Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» Döwlet täjirçilik banky

(99312) 44-72-62

(99312) 44-71-19

TÜRKMENISTANYŇ «TÜRKMENBAŞY» DÖWLET TÄJIRÇILIK BANKY SIZE ŞU AŞAKDAKY KARZLARY HÖDÜRLEÝÄR

TÜRKMENISTANYŇ «TÜRKMENBAŞY» DÖWLET TÄJIRÇILIK BANKY SIZE ŞU AŞAKDAKY KARZLARY HÖDÜRLEÝÄR

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-nji ýylyň 20-nji iýulynda «Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak hakynda» çykaran 12446 belgili karary esasynda, ýurdumyzda önüm öndürijilere döredilen uly mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek maksady bilen bankymyz tarapyndan, hususy kärhanalara, telekeçilere, daýhan hojalyklaryna, kärendeçi – oba hojalyk önümini öndürijilere, senagat önümleriniň önümçiligini ösdürmeklige bar bolan önümçilikleri gurnamak, giňeltmek, durkuny täzelemek we tehniki taýdan gaýtadan enjamlaşdyrmak, kiçi göwrümli tehnikalary, çig mallary, ýarym çig mallary satyn almak üçin we beýleki maksatlara 5 göterimli karzlar berilýär.

  • Maýa goýum taslamalaryna 10 ýyla çenli;
  • Dolanşyk serişdelerini satyn almak üçin 1 ýyla çenli.

Karz almak üçin Türkmenistanyň „Türkmenbaşy“ döwlet täjirçilik bankyna we ähli şahamçalaryna ýüz tutup bilersiniz.

HABARLAŞMAK ÜÇIN TELEFONLAR:

Türkmenistanyň “Türkmenbaşy” döwlet täjirçilik banky.  Aşgabat ş.
H. Annadurdyýew köçesi,  54 jaý   Tel. (+993 12) 44-72-87; 44-72-83