-premýer S.Satlykowa bermegi tabşyrdy. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz S.Satlykowa baýramçylyk günlerinde tertip-düzgüniň pugta berjaý edilmegini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Şol günler her bir häkimlik, ministrlik we pudak edarasy boýunça nobatçylar bellenilmelidir. Döwlet Baştutanymyz jemagat hojalygy gullugynyň, elektrik energiýasy we suw üpjünçilik gulluklarynyň, hassahanalaryň, ýolagçy awtoulaglarynyň, dükanlaryň bökdençsiz we talabalaýyk işlemegini guramagyň möhümdigini belledi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, baýramçylyk günleri raýatlarymyz oňat dynç alar ýaly we ony ýokary derejede belläp geçer ýaly, ähli ýerlerde tertip-düzgüniň pugta berjaý edilmegini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz çykyşynyň ahyrynda geljek ýylda bize köpsanly halkara wakalarynyň garaşýandygyny, maslahatlaryň we duşuşyklaryň geçiriljekdigini belledi. 2017-nji ýylda Prezident saýlawlary geçiriler, täze ýolbaşçylar işe girişerler. Olar milli-watançylyk maksatlary durmuşa geçirmeli bolarlar, jemgyýetiň abadançylygy hakda alada etmeli bolarlar. Goý, Täze ýyl üstünlikli we düşümli ýyl bolsun! Bu üstünlikler ata Watanymyzy mundan beýläk-de ösdürmäge, mähriban halkymyzyň hal-ýagdaýyny has-da gowulandyrmaga gönükdirilen nobatdaky ädimler bolar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy hem-de bilelikdäki mejlise gatnaşyjylaryň ählisine işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi. Soňra döwlet Baştutanymyz Täze ýyl baýramynyň şu gezek ýekşenbe gününe gabat gelýändigi üçin ýurdumyzyň ilatynyň Täze ýyl baýramyny giňden belläp geçmegi we oňat dynç almagy üçin oňaýly şertleri döretmek maksady bilen, 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndaky dynç gününi 2-nji ýanwara, ýagny duşenbe gününe geçirmek barada karara gelendigini aýdyp, «Täze ýyl baýramy mynasybetli dynç gününi geçirmek hakyndaky» Permana gol çekdi. Soňra döwlet Baştutanymyz hökümet agzalaryna we Ministrler Kabinetiniň mejlisine gatnaşyjylara çykyş etmek üçin söz berdi. Ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B. Hojamämmedow garamagyndaky ministrliklerde we pudak edaralarynda işleriň ýagdaýy, ýurdumyzyň maliýe-ykdysady ulgamyny kämilleşdirmek boýunça hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ykdysadyýetiň depginli ösüşini üpjün etmäge gönükdirilen işleri pudaklary döwrebaplaşdyrmaga, maliýe ulgamyny kämilleşdirmäge, maýa goýum işjeňligini ýokarlandyrmaga aýratyn üns bermegiň möhümdigi barada aýdyp, şunuň bilen baglylykda, wise-premýere ähli bellenilen wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, anyk çäreleri görmegi tabşyrdy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Ereşow gözegçilik edýän ulgamynda işleriň ýagdaýy hem-de Täze ýyl baýramy mynasybetli görülýän çäreler, senagat pudagyndaky önümçilik kärhanalarynyň birnäçesiniň üznüksiz işini üpjün etmek ugrunda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, baýramçylyk günlerinde işleýän pudaklaýyn kärhanalarda zähmet düzgün-nyzamynyň pugta berjaý edilmegine berk gözegçilik edilmeginiň, munuň üçin zerur çäreleri görmegiň wajypdygyny nygtady. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ý.Kakaýew toplumlarda Täze ýyl baýramyna görülýän taýýarlyk, şol sanda baýramçylyk günlerinde ýaşaýyş jaýlarynyň, senagat we durmuş maksatly desgalaryň tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün edilmegi boýunça alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiz Täze ýyl baýramynyň dabaralara beslenýän günlerinde ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalarynyň we gulluklarynyň bökdençsiz işlemegi hem-de sazlaşykly işini üpjün etmek üçin ähli zerur çäreleriň görülmelidigi barada wise-premýere anyk görkezmeleri berdi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işler, pudagyň ähli kärhanalary tarapyndan Täze ýyl baýramçylyk söwdasyny, şol sanda goşmaça we göçme söwda nokatlaryny guramak boýunça alyp barýan işleri barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Täze ýyl sowgatlaryny, sowgatlyklary, şeýle hem baýramçylyk saçagyna azyk önümlerini almak üçin dükana gelen adamlaryň baýramçylyk ruhunyň esasyny düzýän alamatlaryň biri hökmünde alyjylara hyzmat etmegiň ýokary medeniýetiniň möhümdigini belledi. Döwlet Baştutanymyz söwda düzgünleriniň berjaý edilmegine gözegçiligi güýçlendirmegi tabşyrdy. Minisitrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary R.Bazarow oba hojalyk toplumynyň ähli ulgamlarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, gözegçillik edýän düzümlerinde Täze ýyl baýramyna taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, paýtagtymyzyň hem-de welaýatlaryň söwda bazarlarynda dürli önümleriň we azyk harytlarynyň bolçulygyny üpjün etmek bilen baglanyşykly meselelere aýratyn ähmiýet bermegi tabşyrdy. Obasenagat toplumynyň we ýurdumyzyň azyk senagatynyň kärhanalarynda öndürilýän önümleriň görnüşlerini artdyrmak we hilini ýokary derejede saklamak babatda wise-premýere birnäçe anyk görkezmeler berildi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işler barada hasabat berip, Täze ýyl mynasybetli meýilleşdirilen çärelerde lukmançylyk hyzmatlary bilen üpjün etmek babatda ýurdumyz boýunça alnyp barylýan işler barada aýtdy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Täze ýyl çäreleriniň geçiriljek ýerlerine köpsanly adamlaryň, aýratyn-da, çagalaryň ýygnanjakdygyny belläp, sanitar-epidemiologiýa we köpçülikleýin öňüni alyş işlerine üns bermek barada görkezme berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Mämmedowa Täze ýyl baýramy mynasybetli paýtagtymyzyň hem-de welaýatlaryň merkezi meýdançalarynda we medeni merkezlerinde geçiriljek dabaralara hem-de konsertlere taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiz Täze ýyl dabaralarynyň we döredijilik çäreleriniň tutuş ýurdumyz boýunça ýokary derejede, ajaýyp baýramçylyga mahsus şadyýanlyk ýagdaýynda geçirilmelidigini aýdyp, bu babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Satlykow gözegçilik edýän ulag-aragatnaşyk ulgamynda işleriň ýagdaýy, Täze ýyl baýramçylyk günlerinde olaryň sazlaşykly işini üpjün etmek bilen baglanyşykly meseleler barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ulaglaryň ähli görnüşlerinde hyzmat etmegiň ýokary derejesini hem-de degişli düzümleriň sazlaşykly işlemegini üpjün etmek meselelerini yzygiderli gözegçilikde saklamagy talap etdi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň we Ministrler Kabinetiniň iş dolandyryjysy Ş.Durdylyýewiň hasabaty diňlendi. Wise-premýer baýramçylyk günlerinde ýurdumyzyň edara-kärhanalaryny we ilaty elektrik energiýasy bilen bökdençsiz üpjün etmek barada görlen çäreler hakynda hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ilatyň mynasyp durmuş şertleriniň döredilmegini ilkinji nobatdaky döwlet wezipeleriniň hatarynda kesgitläp, wise-premýere meýilleşdirilen ähli çäreleriň ýerine ýetirilmegine hem-de ýetip gelýän Täze ýylyň baýramçylyk günlerinde üznüksiz energiýa üpjünçiligine hemişelik gözegçiligi amala aşyrmagy tabşyrdy. Mejlisiň Başlygy A.Nurberdiýewa ýerlerde deputatlaryň alyp barýan işleri, şeýle hem halkyň saýlan wekilleriniň Täze ýyl baýramçylyk dabaralaryny taýýarlamaga gatnaşmagy barada habar berdi. Döwlet Baştutanymyz habary diňläp, döwletimiziň durmuş syýasatyny üstünlikli amala aşyrmakda deputatlaryň ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, jemgyýetçilik guramalary hem-de ilat bilen netijeli gatnaşyklary saklamakda möhüm ornuny nygtady. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasyny yzygiderli durmuşa geçirmek maksady bilen, şu ýylyň netijelerini jemläp, 2017-nji ýyl üçin meýilnamalaryň üstünde işlenilýändigini habar berdi. Täze ýyl baýramy mynasybetli guralýan dabaralara daşary ýurtlardaky ilçilerimiziň hem-de daşary ýurtlaryň Türkmenistandaky diplomatik korpusynyň wekilleriniň gatnaşýandygy hem aýdyldy. Döwlet Baştutanymyz Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň ägirt uly üstünliklerini wagyz etmek boýunça ýurdumyzyň diplomatlarynyň alyp barýan işleriniň örän wajypdygyny belläp, Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk we özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine pugta ygrarly bolan Türkmenistanyň halkara gatnaşyklarynyň gerimini örän giňeldendigini kanagatlanma bilen belledi. Bu bolsa halkara gatnaşyklar ulgamynda ýurdumyzyň ornunyň ýokarlanmagyna hem-de onuň abraýynyň artmagyna ýardam etdi. Soňra harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen amala aşyrylýan we milli goşunymyzyň goranmak ukybyny pugtalandyrmaga, Garaşsyz türkmen döwletiniň howpsuzlyk we durnukly ösüş esaslaryny pugtalandyrmaga gönükdirilen giň möçberli harby özgertmeleri durmuşa geçirmek boýunça harby we hukuk goraýjy edaralaryň alyp barýan işleri, döwlet Baştutanymyzyň ýetip gelýän Täze ýyl baýramyna taýýarlyk görmek boýunça ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi hakynda hasabat berdiler. Hormatly Prezidentimiz ösüş we abadançylyk ýoly bilen ynamly öňe barýan Garaşsyz Türkmenistanda parahatçylyk we asudalyk ýagdaýyny gorap saklamakda Watanymyzyň gaýduwsyz goragçylarynyň ägirt uly goşandyna ýokary baha berip, döwletimiziň geljekde-de harby ulgamda amala aşyrylýan özgertmeleriň möhüm ugurlaryna, ilkinji nobatda bolsa, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmaga we pugtalandyrmaga, harby gullukçylaryň hem olaryň maşgala agzalarynyň durmuş derejesini gowulandyrmaga aýratyn üns berjekdigini nygtady. Döwlet Baştutanymyz Täze ýyl mynasybetli dabaralaryň möhüm ähmiýete eýedigini bellemek bilen, türkmenistanlylaryň baýramçylyk şatlygyna hiç bir zadyň päsgel bermezligi üçin ähli çäreleri görmegi tabşyrdy. Şeýle hem Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow bilelikdäki mejlisiň barşynda Karara gol çekip, Döwlet Migrasiýa gullugyna Raýat Awiasiýasynyň Halkara Guramasynyň Açyk Açarlar Direktoriýasyna Türkmenistanyň goşulmagy bilen bagly işleriň bellenen tertipde geçirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy. Soňra döwlet Baştutanymyz welaýatlaryň ýolbaşçylaryna söz berdi. Ahal welaýatynyň häkimi E.Orazgeldiýew ýerlerde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, täze—2017-nji ýyl mynasybetli çäreleri guramak bilen bagly alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiz welaýatyň ähli künjeklerinde Täze ýyl baýramyny adamlaryň şatlyk-şowhun bilen ýokary derejede garşylamaklary üçin ähli zerur şertleriň üpjün edilmelidigine ünsi çekip, bu babatda häkime birnäçe anyk görkezmeleri berdi. Balkan welaýatynyň häkimi D.Durdyýew sebitde alnyp barylýan möwsümleýin işler, Oba milli maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi hem-de Täze ýyl baýramyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Döwlet Baştutanymyz Oba milli maksatnamasynyň çäklerinde kesgitlenen wezipeleriň durmuşa geçirilmeginiň wajypdygyna aýratyn ähmiýet berip, gurluşygy alnyp barylýan desgalardaky, aýratyn-da, medeni-durmuş we senagat maksatly binalarda alnyp barylýan işleriň gözegçilikde saklanmalydygyna ünsi çekdi. Hormatly Prezidentimiz welaýatda Täze ýyl baýramy mynasybetli göz öňünde tutulan medeni-köpçülikleýin çäreleriň hemmesiniň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek barada häkime birnäçe görkezmeleri berdi. Soňra Daşoguz welaýatynyň häkimi O.Gurbannazarow ýerlerde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, ekerançylyk meýdanlarynda ýerleri geljek ýylyň hasylyna taýýarlamak hem-de Täze ýyla görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. Döwlet Baştutanymyz welaýatyň hemmetaraplaýyn ösüşini üpjün etmek üçin ähli zerur çäreleri görmek we ýerlerde alnyp barylýan işleri yzygiderli gözegçilikde saklamak babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi. Mundan başga-da, hormatly Prezidentimiz ýetip gelýän Täze ýyla göwnejaý taýýarlyk görmegi tabşyrdy. Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ç.Çarlyýew gündogar sebitiň obasenagat toplumynda alnyp barylýan işler, şeýle hem Täze ýyl baýramyny ýokary derejede garşylamak maksady bilen görülýän guramaçylyk çäreleri barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiz obasenagat toplumynyň dürli pudaklarynyň dolandyrylyşyny kämilleşdirmegiň möhümdigini belledi. Täze ýyl baýramy bilen baglanyşykly ähli meýilleşdirilen dabaralaryň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. Soňra Mary welaýatynyň häkimi B.Annagurbanow ýerlerde möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy, Oba milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi hem-de Täze ýyl baýramyna görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiz Oba milli maksatnamanyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň welaýatyň ilatynyň durmuş derejesiniň mundan beýläk-de ýokarlandyrylmagyna, welaýatyň ykdysadyýetiniň has-da pugtalandyrylmagyna ýardam etjekdigini aýtdy. Mundan başga-da, döwlet Baştutanymyz baýramçylyk çärelerini guramak boýunça birnäçe anyk görkezmeleri berdi. Aşgabat şäheriniň häkimi M.Abilow paýtagtymyzda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, döwlet Baştutanymyzyň Täze ýyl baýramy mynasybetli meýilleşdirilen çäreleri ýokary derejede guramak boýunça ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiz ak mermerli Aşgabadyň ähli görkezijiler babatda nusgalyk şähere öwrülmelidigini belläp, baýramçylyk günlerinde paýtagtymyzyň arassaçylyk derejesi we düzgün-tertibiň üpjün edilmegi bilen baglanyşykly meseleleri gözegçilikde saklamak babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe möhüm meselelere garalyp, olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini tamamlap, oňa gatnaşyjylaryň ählisine ýurdumyzyň we mähriban halkymyzyň bähbidine alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

