• Turkmen
  • Русский
TÜRKMENISTANYŇ "TÜRKMENBAŞY" PAÝDARLAR TÄJIRÇILIK BANKY

Seýfleriň kärendä berilmegi

Türkmenistanyň “Türkmenbaşy” PTB müşderilere (fiziki we ýuridiki şahslara) şäheriň merkezi gorag ulgamyna birikdirilmegi arkaly goragyň iň häzirki zaman ulgamy bilen enjamlaşdyrylan we goraglylygyň ýokary derejesine eýe bolan bankyň ýörite gurnalan otagynda ýerleşdirilen hususy seýfleri kärendesine hödürleýär.

Hususy seýf-bölümçeleri gymmatly zatlary, altyn-kümüş önümlerini, resminamalary saklamak üçin niýetlenendir. Seýf-bölümçeleri:

  • abraýlydyr we döwrebapdyr
  • ygtybarlydyr we amatlydyr
  • ýerleşişi müşderiler üçin elýeterlidir