23.12.2016 Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine, şeýle hem käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Hojamämmedowa söz berildi, ol öz gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ähli pudaklaryň ösüşine yzygiderli gözegçilik etmegiň zerurdygyny belläp, maliýe-ykdysady düzümleriň alyp barýan işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça anyk çäreleriň işlenip taýýarlanylmalydygyny aýtdy. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan özgertmeler maksatnamalarynda kesgitlenen wezipeleriň öz wagtynda ýerine ýetirilişine gözegçiligiň zerurdygyny belläp, wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ý.Kakaýew “Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyny” ýerine ýetirmegiň barşy, ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň önümçilik kuwwatlyklarynyň berkidilmegine gönükdirilen birnäçe iri maýa goýum taslamalaryny ilerletmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şeýle hem wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň nebitgaz senagatynyň kärhanalarynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada aýtdy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, nebitgaz senagatynyň düzümleýin bölümleriniň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak babatda wise-premýere birnäçe görkezmeleri berdi. Bellenilişi ýaly, nebitgaz ýataklaryny gözlemek, burawlamak we işläp taýýarlamak babatda ylmyň täze gazananlarynyň, täzeçil tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna, iri düzümleýin taslamalara, şol sanda Hazar deňziniň nebitgaz känleriniň özleşdirilmegine daşary ýurt maýadarlaryny çekmek, tebigy gazy daşary ýurt bazarlaryna köpugurly esasda ugratmak, önümleriň dürli görnüşlerini öndürýän döwrebap gazhimiýa toplumlaryny gurmak bilen baglanyşykly meselelere aýratyn ähmiýet berilmelidir. Döwlet Baştutanymyz dünýäniň energetika ýurtlarynyň hataryna girýän Türkmenistanyň ägirt uly nebitgaz serişdeleriniň netijeli peýdalanylmagynyň halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyny, sebit we ählumumy möçberde durmuş-ykdysady taýdan sazlaşykly ösüşiň möhüm şerti bolan energetika howpsuzlygyny üpjün etmek meseleleriniň oňyn çözgüdine ýardam etjekdigini aýtdy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary R.Bazarow ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, häzirki döwürde sebitlerde ak ekinlere ideg etmek, şol sanda gögeriş gazanylan ýerlerde suw tutmak, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, haşal otlara garşy göreşmek çäreleri alnyp barylýar. Oba hojalyk tehnikalaryny we ýerleri ýazky ekiş möwsümine taýýarlamak işleri dowam edýär. Wise-premýer maldarçylyk pudaklaryndaky işleriň ýagdaýy, şol sanda mallaryň baş sanyny hem-de önüm berijiligini artdyrmak, ilatyň et we süýt önümlerine bolan isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen alnyp barylýan işler barada-da habar berdi. Mallary dok hem-de ýyly gyşlatmak, mallar we çopanlar üçin amatly şertleri döretmek maksady bilen degişli çäreler durmuşa geçirilýär. Aýratyn-da, ýurdumyzyň Oba we suw hojalyk ministrliginiň we Azyk senagaty döwlet birleşiginiň maldarçylyk hojalyklarynda şu ýyl 171 müň 618 tonna dürli görnüşli ot-iýmler taýýarlanylyp, bu baradaky ýyllyk meýilnama doly ýerine ýetirildi. Bu babatdaky üpjünçiligi mundan beýläk-de gowulandyrmak maksady bilen maldarçylyk hojalyklarynyň meýdanlarynda ot-iýmlik ekinler ekildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oba hojalyk pudagyny mundan beýläk-de ösdürmek bilen baglanyşykly meselelere ünsi çekip, ähli möwsümleýin oba hojalyk işleriniň öz wagtynda we ýokary hilli geçirilmeginiň möhümdigini belledi hem-de geljek ýylyň bol hasylynyň möhüm şerti bolan agrotehniki kadalaryň degişli derejede alnyp barylmagyny berk talap etdi. Döwlet Baştutanymyz pagtany gaýtadan işlemek, tohumlyk serişdeleri taýýarlamak bilen baglanyşykly meseleleriň yzygiderli gözegçilikde saklanmalydygyny tabşyrdy. Milli Liderimiz ýurdumyzda içerki bazary ýokary hilli azyk önümleri bilen doly üpjün etmek, onuň eksport mümkinçiliklerini artdyrmak maksady bilen, oba hojalyk pudagynyň önümçilik möçberlerini mundan beýläk-de ýokarlandyrmagyň zerurdygyny belläp, ýerlerde döwrebap maldarçylyk toplumlaryny döretmek we gaýtadan işleýän kärhanalary öňdebaryjy enjamlar bilen üpjün etmek babatda wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Ereşow gözegçilik edýän pudaklarynda alnyp barylýan işler, olaryň önümçilik kuwwatlyklaryny, şol sanda himiýa senagatynda bu babatda geçirilen çäreler barada hasabat berdi. Hususan-da, Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynda gurulýan Garlyk kaliý dökünlerini öndürýän dag magdan toplumyna bolan iş saparynyň netijeleri barada habar aýdyldy. Toplumyň gurluşygy “Türkmenhimiýa” döwlet konserni bilen Belarus Respublikasynyň “Belgorhimprom” paýdarlar jemgyýetiniň arasynda baglaşylan Ylalaşyga laýyklykda alnyp barylýar. Saparyň barşynda desganyň gurluşyk meýdançalarynda işleriň meýilnamada bellenilen möhletden yza galmagynyň sebäpleri jikme-jik öwrenildi hem-de seljerildi. Hususan-da, potratçy kärhanalarynyň zerur gurluşyk serişdeleri bilen ýeterlik üpjün edilmeýändigi, desgalaryň anyk taslama maglumatlaryny almak boýunça kynçylyklaryň bardygy anyklanyldy hem-de bu barada baş potratça nägilelik bildirildi. Gurluşyk işlerini çaltlandyrmak üçin ýerli kärhanalaryň goşmaça kuwwatlyklary işe çekildi, işgärleriň sany artdyryldy, şeýle hem içerki bazarda zerur gurluşyk serişdeleri satyn alyndy. Häzirki wagtda bu ýerde tehnikalaryň ýeterlik mukdary işledilýär. Belarus tarapy ýerüsti desgalardaky ähli işleriň 2017-nji ýylyň 1-nji fewralyna, ýerasty işleriň bolsa 20-nji fewrala çenli doly tamamlanjakdygyny hem-de desganyň 31-nji martda ulanmaga beriljekdigini ynandyrdy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistan üçin täze ägirt uly taslama bolan – kaliý dökünleriniň önümçiligi boýunça dag magdan baýlaşdyryjy toplumynyň gurluşyk işleriniň bellenilen möhletlerde tamamlanmagynyň möhümdigini belledi. Bu desga ýurdumyzy senagatlaşdyrmagyň toplumlaýyn maksatnamasyna laýyklykda gurlup ulanmaga berilmelidir. Şeýle hem ol ýurdumyzyň ägirt uly ykdysady kuwwatynyň doly durmuşa geçirilmegine, eksporta iberilýän senagat önümleriniň möçberleriniň artdyrylmagyna gönükdirilendir diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Wise-premýere anyk bellikler aýdyldy we potratçy bilen has işjeň işleşmek barada görkezmeler berildi. Anyk borçnamalaryň bellenilen möhletlerde ýerine ýetirilmedik ýagdaýynda degişli çäreleriň görülmelidigi bellenildi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň we Ministrler Kabinetiniň iş dolandyryjysy Ş.Durdylyýew paýtagtymyzy abadanlaşdyrmak boýunça geçirilýän iri möçberli işler barada hasabat berdi. Döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryna laýyklykda täze ýollary, köprüleri gurmak, ýaşaýyş jaýlarynyň durkuny täzelemek, olary döwrebaplaşdyrmak, ýanaşyk ýerleri bagy-bossanlyga öwürmek we abadanlaşdyrmak işleriniň geçirilmegine uly üns berilýär. Häkimlikler, ministrlikler we pudak edaralary bilen bilelikde, Aşgabatda arassaçylygy saklamak, ýurdumyzyň baş şäherini gülläp ösýän künjege öwürmek boýunça yzygiderli çäreler geçirilýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, paýtagtymyzy abadanlaşdyrmak boýunça çäreleriň işjeň dowam etdirilmeginiň zerurdygyny nygtap, baş şäherimiziň ösen häzirkizaman şäher düzüminden başlap, arassaçylyk ýagdaýynyň üpjün edilmegine çenli ähli babatda nusgalyk bolmalydygyny aýtdy. Döwlet Baştutanymyz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ilata amatly hem-de abadan durmuş şertleriniň döredilmegi üçin mundan beýläk-de ähli zerur çäreleriň görülmelidigini tabşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň täze desgalaryň gurluşygy boýunça alyp barýan işleri, döwlet önümçilik kärhanalaryny hususylaşdyrmak, olary enjamlaşdyrmak we bäsdeşlige ukyply önümçiligi ýola goýmak boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi. Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, ýerli serişdeleri gaýtadan işleýän senagat kärhanalarynyň doly kuwwatynda işledilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiziň garamagyna ýurdumyzyň Ykdysadyýet we ösüş ministrligi tarapyndan geçirilýän bäsleşikli söwdalarda hususylaşdyrylan dokma kärhanalaryny çig mal bilen üpjün etmek boýunça teklipler hödürlendi. Munuň özi Türkmenabadyň dokalmaýan önümleri öndürýän fabrigi, Tejen şäheriniň pagta egirýän fabriginiň ikinji önümhanasy ýaly kärhanalardan ybaratdyr. Olary taslama kuwwatlygyna çykarmak üçin Döwlet haryt-çig mal biržasynyň üsti bilen pagta süýümi we pagta übtügi bilen üpjün etmek zerur bolup durýar. Şeýle hem wise-premýer şeker önümçiligi boýunça täze kärhananyň gurluşygyny ýola goýmak babatda ýerine ýetirilen işler babatda hasabat berdi. Ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolup durýan “Hyzmatdaşlar” açyk paýdarlar jemgyýetine Balkan welaýatynyň Serdar etrabynda ýylda 120 müň tonna önüm öndürýän zawodyň gurluşygy üçin 15 gektar ýer bölünip berildi. Häzir ähli taslama işleri ýerine ýetirilip, desganyň binýady goýulýar. Ol Ýewropanyň ýokary tehnologiýaly häzirkizaman enjamlary bilen üpjün ediler. Gurluşyk-gurnama işleri 2018-nji ýylda tamamlanar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow senagat desgalarynyň gurluşygynda we önümçilige öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmakda ykdysadyýetiň telekeçilik ulgamynyň kuwwatynyň artýandygyny kanagatlanma bilen belledi. Döwlet Baştutanymyz hödürlenen teklipleri makullap, ýurdumyzyň önüm öndürijileriniň hojalyk hem-de işewür başlangyçlaryny mundan beýläk-de höweslendirmegiň zerurdygyny belledi we ýurdumyzyň kiçi we orta telekeçilik kärhanalarynyň netijeli işi üçin zerur şertleri döretmek babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Satlykow daşary ýurt döwürleýin neşirlere abuna ýazylyşygyny üpjün etmek boýunça geçirilýän çäreler barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, dünýä jemgyýetçiliginiň maglumatlar eýýamyndaky ösüş derejesi bilen baglylykda, ýurdumyzyň telekommunikasiýa ulgamyny kämilleşdirmek, şol sanda maglumat tehnologiýalaryň ýokary derejesini hem-de telekommunikasiýalaryň ösen ulgamynyň döredilmegini üpjün etmegiň zerurdygyny nygtady. Döwlet Baştutanymyz daşary döwletleriň ykdysadyýetiň dürli pudaklaryny ösdürmekde, bilim, lukmançylyk we beýleki ulgamlarda gazanan ylmy-tehniki üstünliklerini öwrenmegiň zerurdygyny belläp, 2017-nji ýylyň birinji ýarymy üçin daşary ýurtlarda çap edilýän döwürleýin neşirlere abuna ýazylyşygyny üpjün etmek baradaky Karara gol çekdi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Mämmedowa hormatly Prezidentimiziň garamagyna taryhy-medeni ýadygärliklerini aýawly gorap saklamak boýunça Gaznany döretmek hakyndaky Kararyň taslamasyny hödürledi. Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda milli taryhy-medeni mirasymyz hakynda täze maglumatlary toplamak, olary saklamak, ylmy esasda öwrenmek we giňden wagyz etmek boýunça ägirt uly işler durmuşa geçirildi. Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça ýurdumyzyň taryhy, medeni ýadygärliklerini goramagy, saklamagy hem-de abatlamagy esasy ugur edinýän ýörite gaznany döretmek bilen baglanyşykly meseleler öwrenildi. Bu gaznany ýurdumyzyň Medeniýet ministrliginiň Taryhy we medeni ýadygärlikleri, goramak, öwrenmek we abatlamak baradaky milli müdirliginiň ýanynda döretmek göz öňünde tutulýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki döwürde türkmen halkynyň taryhy-medeni mirasyny aýawly saklamak meseleleriniň döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýandygyny hem-de onuň degişli düzümleriň örän jogapkärli we sazlaşykly işini talap edýändigini belläp, degişli Karara gol çekdi we bu babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew gözegçilik edýän ulgamlarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, “Türkmenistanda döwlet ýaşlar syýasatynyň 2015-2020-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny” we ony ýerine ýetirmek boýunça çäreleriň meýilnamasyny durmuşa geçirmek ugrunda ýaýbaňlandyrylan işler barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiziň 2015-nji ýylyň 14-nji awgustynda gol çeken degişli Kararyna laýyklykda, ýurdumyzyň Ylymlar akademiýasynyň we Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň ýanynda Ýaş alymlaryň merkezini döretmek boýunça wezipe kesgitlendi. Ony durmuşa geçirmek maksady bilen, ýurdumyzda ýaş alymlaryň täze nesliniň kemala gelmegine, zehinli ýaşlary gözleg işlerine çekmäge, olaryň täze ylmy açyşlara bolan gyzyklanmalaryny höweslendirmäge gönükdirilen bu merkeziň jemgyýetçilik başlangyjy esasynda döredilmegini göz öňünde tutýan Düzgünnamanyň taslamasy taýýarlanyldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýaş nesilleriň ukyp-başarnyklaryny doly derejede durmuşa geçirmegi, gözýetimlerini yzygiderli giňeltmegi, ýokary hilli bilim almagy, anyk netijeleri nazarlaýan ylym bilen işjeň meşgullanmagy, öňdebaryjy kämil tehnologiýalary özleşdirmegi üçin zerur şertleriň döredilmeginiň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň möhüm ugrudygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz ýaş ylmy işgärleri taýýarlamak ulgamyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek, täzeçil ösüş ýoluna düşen Watanymyzyň ylmy mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak boýunça degişli çäreleriň durmuşa geçirilmeginiň zerurdygyny aýtdy. Hormatly Prezidentimiz Döwlet maksatnamasynyň şu ugurda bar bolan wezipeleriň durmuşa geçirilmegine gönükdirilendigini belläp, Ýaş alymlaryň merkezini döretmek, onuň işini degişli derejede guramak babatda wise-premýere birnäçe görkezmeleri berdi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz wise-premýerler S.Toýlyýewe we Ş.Durdylyýewe ýüzlenip, Milli sport we syýahatçylyk institutynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmagyň möhümdigine ünsi çekdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu babatda aýtmak bilen, ýokary okuw mekdebiniň täze fakulteti üçin binanyň gurluşygyna halkara bäsleşigini yglan etmegiň maksadalaýyk boljakdygyny, onda olimpiýa derejesindäki ýaryşlarda ýokary netijeleri gazanmaga ukyply türgenleri ýüze çykarmak we ylmy esasda taýýarlamak boýunça zerur işleriň alnyp barylmalydygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, ýakyn wagtda fakultet hakyndaky degişli Düzgünnamanyň taslamasyny taýýarlamak tabşyryldy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň işi barada hem-de Türkmenistanyň 2017-nji ýylda Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasyna Başlyklyga saýlanmagy bilen baglanyşykly meseleler hakynda hasabat berdi. Möhüm ugurlardaky halkara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda durmuşa geçirilýän daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir. 2007-nji ýylda döwlet Baştutanymyz Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 62-nji mejlisinde energetika howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça täze halkara –hukuk guralyny döretmek hakyndaky teklibi öňe sürdi. Şunuň bilen baglylykda, 2008-nji we 2013-nji ýyllarda Milletler Bileleşigi tarapyndan energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna ygtybarly we durnukly üstaşyr geçirmek baradaky ýörite kararnamalar kabul edildi. Olarda şu ulgam boýunça netijeli hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginiň esasy ugurlary we oňa bolan çemeleşmeler beýan edildi. Häzirki döwürde Milli Liderimiziň başlangyjy boýunça giň halkara gatnaşyklary ýola goýuldy. Olaryň barşynda energiýa howpsuzlygy bilen baglanyşykly meseleler toplumyna garalýar. Iri halkara guramalary bilen özara gatnaşyklary yzygiderli ösdürýän ýurdumyz köpsanly duşuşyklaryň we iri maslahatlaryň geçirilýän ýerine öwrüldi. Olaryň gün tertibine energetika boýunça hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary girizildi. Şunda Energetika Hartiýasy bilen netijeli gatnaşyklaryň ýola goýlandygyny aýratyn bellemeli. 2014-nji ýylyň dekabrynda Aşgabatda bu ýöriteleşdirilen düzüm bilen bilelikde “Energiýa serişdeleriniň ygtybarly we durnukly üstaşyr geçirilmegi” atly Aşgabat forumy hem-de BMG-niň Baş Assambleýasynyň 67-nji mejlisinde kabul edilen degişli kararnama laýyklykda, şu mowzuk boýunça bilermenleriň birinji halkara duşuşygy boldy. Energetika Hartiýasynyň goldaw bermeginde şeýle gatnaşyklary dowam etmek bilen bilermenleriň 2015-nji ýylda Brýusselde we Pekinde, şu ýyl bolsa Albaniýanyň paýtagty Tirana şäherinde ugurdaş duşuşyklary geçirildi. Bitarap Türkmenistan halkara gatnaşyklaryna işjeň gatnaşmak bilen, bu ugurda möhüm başlangyçlary öňe sürmek arkaly energetika ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine mynasyp goşant goşýar. Şu ýylyň 25-26-njy noýabrynda Tokioda Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň mejlisiniň jemlerinde ýurdumyz 2017-nji ýylda şu guramanyň konferensiýasynyň Başlyklygyna biragyzdan saýlanyldy. Bu baradaky borçnamalardan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, 2017-nji ýylda Türkmenistanda we daşary ýurtlarda guralmagy meýilleşdirilen çäreleriň meýilnamasynyň taslamasy işlenip taýýarlanyldy. Olary ýokary derejede geçirmek maksady bilen degişli guramaçylyk komitetini döretmek boýunça Kararyň taslamasy taýýarlanyldy, ol döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlendi. Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasynyň başlyklygyna saýlanmagynyň ýurdumyzyň dünýä giňişligindäki abraýynyň ýokarlanýandygynyň nobatdaky subutnamasydygyny belläp, Bitarap Türkmenistanyň mundan beýläk-de tutuş dünýäde parahatçylygy, abadançylygy we durnukly ösüşi üpjün etmekde wajyp meseleleriň netijeli çözülmegine işjeň gatnaşjakdygyny aýtdy. Ägirt uly energetika kuwwatyna eýe bolan we ony tutuş dünýäde abadançylygyň bähbidine ulanmaga çalyşýan ýurdumyz adamzadyň bähbidine kybap gelýän özara peýdaly hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna we ösdürilmegine gönükdirilen başlangyçlary durmuşa geçirmek boýunça maksatnamalaýyn işleri amala aşyrýar. Türkmenistanyň abraýly halkara guramalary we düzümleri bilen deňhukukly hem-de uzakmöhletleýin esasda ýola goýýan gatnaşyklary hut şu maksatlara gönükdirilendir. Döwlet Baştutanymyz bu barada aýdyp, degişli resminama gol çekdi we ýurdumyzyň Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasyna Başlyklyk etmeginiň ýokary derejesini üpjün etmek babatda zerur çäreleri görmegi tabşyrdy. Soňra wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy Türkmenistanyň Araly halas etmegiň Halkara gaznasynda 2017-2019-njy ýyllarda başlyklyk etmegi bilen baglanyşykly meseleler hakynda hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiziň ekologiýa meselelerine aýratyn ähmiýet berilýän möhüm sebit hem-de ählumumy meseleleriň netijeli çözgüdi boýunça başlangyçlary aýratyn ähmiýete eýedir. BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlislerinde, beýleki iri maslahatlarda, şol sanda 2012-nji ýylda Braziliýanyň Rio-de- Žaneýro şäherinde geçirilen ýokary derejedäki “Rio+20” Bütindünýä duşuşygynda, Ýaponiýanyň Sendaý şäherinde geçirilen BMG-niň tebigy betbagtçylygyň howpuny peseltmek baradaky III Bütindünýä maslahatynda we 2015-nji ýylda Koreýa Respublikasynyň Tegu şäherinde guralan VII Bütindünýä suw forumynda döwlet Baştutanymyz örän wajyp ähmiýetli teklipleri öňe sürdi. Bu ýerde Aral deňzini halas etmek bilen baglanyşykly meseleler hakyndaky başlangyçlary aýratyn bellemeli. Ýurdumyzda hem-de tutuş sebitde ekologiýa howpsuzlygynyň üpjün edilmegine, bu ugurda netijeli gatnaşyklaryň berkidilmegine gönükdirilen öňdengörüjilikli we tebigaty goramak ähmiýetli syýasaty durmuşa geçirýän Türkmenistan Aral bilen baglanyşykly hem-de Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň howandarlygynda guralýan halkara maksatnamalaryna we çärelerine işjeň gatnaşýar. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň Araly halas etmegiň Halkara gaznasyna başlyklyk etmegi babatda guramaçylyk hem-de beýleki meseleler bilen baglanyşykly çözgütler boýunça Kararyň taslamasy döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlendi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, daşky gurşawy goramak, tebigy serişdeleri, şol sanda suw serişdelerini netijeli peýdalanmak, howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly töwekgelçilikleri azaltmak, täzeçil ekologiýa tehnologiýalaryny ornaşdyrmak we ýurdumyzda aýratyn üns berilýän ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça meseleleriň örän wajypdygyny belledi. Ykdysady we durmuş ulgamynda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmeler maksatnamasy adamlaryň durmuş derejesiniň abadançylygynyň möhüm şertini emele getirýän ekologiýa meseleleri bilen berk baglanyşyklydyr. Bu ulgamda giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine eýerýän Bitarap Türkmenistan anyk başlangyçlary öňe sürýär, iri taslamalary durmuşa geçirýär we sebit, ählumumy gün tertibine girizilen möhüm meseleleriň deňeçer çözgüdini işläp taýýarlamak boýunça anyk çäreleri görýär. Şunda, Aral deňzini halas etmek, onuň çäklerinde durmuş-ekologiýa ýagdaýyny sagdynlaşdyrmak meselelerine aýratyn üns berilýär. Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Araly halas etmek boýunça Halkara gaznasyna başlyklyk etmeginiň möhüm meseleleriniň üstünde durup geçip, degişli Karara gol çekdi hem-de wise-premýerler R.Meredowa we R.Bazarowa bu ugurda zerur çäreleri geçirmek barada anyk görkezmeleri berdi. Ministrler Kabinetiniň mejlisinde şeýle hem döwlet durmuşynyň käbir beýleki meselelerine garaldy, olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisi tamamlap, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny we uly üstünlikleri, ýurdumyzyň ähli halkyna bolsa bagt we mundan beýläk-de gülläp ösüş arzuw etdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

Aşgabat, 9-njy dekabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň 11 aýynda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri jemlenildi, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň milli maksatnamalarynyň berjaý edilişi seljerildi, döwlet durmuşyna degişli birnäçe möhüm meselelere garaldy we ýakyn geljek üçin öňde durýan wezipeler kesgitlendi. Mejlise milli parlamentiň ýolbaşçylary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, gazetleriň we žurnallaryň redaktorlary çagyryldy. Onuň dowamynda wise-premýerleriň, birnäçe ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň hasabatlary diňlenildi. Olaryň işleriniň netijelerine anyk baha berildi hem-de guramaçylyk meselelerine garaldy. Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Hojamämmedowa söz berdi. Wise-premýer ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň şu ýylyň on bir aýyndaky makroykdysady görkezijileri, milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşini üpjün etmek maksady bilen görülýän çäreler barada hasabat berdi. Hasabat döwründe jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,2 göterime deň boldy, şol sanda ösüş depgini senagat pudagynda 1,1 göterim, gurluşykda 4,4 göterim, ulag we aragatnaşyk pudagynda 10,4 göterim, söwdada 14,2 göterim, oba hojalygynda 12 göterim we hyzmatlar ulgamynda 9,7 göterim ýokarlandy. Ministrlikleriň we pudak edaralarynyň hasabat maglumatlaryna laýyklykda, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önüm 3,4 göterim artdy. Bölek satuw haryt dolanyşygynyň möçberi 16,9 göterim artdy. Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda aýlyk zähmet haky geçen ýylyň degişli döwrüne görä, 9,4 göterim ýokarlandy. Wise-premýer Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi barada hasabat berip, 2016-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda onuň girdeji böleginiň 13,7 milliard manada, çykdajy böleginiň bolsa 15,1 milliard manada deň bolandygyny belledi. Býujetden maliýeleşdirilýän hem-de hojalyk hasaplaşygyndaky döwlet kärhanalarynda zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talyp haklary öz wagtynda maliýeleşdirildi. Häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli sebitlerinde önümçilik we durmuş-medeni maksatly desgalar gurulýar. Hasabat döwründe maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen düýpli maýa goýumlarynyň möçberi 48,4 milliard manada deň boldy we geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda, 0,2 göterim artdy. Şu ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynyň jemleri boýunça rejelenen görnüşdäki Oba milli maksatnamasynyň çäklerinde ýurdumyz boýunça durmuş maksatly binalaryň 51-siniň, 3,9 müň kilometrden gowrak inženerçilik ulgamlarynyň, 1 million inedördül metrden gowrak ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy tamamlandy. Şunuň bilen birlikde, 27 suw hem-de lagym arassalaýjy desganyň, 59 durmuş maksatly binanyň we desganyň, 808,2 müň inedördül metrden gowrak ýaşaýyş jaýlarynyň, inženerçilik ulgamlarynyň hem-de desgalarynyň gurluşyk işleri alnyp barylýar. Jemi 2,2 milliard manat möçberde düýpli maýa goýumlary özleşdirildi. Welaýatlaryň senagat pudagyny ösdürmegiň esasy ugurlaryna laýyklykda, binalary we desgalary gurmak boýunça işleriň barşy barada hem habar berildi. Häzirki wagtda binalaryň we desgalaryň 209-synyň gurluşygy tamamlandy hem-de olaryň 111-sinde gurluşyk işleri dowam edýär. Döwrebap önümçilikleriň işe girizilmegi bilen içerki bazarda haryt bolçulygy üpjün edildi hem-de täze iş orunlary döredildi. Soňra Merkezi bankyň müdiriýetiniň başlygy M.Annadurdyýew ýurdumyzyň milli bank ulgamyny kämilleşdirmegiň çäklerinde durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiz B.Hojamämmedowyň gözegçiligindäki edaralaryň işine nägilelik bildirip, degişli ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, döwlet we paýdarlar-täjirçilik banklarynyň alyp barýan işleriniň netijeliliginiň ýokarlandyrylmagynyň zerurdygyna ünsi çekdi. Bellenilişi ýaly, ykdysady ulgama degişli guramalaryň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, Oba milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilmeginiň barşyna gözegçiligi güýçlendirmek möhümdir. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz wezipe borçlaryny göwnejaý ýerine ýetirmän, gözegçilik edýän düzümleriniň işini talabalaýyk ýola goýmandyklary üçin wise-premýer B.Hojamämmedowa, Baş döwlet salgyt gullugynyň başlygy S.Gündogdyýewe, ykdysadyýet we ösüş ministri B.Bazarowa hem-de maliýe ministri M.Muhammedowa berk käýinç, Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň baş direktory A.Amanmedowa käýinç yglan etdi. Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygynyň orunbasary L.Amanniýazowanyň pensiýa çykmagy sebäpli, ony eýeleýän wezipesinden boşadyp, bu wezipä G.Annanyýazowany belledi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary R.Bazarow gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň on bir aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat bermek bilen, tutuşlygyna alnanda, obasenagat toplumynda öndürilen önümleriň, ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň möçberiniň ösüş depgininiň 103,8 göterime barabar bolandygyny belledi. Oba we suw hojalyk ministrligi boýunça ösüş depgini 5,5 göterime, Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komiteti boýunça -- 14,3 göterime, Azyk senagaty döwlet birleşigi boýunça -- 0,4 göterime, “Türkmen atlary” döwlet birleşigi boýunça -- 25,5 göterime deň boldy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, unuň öndürilişinde 5,4 göterim, unaş önümleriniň öndürilişinde 3,8 göterim, etiň we süýdüň öndürilişinde 1,3 göterim, ýumurtganyň öndürilişinde 4,8 göterim, gök önümleri öndürmekde 8,6 göterim, bakja önümlerini öndürmekde 16,4 göterim, miwe hem-de ir-iýmişleriň öndürilişinde 1,6 göterim ösüş depgini gazanyldy. Obasenagat toplumynyň edaralarynda maýa goýumlaryny özleşdirmek baradaky meýilnama 131,6 göterim ýerine ýetirildi. Wise-premýer möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat bermek bilen, häzirki döwürde sebitlerde ak ekinlere ideg işleriniň alnyp barylýandygyny, şol sanda gögeriş gazanylan ýerlerde mineral dökünler bilen iýmitlendirilýändigini, haşal otlara garşy göreşiň alnyp barylýandygyny habar berdi. Şunuň bilen birlikde, gowaça meýdanlarynda galan hasyly ýygnamak, döwlete tabşyrylan hasyl üçin pagtaçylar bilen hasaplaşyklary geçirmek işleri alnyp barylýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere we obasenagat toplumynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, pagta ýygymy möwsümini geçirmek, oba hojalyk tehnikalarynyň ulanylyşy, azyk senagatynyň önümçilik kuwwatlyklarynyň peýdalanylyşy, dänelik ekinleriň hasyllylygyny artdyrmak babatda birnäçe düýpli belliklerini aýtdy. Döwlet Baştutanymyz ýyladyşhanalary hem-de oba hojalyk önümlerini gaýtadan işleýän kärhanalaryň gurluşygy, ýerleri tekizlemek, ekerançylygyň medeniýetini ýokarlandyrmak, ylmy taýdan esaslandyrylan ekin dolanyşygyny ornaşdyrmak boýunça işleriň depginini çaltlandyrmagy talap etdi. Soňra Türkmenistanyň Baş prokurory A.Hallyýew bugdaý oragy we pagta ýygymy möwsüminde alnyp barlan işlere geçirilen seljerme işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. Geçirilen seljerme işleriniň netijesinde birnäçe kemçilikler ýüze çykaryldy. Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Ç.Gylyjow oba hojalyk ulgamynda geçirilen barlaglaryň netijeleri hem-de ýüze çykarylan kemçilikler we maýa goýum maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişi barada hasabat berdi. Şeýle hem nebitgaz ulgamynyň edaralarynyň, senagat, gurluşyk we energetika toplumlarynyň, ulag-aragatnaşyk ulgamynyň işine geçirilen seljerme işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. Geçirilen barlaglaryň netijesinde agzalan pudaklaryň işinde birnäçe kemçilikleriň bardygy ýüze çykaryldy. Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary R.Bazarowa, oba we suw hojalygy ministri N.Sapardurdyýewe, Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komitetiniň başlygy M.Annabaýewe hem-de Azyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygy K.Kulyýewe berk käýinç yglan edip, degişli resminamalara gol çekdi. Soňra Ahal welaýatynyň häkimi E.Orazgeldiýewe söz berildi. Häkim häzirki döwürde welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda işleriň ýagdaýy, Oba milli maksatnamasyny amala aşyrmagyň çäklerinde ozal berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatyň etraplarynda önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak, oba hojalyk tehnikalaryny netijeli peýdalanmak, ýerleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmak boýunça alnyp barylýan işleriň gowşak guralandygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz welaýatyň obasenagat pudagynda birnäçe kemçilikleriň bardygyny belläp, welaýatyň häkimi E.Orazgeldiýewe we onuň oba hojalygy boýunça orunbasary T.Atahallyýewe berk käýinç yglan etdi. Mundan başga-da, gulluk borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin Ahal welaýatynyň prokurory A.Garajaýew eýeleýän wezipesinden boşadyldy. Soňra Balkan welaýatynyň häkimi D.Durdyýew welaýatyň obasenagat pudagynda alnyp barylýan işler hem-de Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Döwlet Baştutanymyz welaýatyň çäklerinde oba hojalygyny ösdürmek, etraplarda ýerlerden we suwdan netijeli peýdalanmak, oba hojalyk pudagynyň düşewüntliligini ýokarlandyrmak boýunça alnyp barylýan işleriň döwrüň talabyna laýyk gelmeýändigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wezipe borçlaryny göwnejaý ýerine ýetirmän, welaýatda işleri talabalaýyk ýola goýmandygy üçin häkim D.Durdyýewe we onuň oba hojalygy boýunça orunbasary D.Ataýewe hem-de welaýatda alnyp barylýan işlere gözegçiligi gowşadandygy üçin welaýatyň prokurory E.Garamanowa berk käýinç yglan etdi we degişli Buýruklara gol çekdi. Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň dowamynda Daşoguz welaýatynyň häkimi O.Gurbannazarow häzirki döwürde ýurdumyzyň demirgazyk sebitinde alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri, şeýle hem şu ýylyň 11 aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Döwlet Baştutanymyz Daşoguz welaýatynyň oba hojalyk pudagyny ösdürmäge çemeleşmäniň könelendigini aýdyp, pudakda alnyp barylýan işleriň sazlaşykly ýola goýulmagynyň möhümdigini aýratyn belledi hem-de häkim O.Gurbannazarowa, onuň oba hojalygy boýunça orunbasary M.Gurbanowa welaýatyň prokurory M.Atageldiýewe berk käýinç yglan etdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi Lebap welaýatynyň häkimi Ç.Çarlyýewiň hasabaty bilen dowam etdi, ol sebitde işleriň ýagdaýy, oba hojalyk önümçilik kuwwatlyklarynyň ýokarlandyrylmagy ugrunda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiz Lebap welaýatynyň oba hojalyk pudagynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýyna ünsi çekip, degişli düzümleriň işleriniň gowşak utgaşdyrylmagy zerarly bu ugurda geçirilýän işleriň netije bermeýändigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz häkim Ç.Çarlyýewe, häkimiň oba hojalygy boýunça orunbasary D.Setdarowa, şeýle hem welaýatyň prokurory Ş.Garaýewe berk käýinç yglan etdi. Soňra çykyş eden Mary welaýatynyň häkimi B.Annagurbanow ekerançylyk meýdanlarynda işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, welaýatyň etraplarynyň oba hojalygy düzümlerinde önümçiligi ýokarlandyrmak, ýerleriň hasyllylygyny artdyrmak, suwy tygşytly ulanmak boýunça görülýän çäreleriň netijeliligini artdyrmak babatda alnyp barylýan işleriň guramaçylyk derejesiniň pesdigine ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz häkim B.Annagurbanowa, onuň oba hojalygy boýunça orunbasary J.Annaýewe, şeýle hem welaýatyň prokurory A.Gulyýewe berk käýinç yglan edip, degişli Buýruklara gol çekdi. Soňra hormatly Prezidentimiz wise-premýer R.Bazarowa ýer kadastryny düzmek barada ozal berlen tabşyryk boýunça işleri çaltlandyrmagy tabşyrdy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz welaýatlar boýunça jogapkär edilip bellenen wise-premýerlerden, welaýatlaryň häkimlerinden, Ýokary gözegçilik edarasynyň we Baş prokuraturanyň ýolbaşçylaryndan ybarat düzümde topar döretmek hakyndaky degişli resminama gol çekdi. Topar oba hojalygynda ýol berlen kemçilikler üçin günäkär ýolbaşçylary ýüze çykarar, şeýle ýolbaşçylara çäre görmek ýa-da olary eýeleýän wezipesinden boşatmak hakyndaky teklipleri bererler diýip, hormatly Prezidentimiz wise-premýere 17-nji dekabra çenli bu ugurda ýerine ýetirilen işler baradaky hasabaty taýýarlamagy tabşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ý.Kakaýew şu ýylyň 11 aýynda gözegçilik edýän pudaklarynda alnyp barylan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Nebiti we gaz kondensatyny, tebigy hem-de ugurdaş gazy gazyp almak ulgamynda ýangyç çig malyny gaýtadan işlemek, awtomobil benzinini, dizel ýangyjyny, polipropilen, çalgy ýaglaryny, beýleki nebit önümlerini we suwuklandyrylan gazy öndürmek, guýulary burawlamak ulgamynda gazanylan görkezijiler barada habar aýdyldy. Nebitgaz toplumynyň kärhanalary tarapyndan maýa goýumlaryny özleşdirmek boýunça meýilnamanyň 154,5 göterim ýerine ýetirilendigi bellenildi. Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygy bellenen tertibe laýyklykda alnyp barylýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýangyç-energetika toplumyndaky işleriň ýagdaýyna nägilelik bildirip, “Türkmengaz”, “Türkmennebit” we “Türkmennebitgazgurluşyk” döwlet konsernleriniň, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň işleri babatda wise-premýer Ý.Kakaýewe birnäçe düýpli belliklerini aýtdy. Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunsabary Ý.Kakaýewe, “Türkmengaz”, “Türkmennebit” hem-de “Türkmennebitgazgurluşyk” döwlet konsernleriniň ýolbaşçylary A.Begliýewe, T.Begjanowa we M.Meredowa, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory B.Alymowa berk käýinç yglan etdi. Döwlet Baştutanymyz degişli resminamalara gol çekip, ýolbaşçylara ýüze çykarylan kemçilikleri gyssagly düzetmegi tabşyrdy. 2016-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda ulag we aragatnaşyk ulgamlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Satlykow hasabat berdi. Wise-premýeriň aýdyşy ýaly, umuman, ulag-aragatnaşyk toplumynda hasabat döwründe işleri we hyzmatlary ýerine ýetirmek baradaky meýilnama 109,8 göterim ýerine ýetirildi. Şunda, ösüş depgini 101,3 göterime deň boldy. Demir ýol ulaglary ministrligi boýunça ýerine ýetirilmeli işleriň meýilnamasy 115 göterim boldy. Awtomobil ulaglary ministrligi boýunça hasabat döwründe hyzmatlary ýerine ýetirmek işleriniň ösüş depgini 100,3 göterime barabar boldy. Bu görkeziji ýük daşamakda 102,2 göterime, ýolagçy gatnatmakda bolsa 101,3 göterime deň boldy. Aragatnaşyk ministrligi boýunça şu ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň ösüş depgini 109,9 göterime barabar boldy. Hasabat döwründe ýurdumyzyň ilatynyň aragatnaşyk hyzmatyna bolan isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen, telefon nokatlarynyň 452 müňüsi oturdylyp, bu baradaky meýilnama 191 göterim ýerine ýetirildi. “Türkmenhowaýollary” döwlet milli gullugy boýunça hasabat döwründe awia hyzmatlaryny ýerine ýetirmek boýunça amala aşyrylan işleriň ösüş depgini 114,8 göterime deň boldy. Bu görkeziji ýük daşamakda 100 göterime, ýolagçy gatnatmakda 103,2 göterime barabar boldy. Deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugy boýunça şu ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň ösüş depgini 100,7 göterime deň boldy. Bu görkeziji ýük daşamakda 101,1 göterime, ýolagçy gatnatmakda 101,2 göterime barabar boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň ulag-aragatnaşyk ulgamynda toplumyň ähli düzümleriniň netijeliligini ýokarlandyrmak boýunça maksatnamalaýyn çäreleri görmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. Şeýle hem demir ýollary degişli derejede saklamak hem-de habardar ediji, aragatnaşyk enjamlaryny gurmak we olary döwrebaplaşdyrmak, elektrik energiýasy bilen üpjün etmek boýunça birnäçe tabşyryklar berildi. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ulag we aragatnaşyk pudaklarynda alnyp barylýan işleriň döwrüň talabyny ödemeýändigini aýdyp, onuň netijelerine nägilelik bildirdi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýer S.Satlykowa, demirýol ulaglary ministri B.Annameredowa, deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugynyň başlygy A.Gurdowa berk käýinç yglan edip, degişli Buýruklara gol çekdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Ereşow milli ykdysadyýetimiziň senagat ulgamynda, onuň düzümlerinde şu ýylyň on bir aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Türkmenistanyň Senagat ministrligi boýunça 2016-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň, önümleriň we hyzmatlaryň möçberleri baradaky meýilnama 111,5 göterim berjaý edildi. Dokma senagaty ministrligi boýunça şu ýylyň on bir aýynda önümçilik meýilnamasy 108,2 göterim ýerine ýetirilip, ösüş depgini 1,2 göterime barabar boldy. “Türkmenhaly” döwlet birleşigi boýunça hasabat döwründe jemi önümçilik meýilnamasy 109,0 göterime deň bolup, onuň ösüş depgini geçen ýylyň degişli döwründäkiden 4,6 göterim ýokary boldy. “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň kärhanalary boýunça şu ýylyň on bir aýynda ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 108,5 göterim, önümçiligiň ösüşi bolsa 15 göterimden gowrak boldy. Balyk hojalygy döwlet komiteti boýunça önümçilik görkezijileriniň umumy ösüş depgini 22,6 göterime, şol sanda balyk awlamagyň ösüşi bolsa 23,7 göterime barabar boldy. Hormatly Prezidentimiz senagat toplumyny ösdürmegiň öňünde durýan möhüm wezipelere ünsi çekip, senagat ulgamynyň önümçilik kuwwatlyklarynyň yzygiderli artdyrylmagynyň, öňdebaryjy tehnologiýalaryň, dolandyryşyň täzeçil usullarynyň ornaşdyrylmagynyň möhümdigini belledi. Içerki sarp edijileriň isleglerini, dünýä bazarynyň ýagdaýyny nazara almak bilen, işleriň üýtgedilip guralmagy pudagyň işiniň netijeliligine oňyn täsir edýär. Döwlet Baştutanymyz içerki bazaryň özümizde öndürilen hem-de daşary ýurtlardan getirilýänlerden pes bolmadyk ýokary hilli harytlar bilen üpjün edilmeginiň, eksport önümçiliginiň we daşarky bazarda bäsdeşlige ukyply harytlaryň möçberleriniň ýokarlandyrylmagynyň toplumyň ileri tutulýan maksatlary bolup durýandygyny belläp, işiň depginini ýokarlandyrmak hem-de ýurdumyzyň senagat pudaklaryny mundan beýläk-de sazlaşykly ösdürmek boýunça zerur işleri geçirmegi tabşyrdy. Hormatly Prezidentimiz bu ulgamda bar bolan önümçilik mümkinçilikleriniň doly derejede işe girizilmeýändigini aýdyp, bu ugurda durmuşa geçirilýän çäreleriň netijelerine nägilelik bildirdi. Döwlet Baştutanymyz wezipe borçlaryny göwnejaý berjaý etmänligi üçin wise-premýer B.Ereşowa, senagat ministri D.Nursähedowa, dokma senagaty ministri T.Gurbanmämmedowa berk käýinç, şeýle hem “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň başlygy M.Aýdogdyýewe, Döwlet balyk hojalygy komitetiniň başlygy T.Paşiýewe, “Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň başlygy O.Işangulyýewa käýinç yglan etdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň we Ministrler Kabinetiniň iş dolandyryjysy Ş.Durdylyýew şu ýylyň 11 aýynda gözegçilik edýän düzümlerinde ýerine ýetirilen işleriň jemleri hem-de türkmen paýtagtyny abadanlaşdyrmak boýunça durmuşa geçirilen iri möçberli çäreler barada hasabat berdi. 2016-njy ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 100,9 göterim berjaý edilip, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, ösüş depgini 109,3 göterime deň boldy. Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça işleriň bellenilen meýilnamasy 120,7 göterim ýerine ýetirilip, 2015-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynyň görkezijileri bilen deňeşdirilende, ösüş depgini 101,3 göterime ýetirildi. Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň düzüm bölekleriniň öndüren önümleriniň, ýerine ýetiren işleriniň we hyzmatlarynyň umumy möçberi meýilnamanyň 122,3 göterimine deň bolup, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, ösüş depgini 112,1 göterimden ybarat boldy. Elektrik energiýasynyň öndürilişiniň ösüş depgini 2015-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende105,97 göterime, elektrik energiýasyny eksport etmek 117,7 göterime barabar boldy. Türkmenistanyň Jemagat hojalygy ministrligi boýunça öndürilen önümleriň, ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň umumy möçberi meýilnamanyň 111,5 göterimine deň bolup, şunda ösüş depgini 111,3 göterime ýetirildi. “Türkmenawtoýollary” döwlet konserni boýunça meýilnama 100,6 göterim ýerine ýetirilip, geçen ýylyň on bir aýy bilen deňeşdirilende 102,1 göterim derejede ösüş gazanyldy. Aşgabady abadanlaşdyrmak boýunça amala aşyrylan işler barada hem hasabat berildi. Döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklaryna laýyklykda, ähli degişli düzümler herekete girizilip, häzirkizaman şäher gurşawyny kemala getirmek, paýtagtymyzyň binagärlik we bezeg keşbini gowulandyrmak, aşgabatlylaryň ýaşamagy üçin aňrybaş amatly şertleri döretmek boýunça bilelikdäki işler dowam edýär. Döwlet Baştutanymyz wise-premýer Ş.Durdylyýewe gözegçilik edýän ähli düzümleriniň işine berk gözegçilik etmegiň zerurdygyna, olaryň geljekde hem ähli meýilnamalar boýunça kesgitlenilen iş möçberlerini doly derejede ýerine ýetirmelidiklerine ünsi çekip, gurluşyk, energetika pudaklarynda hem-de jemagat hojalygy ulgamynda işleriň ýagdaýynyň gowulandyrylmalydygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Prezidenti Buýruklara gol çekip, wezipe borçlaryny göwnejaý berjaý etmänligi üçin gurluşyk we binagärlik ministri Ç.Ataýewe, energetika ministri D.Rejepowa käýinç yglan etdi. Aşgabat şäheriniň häkimi M.Abilowa şäherde işleri talabalaýyk ýola goýmandygy üçin berk käýinç yglan edildi. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň gurluşyk toplumynyň ähli ýolbaşçylaryna we Aşgabat şäheriniň häkimine ýüzlenip, ýurdumyzyň baş şäherini abadanlaşdyrmak we toplumlaýyn ösdürmek meselelerine ilkinji derejeli üns bermegi tabşyrdy, paýtagtymyz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe amala aşyrylýan ägirt uly ösgertmeleriň nyşany bolmalydyr. Aşgabatda bina edilýän desgalarda alnyp barylýan gurluşyk işleriniň öz möhletlerinde tamamlanmagyny hem-de hil kadalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmekden başga-da ýaşaýyş toplumlarynyň arassaçylyk- keselleriň öňüni alyş çäreleriniň, türkmen paýtagtynyň köçeleriniň arassaçylygyny hem-de bagy-bossanlyga büremek işleriniň ýerine ýetirilmegi boýunça degişli çäreleriň geçirilmeginiň zerurdygyna üns çekildi. Öňde boljak Täze ýyl dabaralaryna öz wagtynda taýýarlyk görmegiň möhümdigine aýratyn üns berildi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew söwda toplumynda şu ýylyň 11 aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Şu ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça söwda dolanyşygynyň umumy möçberi 3,9 milliard manatdan gowrak boldy. Munuň özi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 5,3 göterim artandygyny alamatlandyrýar. Şunda, balans peýdanyň umumy möçberi 547,4 million manada deň bolup, onuň ösüş depgini 0,4 göterime barabar boldy. Munuň özi geçen ýylyň degişli döwründäkiden 9,62 göterim ýokarydyr. Ministrligiň kärhanalary tarapyndan özleşdirilen maýa goýumlaryň möçberi 225,2 million manat boldy. Döwlet haryt-çig mal biržasynda hasabat döwründe 224 birža söwdalary geçirilip, umumy bahasy 20,8 milliard manat bolan 14 müňden gowrak şertnama hasaba alyndy. Eksport we import boýunça şertnamalaryň umumy möçberi 12,3 milliard manada deň boldy. Şunlukda, gurluşyk şertnamalarynyň bahasy 4,7 milliard manatdan gowrak boldy. Hasabat döwründe 51,3 million manat maýa goýum serişdeleri özleşdirildi. Söwda-senagat edarasy boýunça şu ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň mukdary 17,3 million manada deň boldy. Hasabat döwründe sergileriň 22-si we 26 maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça 560,80 million manatlyk senagat önümleri öndürildi. Onuň ösüş möçberleri 32,6 göterime deň boldy. 994,8 million manatlyk oba hojalyk we azyk önümleri öndürildi. Ol 36,5 göterim ýokarlandy. Umumy bahasy 5,3 milliard manatlyk gurluşyk-gurnama işleri ýerine ýetirildi. Onuň ösüşi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 3,1 göterime deň boldy. Söwda haryt dolanyşygynyň möçberi 9,5 milliard manada deň boldy. Onuň ösüşi 2,8 göterime barabardyr. Hyzmatlar ulgamynda 798,9 million manatlyk iş ýerine ýetirilip, onuň ösüşi 3,1 göterime deň boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Täze ýyl baýramçylygyna taýýarlyk bilen baglanyşykly söwda toplumynyň öňünde durýan wezipelere ünsi çekip, wise-premýere bazarlaryň, söwda merkezleriniň we ýurdumyzyň dükanlarynyň ýokary hilli azyk önümleri hem-de senagat harytlary bilen üpjünçiliginiň hemişe gözegçilikde saklanmalydygyny tabşyrdy. Sarp ediş bazarynyň isleglerini doly kanagatlandyrmak, ilatymyzy häzirki döwrüň talabyna laýyk gelýän zerur hyzmatlaryň ähli görnüşleri bilen üpjün etmek boýunça zerur çäreler görülmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz degişli tabşyryklary berdi. Hormatly Prezidentimiz daşary ykdysady gatnaşyklary ösdürmek, ýurdumyzyň eksport ugruny ýokarlandyrmak, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň hiline berk gözegçiligi ýola goýmak, senagat we söwda ulgamynyň işiniň göni hem-de durnukly baglanyşygyny alyp barmak, sazlaşykly we deňeçer önümçilik-täjirçilik ulgamyny emele getirmek boýunça öňde durýan wezipeleri kesgitledi. Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy A.Nurberdiýewa milli parlamentiň şu ýylyň on bir aýynda alyp baran işleri barada habar berdi. Şu geçen döwürde milli parlamentiň alty maslahaty geçirilip, olarda kanunlaryň 85-si hem-de Türkmenistanyň Mejlisiniň kararlarynyň 86-sy kabul edildi, halkara ylalaşyklarynyň birnäçesi tassyklanyldy. Ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklarynyň okgunly ösmegini kanunçylyk taýdan üpjün etmäge gönükdirilen kanunlaryň taslamalaryny taýýarlamak işi dowam edýär. Mejlisiň deputatlary halkara çäreleriniň we okuw maslahatlarynyň 49-syna gatnaşdylar, kanunçykaryjylyk ulgamynda halkara tejribesini öwrenmek üçin olar daşary ýurtlara iş saparlaryna ugradyldy. Ýylyň başyndan bäri halkara guramalaryň wekilleri bilen duşuşyklaryň 57-si geçirildi. Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatdaky düzümleýin edaralary bilen hyzmatdaşlyk dowam etdirilýär. Deputatlar Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň rejelenen görnüşiniň maddalarynyň, ýurdumyzyň halkara başlangyçlarynyň hem-de durmuşa geçirilýän döwlet maksatnamalarynyň many-mazmunyny we ähmiýetini düşündirmek boýunça giň gerimli işleri alyp barýarlar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow habary diňläp, durmuş-ykdysady özgertmeleri ilerletmek hem-de kadalaşdyryjy-hukuknamalaryny işläp taýýarlamak we halkara gatnaşyklarynyň kanunçylyk binýadyny pugtalandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Mejlisiniň milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça alyp barýan işini işjeňleşdirmegiň möhümdigini aýtdy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Bitarap Türkmenistanyň ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn görnüşde netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen daşary syýasat strategiýasyny durmuşa geçirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Döwlet Baştutanymyzyň şu ýylyň dowamynda daşary ýurtlara bolan saparlary hem-de olaryň çäklerinde geçirilen ýokary derejedäki gepleşikler we duşuşyklar daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen däp bolan netijeli we dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmagyň hem-de giňeltmegiň ýolunda möhüm ädim boldy. Hasabat döwründe Türkmenistana Daşary işler ministrligi arkaly daşary ýurt wekiliýetleriniň 406-sy geldi. Şol döwürde daşary ýurtlara biziň ýurdumyzyň wekiliýetleriniň 916-sy ugradyldy. Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen bilelikde guralan maslahatlaryň, okuw maslahatlarynyň, duşuşyklaryň we beýleki çäreleriň 178-si geçirildi. Şeýle hem Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlygynyň kadalaşdyryjy-hukuk binýadynyň üstüniň 136 resminama bilen ýetirilendigi barada habar berildi. Bellenilişi ýaly, häzirki döwürde ýurdumyz dünýäniň 142 döwleti bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýdy. Şunuň bilen birlikde, Türkmenistan abraýly sebit we halkara guramalary hem-de düzümleri bilen köpugurly gatnaşyklary işjeň ösdürýär. Yzygiderli geçirilýän daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky geňeşmeler ýurdumyzyň we dünýäniň beýleki döwletleriniň arasynda oňyn gatnaşyklary hemmetaraplaýyn ösdürmäge gönükdirilendir. Hasabat döwründe bu ugurda resmi duşuşyklaryň 29-sy geçirildi. Şeýle hem hökümetara toparlarynyň mejlisleriniň 16-sy geçirildi. Olaryň işi ikitaraplaýyn söwda-ykdysady we ynsanperwer-medeni gatnaşyklary ösdürmäge ýardam edýär. Döwlet Baştutanymyz Daşary işler ministrliginiň hem-de ýurdumyzyň diplomatlarynyň öňünde durýan esasy wezipelere ünsi çekip, sebit we dünýä möçberinde netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň, ählumumy parahatçylygyň, howpsuzlygyň, abadançylygyň we ösüşiň bähbidine özara bähbitli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň daşary syýasatynyň esasy ugurlary bolup durýandygyny nygtady. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýörelgeleriň hem-de garaýyşlaryň Türkmenistanyň 2013-2017-nji ýyllar üçin daşary syýasat ugrunyň konsepsiýasynda öz beýanyny tapandygyny belläp, ýurdumyzyň dünýä bileleşiginiň häzirki döwrüň wajyp meseleleriniň sazlaşykly çözgütlerini işläp taýýarlamak baradaky tagallalaryna işjeň gatnaşmaga meýillidigini tassyklady. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz wise-premýere, daşary işler ministrine geljekki döwür üçin şeýle konsepsiýany işläp taýýarlamagy tabşyrdy. Munuň özi daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen uzakmöhletleýin esasda oňyn gatnaşyklary ösdürmäge ýardam eder. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Mämmedowa gözegçilik edýän düzümlerinde şu ýylyň on bir aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynyň çäklerinde, milli medeni mirasymyzy, sungatymyzy, tükmen halkynyň gadymy we şöhratly däp-dessurlaryny giňden wagyz etmäge hem-de ony çuňňur öwrenmäge gönükdirilen dürli çäreler guraldy. Şeýle çäreler ýurdumyzyň edara- kärhanalarynda, medeniýet merkezlerinde geçirildi we Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalarynda guraldy. Ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň medeniýet hem-de sungat işgärleriniň gatnaşmagynda Daşoguz şäheriniň 2016-njy ýylda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň medeni paýtagty diýlip yglan edilmegi mynasybetli birnäçe çäreler ýaýbaňlandyryldy. Hasabat döwründe ýurdumyzda birnäçe dostlukly döwletleriň, daşary ýurtlarda bolsa Türkmenistanyň Medeniýet günleri geçirildi. Şeýle hem wise-premýer teatrlaryň, muzeýleriň, kitaphanalaryň we beýleki medeni ojaklaryň işini kämilleşdirmek boýunça ýaýbaňlandyrylan işleriň dowam edýändigini belledi. Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda, merkezi kitaphanalarda, Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky kitaphanalarda bir bitewi elektron ulgamy ornaşdyryldy. Şu ýylda ýurdumyzyň muzeýlerine gelýänleriň sany artdy. Teatrlaryň artistleri Täjigistanda, Belarusda, Moskwada, Kazanda we Russiýa Federasiýasynyň Astrahan şäherinde geçirilen teatr festiwallaryna gatnaşdylar. Ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işi häzirki günüň talaplaryna laýyk derejede kämilleşdirilýär. Hasabat döwründe Türkmen döwlet neşirýat gullugy meýilnamany 138,4 göterim ýerine ýetirdi. “Galkynyş” kitap merkezi ýurdumyzyň kitaphanalaryny 45 görnüşli kitap önümleri bilen üpjün etdi. Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti tarapyndan radio we teleýaýlymlara berilýän gepleşikleriň ýokary hilini üpjün etmek boýunça maksatnamalaýyn çäreler durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmeleri we gazanylýan üstünlikleri giňden wagyz etmek boýunça tele we radioýaýlymlarda netijeli işler alnyp barylýar. Şu ýylyň başyndan bäri syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň maliýe-hojalyk işinden gazanylan girdejiniň umumy möçberi 39 million manatdan gowrak boldy. Şu döwürde 107,5 müň syýahatça hyzmat edildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Medeniýet ulgamynda amala aşyrylýan ähli halkara çäreleri halklaryň arasynda dostluk köprüleriniň gurulmagyna, dünýä medeniýetine çuňňur aralaşylmagyna, şeýle hem milletiň bahasyz baýlygyny dünýä giňişliginde giňden wagyz etmäge ýardam bermelidir we olaryň ýokary guramaçylyk derejesi üpjün edilmelidir diýip nygtady. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew gözegçilik edýän ulgamlarynda şu ýylyň on bir aýynda ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi. Wise-premýer ýurdumyzyň bilim ulgamynyň okgunly ösüşini häsiýetlendirýän netijeler hem-de onuň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak we döwrebaplaşdyrmak boýunça geçirilen işler barada hasabat berip, hasabat döwründe 9540 orunlyk orta mekdepleriň, 2970 orunlyk çagalar baglarynyň, 3 müň orunlyk Türkmenistanyň Oguzhan adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň, 300 orunlyk çagalar sagaldyş we dynç alyş merkeziniň ulanmaga berlendigini aýtdy. Ders we taslama bäsleşiklerinde ýeňiji bolan ýurdumyzyň zehinli mekdep okuwçylary halkara bäsleşiklerine gatnaşyp, jemi 77 medala, talyplar bolsa 24 medala mynasyp boldular. Orta mekdepleriň okuwçylary, ýokary okuw mekdepleriniň hem-de ýörite okuw mekdepleriniň talyplary halkara Internet bäsleşiklerinde 344 baýrakly orunlary we degişli diplomlary eýelemegi başardylar. Hasabat döwründe okuw kitaplarynyň we gollanmalarynyň golýazmalarynyň 318-si taýýarlanyldy we çapa iberildi, olardan 190-sy neşir edildi. Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmegiň çäklerinde ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary tarapyndan ýörite gepleşik we sport sözlükleri taýýarlanyldy. 9-10-njy noýabrda Aşgabatda “Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe” atly halkara serginiň we ylmy maslahatyň guramaçylykly geçirilendigi barada habar berildi. Oňa daşary ýurtly hyzmatdaşlar – degişli edaralaryň we düzümleriň, ylmy we işewür toparlaryň wekilleri giňden gatnaşdylar. Wise-premýer milli saglygy goraýyş ulgamynda geçirilen işleriň netijeleri barada hasabat berip, Döwlet meýletin saglygy goraýyş ätiýaçlandyrmasyndan gelip gowşan serişdeleriň möçberiniň 102 göterime, hojalyk hasaplaşygyndan we tölegli hyzmatlardan – 110 göterime, derman önümçiliginde bolsa 107 göterime barabar bolandygyny belledi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary sport ulgamyndaky işleriň ýagdaýy barada hasabat berip, içerki ýaryşlaryň 163-siniň hem-de köpçülikleýin sport çäreleriniň 85-siniň geçirilendigini habar berdi. Türkmen türgenleri halkara sport ýaryşlarynyň 132-sine gatnaşyp, jemi 581 medal (197 altyn, 182 kümüş we 202 bürünç) gazandylar. Munuň özi geçen ýylyň şu döwründäkisinden 236 medal köpdür. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilim we ylym, saglygy goraýyş we sport ýaly möhüm ulgamlarda kabul edilen maksatnamalara hem-de göz öňünde tutulan meýilnamalara laýyklykda, olary mundan beýläk-de kämilleşdirmek we ösdürmek, innowasion tehnologiýalary, bu ulgamda öňdebaryjy tejribäni iş ýüzünde ornaşdyrmagyň esasynda degişli düzümi toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak boýunça işleri dowam etmegi tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz sözüni dowam edip, XXI asyryň ylym asyrydygyny, halk hojalygynyň ähli pudaklarynyň ylmy taýdan esaslandyrylan ýörelgeleri esasynda ösdürilmeginiň wajypdygyny belledi hem-de TYA-nyň we ýokary okuw mekdepleriniň ýolbaşçylaryna bu babatda anyk görkezmeleri berdi. Döwlet Baştutanymyz hökümet agzalaryna, ministrlikleriň ýolbaşçylaryna we welaýatlaryň häkimlerine ýüzlenip, olaryň 13-nji dekabrda, sişenbe güni ýolbaşçylyk edýän pudaklary hem-de welaýatlary boýunça maslahatlary we ýygnaklary geçirmegi tabşyrdy. Bu maslahatlarda we ýygnaklarda 11 aýyň netijelerine jikme-jik seretmeli, ýol berlen her bir kemçiligi düýpli seljermeli hem-de olary gysga wagtyň içinde düzetmek üçin ähli zerur çäreleri görmeli diýip, hormatly Prezidentimiz belledi. Bu çäreleriň netijeliligi Ýokary gözegçilik edarasy we Baş prokuratura tarapyndan ýylyň jemleri boýunça bu ugurda edilen işleri düýpli seljermegi hem-de ýanwar aýynda 2016-njy ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçiriljek Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde bu barada hasabat bermegi bilen kesgitlener. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisinde berlen hasabatlary jemläp, nebitgaz toplumy bilen bagly bar bolan kemçiliklere garamazdan, ykdysadyýetimiziň pudaklarynda alnyp barylýan işleriň netijeleri boýunça ozalkysy ýaly ösüşiň ýokary depginleri saklanýar diýip belledi. Halk hojalygynyň ähli pudaklarynda diýen ýaly önümçiligiň möçberleriniň ösüşi on bir aýda bellenen tabşyryklaryň çäklerinde üpjün edildi. Zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň möçberleri hem köpeldi. Ýurdumyzda köp sanly önümçilik we durmuş maksatly täze desgalar gurlup, ulanmaga berildi. Daşary ýurtlara iberilýän önümleriň öndürilişini artdyrmak boýunça çäreleriň durmuşa geçirilmeginiň netijesinde, elektrik energiýasynyň beýleki döwletlere iberilýän möçberi 17,4 göterim artdy. Mineral dökünleriň iberilişi 2,6 esse, sementiň iberilişi 6,3 esse köpeldi. Ýüňüň, halylaryň, gök we miwe önümleriniň, ösümlik ýagynyň, bugdaýyň, pagta süýüminiň hem-de beýleki önümleriň iberilýän möçberi hem artdy. Daşary ýurtlardan döwletimize getirilýän çig mallaryň we materiallaryň möçberi 10 göterime golaý azaldy. Çig malyň, materiallaryň, azyk we azyk däl harytlaryň ýurdumyza getirilýän möçberiniň azalmagy, bu harytlaryň özümizde öndürilýän möçberlerini artdyrmaga ep-esli derejede täsir etdi. Daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek we ýurdumyzda öndürilýän önümleriň beýleki döwletlere iberilýän möçberlerini artdyrmak boýunça alnyp barylýan işleri önümleriň täze görnüşlerini çykarmagyň hasabyna dowam etmeli diýip, hormatly Prezidentimiz bu işde ýurdumyzda bar bolan uly mümkinçilikleriň, ätiýaçlyk serişdeleriniň göz öňünde tutulmalydygyny belledi. Şu ýylyň on bir aýynda gazanylan netijeler ykdysadyýetimizde bar bolan käbir kynçylyklara garamazdan, zähmetsöýer halkymyzyň ähli meseleleri üstünlikli çözjekdigini aýdyň görkezýär. Soňra döwlet Baştutanymyz Täze ýyla çenli az wagt galandygyny belläp, başy başlanan ähli işleriň şu ýyl üstünlikli tamamlanmalydygyny aýtdy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryna we ministrlere, aýratyn hem, B.Hojamämmedowa 2016-njy ýylyň netijelerine bagyşlanyp geçiriljek Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisine düýpli taýýarlyk görmegi tabşyrdy. Gazanylan netijeleri seljerip, ýol berlen kemçiliklere serediň! Haýsy ugurlarda alnyp barylýan işleri güýçlendirmegiň zerurdygyny kesgitläň we öz teklipleriňizi taýýarlaň diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. Bellenilişi ýaly, her bir ýolbaşçy öz baştutanlyk edýän pudaklaryndaky ýagdaýy berk gözegçilikde saklamalydyr. Kabul edilen meýilnamalaryň nähili ýerine ýetiriljekdigini, haýsy desgalaryň guruljakdygyny we haýsy möhletlerde ulanmaga beriljekdigini anyk bilmelidir. Geljek ýylda iş depginimizi has-da güýçlendirmek zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Bilermenler: «Dünýä ykdysadyýeti durnuksyz bolmagynda galýar – diýip, çaklaýarlar! Dünýä ykdysadyýeti haýal depginler bilen bolsa-da, ýöne ösmegini dowam edýär. Şeýle ýagdaýda dünýä ykdysadyýeti köp derejede töwekgelçiliklere bagly bolýar» diýip häsiýetlendirýärler. Şoňa görä-de, Ministrler Kabinetiniň ýanwar aýynda geçiriljek giňişleýin mejlisinde esasy mesele hökmünde, şu ýylyň jemlerine serediler. Şeýle hem, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylarynyň daşary ýurtlara iberilýän önümleriň möçberlerini artdyrmak boýunça alyp barýan işleri baradaky hasabatlary diňlener. Beýleki döwletlerden getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek boýunça olaryň geçirýän işlerine baha beriler. Ýurdumyzy senagat taýdan ösdürmek we elektron senagatyny döretmek bilen bagly amala aşyrylan işleriň ýagdaýyna garalar. Ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçiriljek giňişleýin mejlisde oba hojalyk we nebitgaz pudaklarynda özgertmeleri dowam etmek boýunça taýýarlanan resminamalaryň taslamalaryna hem serediler, V Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyk meselesi ara alnyp maslahatlaşylar. Täze ýylda ýurdumyzy häzirki ýaly ýokary depginler bilen ösdürmek wezipesiniň durýandygyny aýdyp, döwlet Baştutanymyz 2017-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň girdejiler we çykdajylar böleginiň hakyky ýagdaýlardan ugur alnyp, oýlanyşykly düzülendigini belledi. Şeýle hem, biziň ýeterlik möçberde serişdeleri bolan Durnuklaşdyryş gaznamyz, köp möçberde döwlet serişdelerimiz bar. Şoňa görä-de, öňküsi ýaly, geljek ýyl üçin kabul eden ähli ýaşaýyş-durmuş maksatnamalarymyzy doly ýerine ýetireris. Ýollary, ýaşaýyş jaýlaryny, mekdepleri we beýleki desgalary giň gerim bilen gurmagy dowam ederis. Ýurdumyzyň energetika, nebitgaz we senagat pudaklaryny, telekeçilik ulgamyny ösdüreris diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Biz bu işleriň ählisini mähriban halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagy üçin edýäris diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Umuman, ýaňy hem belläp geçişim ýaly, 2017-nji ýylda ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ähli ýolbaşçylarynyň öňünde örän uly wezipeler durýar. Bu wezipeleri abraý bilen ýerine ýetirmek her bir ýolbaşçynyň borjudyr! Biz näçe netijeli işlesek, köp işleri amala aşyrsak, mähriban halkymyz şonça-da gowy durmuşda ýaşar, berkarar Watanymyzyň abraýy has-da ýokarlanar diýip, hormatly Prezidentimiz belledi. Döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşýanlaryň hemmesini we olaryň üsti bilen ýurdumyzyň ähli halkyny 12-nji dekabrda bellenilýän Bitaraplyk baýramy bilen tüýs ýürekden gutlady. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hökümet agzalaryna we Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisine çagyrylan adamlaryň hemmesine ýüzlenip, biz jenaýat edendikleri üçin iş kesilen we eden etmişlerine ökünip, ak ýürekden toba gelen raýatlarymyzyň uly baýramlarymyzyň öňýanynda günäsini geçýäris diýip belledi. Nygtalyşy ýaly, beýik ata-babalarymyzyň rehimdarlyk we ynsanperwerlik ýörelgelerinden ugur alyp, olary jeza çekmekden boşatmak ýaly sahawatly çäreler yzygiderli geçirilýär. Şunuň bilen baglylykda, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň Sekretary, Goranmak ministri, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Raýatlyk we günä geçmek meseleleri boýunça teklipleri taýýarlamak baradaky toparyň başlygy Ý.Berdiýewe söz berildi. Ol toparyň geçiren işleri barada hasabat berdi hem-de döwlet Baştutanymyzyň garamagyna «Iş kesilenleriň Türkmenistanyň Milli baýramy – Bitaraplyk güni mynasybetli günäsini geçmek hakyndaky» Permanyň taslamasyny hödürledi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ata-babalarymyzyň asylly däplerine eýerip ýygnananlaryň el çarpyşmaray astynda, iş kesilen Türkmenistanyň 561 sany raýatynyň, şeýle hem daşary ýurt raýatlarynyň ýurdumyzyň Bitaraplygynyň 21 ýyllygy mynasybetli günäsini geçmek baradaky Permana gol çekdi. Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goranmak ministri Ý.Berdiýewe ýurdumyzyň hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary bilen bilelikde günäsi geçilen adamlaryň ählisini tussaglykdan boşadyp, olaryň ýakyn wagtda öz öýlerine, maşgala agzalarynyň arasyna barmagy üçin ähli zerur işleri geçirmegi tabşyrdy. Biz günä geçmek çäresini geçirmek bilen, eden etmişlerine ökünip, toba gelen adamlara öz günälerini halal zähmetleri bilen ýuwup, ýurdumyzyň ösüşine işjeň gatnaşmaklary üçin mümkinçilik döredýäris diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Döwlet Baştutanymyz welaýatlaryň, etraplaryň we şäherleriň häkimlerine, şeýle hem beýleki ýolbaşçylara ýüzlenip, günäsi geçilen adamlary iş bilen üpjün etmek boýunça zerur çäreleri görmegi tabşyrdy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow günäsi geçilen adamlara bolsa, yhlasly zähmet çekip, ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli işlere öz goşantlaryny goşmaklaryny, Watanymyza ak ýürekden hyzmat edip, halal zähmetiň hözirini görüp ýaşamaklaryny arzuw etdi. Biz ata-babalarymyzyň adamkärçilik, ynsanperwerlik we ýagşylyk etmek ýaly däplerinden ugur alyp, adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak bilen bagly halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna eýerýäris diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Adamlaryň raýatlygy erkin saýlap almak hukugyna hormat goýýarys. Şoňa görä-de, biz 1381 adamy Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek barada karara geldik. Şunuň bilen baglylykda, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowa söz berildi. Ol «Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek hakyndaky» Permanyň taslamasy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, ynsanperwer ugur Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň möhüm bölekleriniň biri bolup, oňa aýratyn ähmiýet berilýär. Döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda milli kanunçylygyň hem-de umumy kabul edilen halkara kadalarynyň esasynda ýurdumyzda ýaşaýan ähli adamlaryň hukuklaryny, azatlyklaryny we bähbitlerini goramak we kepillendirmek boýunça işler yzygiderli alnyp barylýar. Türkmenistanyň bu döredijilikli syýasaty amala aşyrmagy netijesinde BMG we beýleki halkara guramalary bilen bilelikde bosgunlaryň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň hukuklaryny ýokary derejede üpjün etmek boýunça çäreler görülýär. Degişli ugurda amala aşyrylan halkara taslamalarynyň çäklerinde 2011-nji ýyldan 2015-nji ýyla çenli aralykda döwlet Baştutanymyzyň Permanlary bilen 5 müň 74 adam Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi. Bu parasatly ynsanperwer çözgütler ýurdumyzyň BMG-niň öňünde ynsanpwerer meseleleri we beýleki köptaraply halkara resminamalaryndan gelip çykýan borçnamalaryny iş ýüzünde ýerine ýetirýändigine aýdyň şaýatlyk edýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda işlenip taýýarlanan, adalatly we demokratik ýörelgelerine esaslanan döwlet strategiýasyny durmuşa geçirmek maksadynda Daşary işler ministrligi hem-de beýleki ygtyýarly döwlet edaralary tarapyndan ýurdumyzda ýaşaýan we 21 milletiň wekilleri bolup durýan adamlaryň degişli ýüztutmalarynyň esasynda 1 müň 381 adamy Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek boýunça degişli işler geçirildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylaryň el çarpyşmagynda türkmen halkyna mahsus bolan hem-de Türkmenistanyň berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe öz beýanyny tapýan ynsanperwerlik ýörelgelerine üýtgewsiz ygrarly bolup galýandygyna şaýatlyk edýän resminama gol çekdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini jemläp, hökümet agzalaryna eziz Watanymyzy has-da ösdürmegiň, ýurdumyzyň halkynyň bagtyýar we abadan durmuşda ýaşamagynyň bähbidine alyp barýan işlerinde täze üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Aşgabat, 7-nji oktýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişine degişli meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalar kabul edildi. Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibini yglan edip, Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy A.Nurberdiýewa söz berdi. A.Nurberdiýewa ýurdumyzyň kanunçylygyny has-da kämilleşdirmek boýunça milli parlamentiň alyp barýan işleri, oktýabr aýynyň başynda wekiliýetiň “Altyn asyr” Türkmen kölüne amala aşyran sapary hem-de 4–5-nji oktýabrda Aşgabatda geçirilen «Hukuk döwletiniň berkarar bolmagy: milli tejribe we dünýä ösüşi» atly halkara ylmy-amaly maslahatynyň netijeleri barada habar berdi. Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça milli parlamentiň deputatlaryndan, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, Ylymlar akademiýasynyň ylmy-barlag institutlarynyň wekillerinden hem-de ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlaryndan, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerinden, şeýle hem ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň we halkara guramalarynyň, şol sanda Ýewropa Bileleşiginiň ÝHHG-niň, UNDAF-nyň, UNISEF-niň wekillerinden ybarat wekiliýet «Altyn asyr» Türkmen kölüne iş saparyny amala aşyrdy. Ak ýaýla diýen ýerde geçirilen çäre Garagum çölüniň jümmüşinde gurulýan täsin suw desgasynyň taslamasyny amala aşyrmakda gazanylan üstünliklere bagyşlandy. Bu çäräniň esasy maksatlarynyň biri ekologiýa meselelerini hem-de suw serişdeleri babatda ählumumy wezipeleri çözmekde ägirt uly ähmiýeti bolan gidrotehniki desgany döretmekde ýurdumyzyň tejribesini dünýä ýaýmak boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow habary diňläp, suwy rejeli peýdalanmagyň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň möhüm ugrudygyny, ekologiýa abadançylygyny aýawly saklamak we daşky gurşawy goramak bilen berk baglydygyny belledi. Şu babatda ýurdumyz ekologiýanyň esasy meseleleri boýunça halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek ugrunda çykyş edip, onda işjeň orny eýeleýär. «Altyn asyr» Türkmen kölüni gurmagyň deňi-taýy bolmadyk taslamasy Türkmenistan üçin, tutuş Merkezi Aziýa üçin uly ähmiýete eýedir diýip, milli Liderimiz belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz 2015-2016-njy ýyllarda Türkmenistanyň Araly halas etmegiň Halkara gaznasyny durnukly ösdürmek boýunça Döwletara toparynda başlyklyk edýändigini belledi. Aral deňzi sebitinde durmuş-ykdysady ýagdaýy sagdynlaşdyrmaga gönükdirilen çäreleriň giň toplumy, hususan-da, Daşoguz welaýatynda ýerine ýetirilýär. Bu ýerde iri maýa goýum taslamalary, şol sanda ilaty arassa agyz suwy bilen üpjün etmek, ýerleri bagy-bossanlyga büremek we suwarmak, olaryň şorlaşmagyna garşy göreşmek boýunça taslamalar amala aşyrylýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow eziz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygynyň baýram edilmeginiň öňýanynda rejelenen görnüşde kabul edilen Türkmenistanyň Konstitusiýasyna bagyşlanan halkara wekilçilikli maslahatyň ähmiýeti barada aýdyp, ýurdumyzyň demokratik, hukuk we dünýewi döwletdigini, ähli syýasy, ykdysady, durmuş-medeni serişdeleriň, döwletliligiň guramaçylyk we hukuk esaslary bilelikde bir maksada--türkmen halkynyň, her bir raýatyň abadan we bagtly durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilendigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz milli kanunçylyk-hukuk binýadyny has-da kämilleşdirmek, ony halkara kadalaryna we ýörelgelerine laýyk getirmek, demokratiýany berkitmäge, raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge, ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen täze kanunlary kabul etmek bilen bagly işleriň zerurdygyna ünsi çekdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R. Meredow daşary syýasat edarasy tarapyndan geçirilýän işler barada hasabat berip, şu hepde Belgiýa Patyşalygynyň Brýussel şäherine bolan iş saparynyň netijeleri barada habar berdi. Wise-premýeriň, DIM-niň ýolbaşçysynyň habar berşi ýaly, döwlet Baştutanymyzyň tabşyrmagy boýunça ýurdumyzyň wekiliýeti 4-5-nji oktýabrda Belgiýanyň paýtagtynda geçirilen Owganystanyň ösmegi bilen bagly meselelere bagyşlanylan “Abadançylygyň we parahatçylygyň hatyrasyna hyzmatdaşlyk” atly halkara maslahatyna gatnaşdy. Şunuň bilen baglylykda, goňşy döwletiň durmuş-ykdysady taýdan dikeldilmegine hemmetaraplaýyn goldaw berip, dostlukly Owganystan bilen gatnaşyklary pugtalandyrmaga Türkmenistanyň uly üns berýändigi nygtaldy. Işine BMG-niň Baş sekretary Pan Gi Mun, Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani, daşary ýurtlaryň 76-synyň ýokary derejeli wekiliýetleri hem-de halkara we sebit guramalarynyň 26-synyň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşan maslahatyň gün tertibine Owganystanda parahatçylygy gazanmak hem-de howpsuzlygy üpjün etmek maksatlarynda umumy tagallalary birleşdirmäge, onuň ykdysady we durmuş düzümlerini dikeltmäge, ilatyň hal-ýagdaýyny gowulandyrmaga degişli meseleleriň giň toplumy girizildi. Türkmen tarapy maslahatda çykyş edip, Türkmenistanyň Prezidentiniň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 65-nji mejlisinde öňe süren başlangyçlaryny ýene-de beýan edip, ýurdumyzyň Owganystan boýunça parahatçylykly gepleşikleri guramak üçin öz syýasy giňişligini hödürlemäge taýýardygyny tassyklady. Mundan başga-da, maslahata gatnaşyjylar Owganystan üçin hem-de onuň gatnaşmagynda iri möçberli ykdysady taslamalaryň durmuşa geçirilişi baradaky maglumatlar bilen tanyşdyryldy. Şu babatda Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti, wekiliýetleriň baştutanlary we beýleki çykyş edenler TOPH gaz geçirijisine, Türkmenistan-Owganystan-Täjigistan demir ýoluna, türkmen elektrik energiýasynyň Owganystana hem-de Pakistana iberlişiniň möçberleriniň artdyrylmagyna, awtomobil ýolunyň hem-de bu ugurda optika-süýümli aragatnaşyk geçirijisiniň gurluşygyna degişli taslamalaryň ähmiýetini aýratyn bellediler. Bu taslamalaryň ählisiniň diňe bir Owganystanyň dikeldilmegine, onuň häzirki zaman dünýä hojalyk aragatnaşyklar ulgamyna goşulyşmagyna däl-de, eýsem, Aziýa sebitinde howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmek meseleleriniň çözülmegine-de ýardam berjekdigi nygtaldy. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan tarapyndan goňşy döwlete berilýän goldawyň möhüm ugurlarynyň biriniň ynsanperwer häsiýetli kömek, ykdysadyýetiň dürli pudaklary we durmuş ulgamy üçin ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak bolup durýandygy bellenildi. Türkmenistan owgan halkyna mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn kömek berer. Şu maksat bilen Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan ýörite meýilnama tassyklanyldy, onda Owganystanda yzygiderli esasda durmuş ähmiýetli desgalaryň gurluşygy göz öňünde tutulýar. Halkara maslahatynyň netijeleri boýunça oňa gatnaşyjylar Bilelikdäki Beýannamany kabul etdiler. Onda TOPH gaz geçirijisiniň, sebitde demir ýollaryň hem-de elektrik geçiriji ulgamlarynyň gurluşygynyň goldanylýandygy bellenilýär, şeýle hem 2017-nji ýylda Aşgabatda Owganystan boýunça 7-nji sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk maslahatyny (RECCA VII) geçirmäge taýýardygy üçin Türkmenistanyň Hökümetine hoşallyk beýan edilýär. Wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy hasabatynyň çäklerinde, Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek meseleleri boýunça habar berdi. 2007-nji ýylda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ýewropa Bileleşiginiň baş edarasy ýerleşýän Brýussele bolan ilkinji sapary bu netijeli gatnaşyklary hil taýdan täze derejä çykarmaga ýardam berdi. 2008-nji ýylyň aprelinde Aşgabatda “Ýewropa öýi” açyldy, soňra bolsa Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanasynyň bölümi işe başlady. Mälim bolşy ýaly, 2007-nji ýylda Ýewropa Bileleşigi Merkezi Aziýa boýunça Strategiýasyny kabul etdi. Ony durmuşa geçirmek maksady bilen Ýewropa Bileleşiginiň hem-de Merkezi Aziýa sebitiniň ýurtlarynyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň derejesinde her ýyl duşuşyklar geçirilýär. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň tabşyrmagy boýunça Türkmenistanyň wekiliýetiniň 4-nji oktýabrda Brýusselde geçirilen şeýle duşuşyga gatnaşandygy habar berildi. Onuň gün tertibine şu Strategiýanyň durmuşa geçirilişine, söwda-ykdysady ulgamda we beýleki birnäçe ileri tutulýan ugurlarda özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ösdürilişine degişli meseleleriň giň toplumy girizildi. Türkmen wekiliýetiniň çykyşynda ýurdumyzyň Ýewropa Bileleşigi bilen hyzmatdaşlyga uly üns berýändigi bellenildi hem-de howpsuzlygy üpjün etmek, energetika, ulag, ekologiýa, şol sanda howanyň üýtgemegi we suw serişdelerinden peýdalanmak ýaly möhüm ulgamlarda ysnyşykly özara hereket etmegiň zerurdygy nygtaldy. Şeýle hem howpsuzlyk boýunça halkara maslahatynda 2011-nji ýylda kabul edilen Aşgabat jarnamasyny we hereketleriň degişli meýilnamasynyň düzgünlerini ýerine ýetirmegiň wajyp ähmiýeti bellenildi. Şolarda BMG-niň Terrorçylyga garşy Ählumumy strategiýasynyň esasy ýörelgeleri öz beýanyny tapdy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk we netijeli hyzmatdaşlyk syýasatyny yzygiderli durmuşa geçirip, Bitarap Türkmenistanyň ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmek boýunça halkara jemgyýetçiliginiň tagallalaryna uly goşant goşýandygyny nygtady. Bu döredijilikli strategiýanyň möhüm ugurlarynyň biri goňşy döwletler, şol sanda Owganystan Yslam Respublikasy bilen dostlukly we netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga gönükdirilendir. Ýurdumyz doganlyk Owganystanyň durmuş-ykdysady taýdan dikeldilmeginde anyk goldaw berip, onuň durnukly ösmegine hem-de sebitdäki oňyn goşulyşmak işlerine ýardam bermäge gönükdirilen iri düzümleýin taslamalaryň başyny başlaýar. Şol taslamalaryň hatarynda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň gurluşygy, Türkmenistan-Owganystan-Täjigistan demir ýolunyň çekilmegi hem-de goňşy ýurda iberilýän türkmen elektroenergiýasynyň eksport möçberlerini artdyrmak boýunça maksada gönükdirilen işler bar. Türkmenistan owgan halky bilen onuň parahat we abadan durmuş gurmagynda raýdaş bolmak bilen, oňa yzygiderli ynsanperwer kömegini berýär, şeýle hem saglygy goraýyş we bilim ulgamlarynda anyk goldaw berýär diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Munuň aýdyň mysallarynyň biri şu ýylyň tomsunda Owganystanyň Hyrat welaýatynyň Turgundy şäherçesinde türkmen tarapyndan gurluşygy amala aşyrylan täze çaga dogrulýan öýüniň açylmagydyr. Türkmenistanyň owgan meselesiniň diňe parahatçylykly ýollar—gepleşikler we syýasy-diplomatik usullar arkaly çözülmeginiň tarapdary bolup çykyş edip, bu ugurdaky halkara tagallalaryna mundan beýläk-de işjeň gatnaşmaga, Owganystan bilen däbe öwrülen hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary ösdürmäge meýillidigini nygtap, milli Liderimiz wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna bu babatda tabşyryklary berdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýewropa Bileleşigi bilen hyzmatdaşlyk meselesine geçip, ÝB bilen gatnaşyklaryň yzygiderli depginini kanagatlanma bilen belledi. Bu gatnaşyklar soňky ýyllarda täze mazmuna eýe boldy. Döwlet Baştutanymyz Ýewropa ugrunyň Türkmenistanyň daşary syýasat ýörelgesiniň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýandygyny belläp, ýurdumyzyň köptaraplaýyn we ikitaraplaýyn görnüşde Ýewropa Bileleşigine agza ýurtlar bilen, şol netijeli hyzmatdaşlygy has-da çuňlaşdyrmaga we diwersifikasiýalaşdyrmaga taýýardygyny tassyklady. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz özara bähbitli hyzmatdaşlygy söwda-ykdysady ulgam, energetika, ulag we aragatnaşyk, öňdebaryjy ýokary tehnologiýalar hem-de medeni-ynsanperwer ulgam ýaly geljegi uly ugurlarda işjeňleşdirmek üçin giň mümkinçilikleriň bardygyny nygtady. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýdylanlary umumylaşdyryp, wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna Ýewropa Bileleşigi bilen deňhukuklylyk, özara hormat goýmak hem-de uzakmöhletleýinlik ýörelgesinde ýola goýulýan netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmäge degişli anyk görkezmeleri berdi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew gözegçilik edýän ulgamlarynda işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ylym, bilim, saglygy goraýyş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik meseleleri boýunça orunbasarynyň wezipe borçlaryny, olaryň gözegçilik edýän ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, ylmy-barlag edaralarynyň we guramalarynyň sanawyny, şeýle hem garamagyndaky bölümleriň işgär sanynyň Düzgünnamalaryny we işgärleriniň wezipe borçlaryny tassyklamak hakynda Kararyň taslamasy barada habar aýdyldy. Bu resminama Türkmenistanyň kanunçylygyna degişli üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakyndaky teklipleriň esasynda işlenip taýýarlanyldy. Milli Liderimiziň degişli tabşyrygyny ýerine ýetirmek maksady bilen, Bilim babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda baglaşylan Ylalaşygyň esasynda hem-de döwlet Baştutanymyzyň 2013-nji ýylyň 19-njy aprelindäki Kararyna laýyklykda taýýarlanylan 2016-2017-nji okuw ýylynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine daşary ýurt raýatlaryny kabul etmek hakynda Buýrugyň taslamasy barada hasabat berildi. Şunuň bilen baglylykda, Owganystanyň 30 raýatyny tölegsiz esasda Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutyna bir ýyllyk dil öwreniş okuwlaryna, şol okuwlary geçen okuw ýylynda tamamlan owgan ýaşlarynyň 26-syny bolsa Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň birnäçesine, hususan-da, Halkara nebit we gaz uniwersitetine, Türkmen oba hojalyk institutyna, Türkmenistanyň Döwlet energetika institutyna, Türkmen döwlet mugallymçylyk institutyna kabul etmek teklip edilýär. Döwlet Baştutanymyz hödürlenen resminamany oňlap we oňa gol çekip, wise-premýere gözegçilik edýän düzümlerinde işleriň ýagdaýyny hem-de olaryň işlerini has-da kämilleşdirmek bilen baglanyşykly meseleleri öz wagtynda çözmegi yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilim ugry boýunça halkara hyzmatdaşlyk meseleleriniň üstünde durup geçip, bu möhüm ulgamda giň netijeli gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini belledi. Häzir ýurdumyzda ýaşlaryň döwrüň talaplaryna laýyk gelýän ýokary hilli hünär bilimini almaklary hem-de daşary döwletleriň raýatlarynyň Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim almaklary üçin hemme şertler döredilýär diýip, milli Liderimiz nygtady. Soňra döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň belent ynsanperwer maksatlara yzygiderli ygrarly bolan goňşy ýurda ynsanperwer ýüklerini yzygiderli ugradýandygyny, ýeňillikli nyrhlar boýunça elektroenergiýany iberýändigini hem-de olaryň iberlişiniň möçberlerini artdyrýandygyny, Owganystanyň çäklerinde durmuş ähmiýetli desgalary gurup, iri düzümleýin taslamalaryň amala aşyrylýandygyny, dostlukly Owganystanyň parahatçylykly ýol bilen dikeldilmeginde goldaw berýändigini belledi. Şu babatda TOPH gaz geçirijisiniň hem-de Türkmenistan-Owganystan-Täjigistan demir ýolunyň gurluşygy aýratyn ähmiýete eýe bolup, olar hem ykdysady taýdan ösmäge täze itergi bermäge, özara bähbitli hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge, bütin sebit möçberinde parahatçylygy we durnuklylygy pugtalandyrmaga ýardam bermäge gönükdirilendir. Mundan başga-da, Türkmenistan Owganystanyň durmuş-ykdysady düzümleriniň dikeldilmegi üçin zerur dürli hünärler boýunça ýokary hünärli işgärleri taýýarlamaga kömek edýär. Döwlet Baştutanymyz bular barada aýtmak bilen, wise-premýere owgan talyplarynyň ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde okamagy bilen baglylykda birnäçe görkezmeleri berdi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Mämmedowa 27-nji sentýabrdan 1-nji oktýabra çenli aralykda Türkmenistanyň Saud Arabystany Patyşalygynda geçirilen Medeniýet günleri baradaky hasabat bilen çykyş etdi. Wise-premýer Er-Riýad we Jidda şäherlerinde iki dostlukly ýurduň ynsanperwer gatnaşyklaryny ösdürmäge, türkmen medeniýetini we sungatyny wagyz etmäge gönükdirilen çäreleriň birnäçesiniň geçirilendigini habar berdi. Türkmenistanyň Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy 27-nji sentýabrda Er-Riýad şäheriniň Patyşa Fahd adyndaky Medeniýet merkezinde geçirildi. Bu ýerde şekillendiriş we amaly-haşam sungatynyň, muzeý gymmatlyklarynyň hem-de häzirki zaman neşirýat önümleriniň eserleriniň sergisi guraldy. Dabaranyň çäklerinde milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça we ýolbaşçylygynda ýurdumyzda bolup geçýän ägirt uly özgertmeler, Türkmenistanyň Aziada-2017-ni geçirmäge taýýarlyk görşi barada gürrüň berýän wideoşekiller görkezildi, türkmen sungat ussatlarynyň konserti geçirildi. Bu ýerde türkmen kinofilmleriniň hem görkezilişi boldy. Ýurdumyzyň wekiliýetiniň Saud Arabystanynyň Maglumatlar we medeniýet ministrligindäki duşuşygynyň barşynda medeniýet ulgamynda iki döwletiň özara hyzmatdaşlygy has-da giňeltmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Döredijilik çäresiniň ýapylyş dabarasy hem-de türkmen sungat ussatlarynyň konserti Jidda şäherinde geçirildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasynyň durmuşa geçirilmeginde halkara döredijilik çäreleriniň örän wajypdygyny nygtady. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, Saud Arabystany Patyşalygy bilen ynsanperwer gatnaşyklaryň ösdürilmegi halklaryny taryhy taýdan kemala gelen medeni-ruhy aragatnaşyklar birleşdirýän iki döwletiň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmakda ähmiýetli ugur bolup durýar. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň we Ministrler Kabinetiniň iş dolandyryjysy Ş.Durdylyýew paýtagtymyzda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 25 ýyllyk şanly baýramyna görülýän taýýarlyk hem-de Aşgabat şäherini abadanlaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Wise-premýer häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, ýurdumyzyň baş şäherinde gurulýan desgalarda gurluşyk işleriniň barşyna, binalaryň durkuny täzelemek işine, durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygynyň depginini ýokarlandyrmaga gözegçiligi güýçlendirmek boýunça maksatnamalaýyn çäreleriň görülýändigini habar berdi. Döwlet Baştutanymyz türkmen jemgyýetiniň we ýurdumyzyň durmuşynda aýratyn orun eýeleýän baýramyň uly ähmiýete eýedigini belläp, şanly senäniň öňüsyrasynda ulanmaga beriljek desgalara aýratyn üns bermegi talap etdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanda amala aşyrylýan toplumlaýyn özgertmeler maksatnamalaryny durmuşa geçirmäge oýlanyşykly çemeleşmegiň wajypdygyny aýdyp, wise-premýere bu babatda anyk tabşyryklary berdi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Satlykow ýurdumyzdaky howa menzillerini döwrebaplaşdyrmak, ýolagçy gatnatmagyň we ýük daşamagyň möçberini artdyrmak maksady bilen, halkara uçar gatnawlarynyň ugurlaryny giňeltmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şeýle hem “Türkmenhowaýollary” döwlet milli gullugynyň halkara hyzmatdaşlygyny ýokarlandyrmak boýunça durmuşa geçirýän işleri barada habar berildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň raýat awiasiýasynyň düzümini döwrebaplaşdyrmagyň we tehniki taýdan enjamlaşdyrmagyň ulag ulgamynda tapgyrlaýyn amala aşyrylýan giň gerimli meýilnamalaryň aýrylmaz bölegi bolup durýandygyny belledi. Aşgabadyň Halkara howa menziliniň ulanmaga berilmegi bilen halkara ýolagçy gatnawlarynyň çägini has-da giňeltmäge hem-de hereket edýän ugurda gatnawlaryň ýygylygyny artdyrmaga mümkinçilik döredi. Munuň özi Türkmenistanyň “açyk gapylar” syýasatyny hem-de giň halkara hyzmatdaşlygyny amala aşyrmagy bilen baglylykda, möhüm ähmiýete eýedir. Milli Liderimiz bu ugurda ýurdumyzda anyk we yzygiderli işleriň amala aşyrylýandygyny aýdyp, wise-premýere bu meseläni döwrüň talabyna laýyk oýlanyşykly çözmek barada görkezme berdi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ý.Kakaýew ýangyç-energetika toplumynyň dürli pudaklarynda işleriň ýagdaýy hem-de “Türkmengaz” we “Türkmennebit” döwlet konsernleriniň Düzgünnamalaryny işläp taýýarlamak we tassyklamak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Çig maly çykarmak ulgamynda iň täze tehnologiýalary ornaşdyrmaga hem-de innowasion işläp taýýarlamalary ulanmaga aýratyn üns berilýär. Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, öňdebaryjy innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmagyň, ýangyç-energetika toplumynyň senagat düzümini giňeltmegiň esasynda nebitgaz pudagyny ösdürmäge we döwrebaplaşdyrmaga, ýurdumyzyň ägirt uly uglewodorod kuwwatyny amala aşyrmaga, gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy has-da işjeňleşdirmäge gönükdirilen Türkmenistanyň energetika strategiýasyny durmuşa geçirmegiň esasy ugurlaryna ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz bu ugurda öňde goýlan wezipeleri çözmäge oýlanyşykly, toplumlaýyn çemeleşmegiň möhümdigini belläp, wise-premýere ýurdumyzyň nebitgaz senagatyny ösdürmek boýunça wezipeleri işjeňleşdirmek, nebitgaz pudagynyň kärhanalarynyň işini kämilleşdirmek boýunça degişli görkezmeleri berdi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Ereşow gözegçilik edýän düzümlerinde işleriň ýagdaýy, şol sanda himiýa pudagynyň senagat kuwwatyny ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler, hususan-da, daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ýerini tutup biljek önümleri çykarmaga niýetlenen kärhanalary döretmek babatda “Türkmenhimiýa” döwlet konserni tarapyndan görülýän toplumlaýyn çäreler barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýerli çig maldan daşary ýurtlardan getirilýän dürli harytlaryň ornuny tutýan ýokary hilli önümleriň öndürilmegini artdyrmagyň milli ykdysadyýetimizi ösdürmegiň, isleg bildirilýän harytlar bilen içerki bazary doldurmak wezipelerini çözmegiň esasy ugurlarynyň biridigini belledi. Şu maksatlar bilen döwlet iri pudaklaýyn taslamalaryň durmuşa geçirilmegine uly maýa goýumlary gönükdirýär. Döwlet Baştutanymyz himiýa pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak meselesine ünsi çekip, bu babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Hojamämmedowa söz berildi, ol gözegçilik edýän düzümleriniň döwlet Baştutanymyzyň 2015-nji ýylyň 1-nji maýyndaky karary bilen tassyklanan “Türkmenistanda iş üpjünçilik ulgamyny kämilleşdirmegiň hem-de täze iş orunlaryny döretmegiň 2015-2020-nji ýyllar üçin maksatnamasyny” ýerine ýetirmek boýunça geçirýän işleri barada hasabat berdi. Wise-premýer häzirki wagtda ýokarda agzalan resminama hem-de BMG-niň Maýyplaryň hukuklary hakyndaky Konwensiýasyna laýyklykda, 2017–2020-nji ýyllarda maýyplygy bolan adamlaryň zähmet we iş üpjünçilik çygryndaky hukuklarynyň doly durmuşa geçirilmegini üpjün etmek üçin amala aşyrylmaly çäreleriň Meýilnamasynyň taslamasynyň işlenip taýýarlanylýandygyny aýtdy. Türkmenistan BMG-niň bu konwensiýasyna 2008-nji ýylda goşuldy. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanda adam hakyndaky aladanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini, raýatlarymyzy durmuş taýdan goramak meselelerine aýratyn üns berilýändigini belledi. Hormatly Prezidentimiz şahsyýeti we tutuş jemgyýeti ösdürmek üçin mynasyp şertleri döretmegiň wajypdygyny aýdyp, maýyplaryň zähmet bilen meşgullanmagy baradaky meseläniň ähmiýetini nygtady. Döwlet Baştutanymyz maksatnamalaýyn resminama taýýarlanylanda, maýyplaryň ýaşaýyş-durmuşy barada alada etmegiň, döredijilik mümkinçiliklerini durmuşa geçirmegiň esasy wezipe bolup durýandygyndan ugur alynmalydygyny belläp, bu babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew 2017-nji ýylda geçirilmegi meýilleşdirilýän sergileriň, ýarmarkalaryň, maslahatlaryň sanawynyň taslamasy barada hasabat berdi. Mundan başga-da, wise-premýer 11-nji oktýabrda Aşgabatda Türkmen-tatar işewürler maslahatyny geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Wise-premýer tatar tarapyndan maslahata ministrlikleriň we beýleki döwlet edaralarynyň, şeýle hem dürli ugurlarda işleýän kompaniýalaryň wekilleriniň gatnaşjakdygyny habar berdi. Duşuşykda uzakmöhletleýin esasda guralýan netijeli gatnaşyklary has-da giňeltmek bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak göz öňünde tutulýar. Milli Liderimiz hasabaty diňläp, daşary ýurt döwletleri bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek maksadynda halkara derejeli çäreleri-sergileri, ýarmarkalary we maslahatlary geçirmegiň ähmiýetini belläp, wise-premýere işiň bu ugruna döwrebap çemeleşmeleri işjeň ornaşdyrmak barada birnäçe anyk görkezmeleri berdi. Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklaryň soňky ýyllarda çalt depginler bilen ösýändigini, ýurdumyzda iri bilelikdäki taslamalaryň birnäçesiniň amala aşyrylýandygyny kanagatlanma bilen belledi. Döwlet Baştutanymyz Türkmen-tatar işewürler maslahatynyň ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy has-da ösdürmäge täze itergi berjekdigini belläp, wise-premýere çäräni ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegiň üpjün edilmegini tabşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary R.Bazarow ýurdumyzyň welaýatlarynda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi. Şu güne çenli ýurdumyz boýunça 595 müň 845 gektar meýdanda ekiş geçirildi. Şeýle hem agrotehniki kadalara laýyklykda, ekinlere ideg etmek işleri alnyp barylýar. Ýurdumyzda pagta ýygymynyň depgini barha güýçlenýär. Şu güne çenli 755 müň 281 tonna pagta hasyly ýygnaldy. Şeýle hem wise-premýer 8-nji oktýabrda geçiriljek bag ekmek boýunça ählihalk ýowaryna taýýarlyk görlüşi barada habar berdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň obasenagat toplumyny okgunly ösdürmegiň wajypdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz pagta ýygymy möwsümini we güýzlük bugdaý ekişini öz wagtynda tamamlamak boýunça toplumlaýyn çäreleriň görülmegini talap edip, bu babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabadyň töwereginde hem-de welaýatlaryň ilatly ýerlerinde ýaşyl zolaklaryň döredilmeginiň ähmiýetini nygtap, wise-premýere ählihalk ýowarynyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy. Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşynyň beýleki käbir meselelerine hem garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisi tamamlap, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglyk, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi, mähriban halkymyzyň bagtyýar durmuşda ýaşamagy ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň “Türkmenbaşy” Döwlet täjirçilik banky

H. Annadurdyýew (2026) köç., 54,

Aşgabat, Türkmenistan, 744000

Aşgabat (Baş ofisi):

(99312) 44-72-62; 44-71-19